کلیدواژه:قوای مدرکه پنجگانه

از ویکی مطهر
پرش به: ناوبری, جستجو


واژه قوای مدرکه پنجگانه بجای واژه‌های زیر بکار می‌رود:

حواس پنجگانه، قوای پنجگانه


صفحات شامل کلیدواژهٔ "قوای مدرکه پنجگانه"

نمایش نتایج:11 صفحه.

ا

اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد دو +رابطه ادراکات با حس (صفحه 30-33, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=30)  +, فرازی از کتاب علم النفس ابن سینا و تطبیق آن با رواشناسی جدید اثر دکتر سیاسی در مورد رابطه متقابل حس و عقل (صفحه 144, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=144)  +
اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد یک +دیدگاه جرج برکلی در مورد وجود معلومات فطری, ادراکات , حقیقت محسوسات و علم (صفحه 62-63, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=62)  +, نگاهی به برخی از خطاهای حواس و دیدگاه دانشمندان در این زمینه (صفحه 69-70, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=69)  +, نقدی بر ایده آلیسم در زمینه انکار وجود و واقعیتهای خارج بخاطر خطاهای حواس (صفحه 70, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=70)  +, تقسیم ادراکات انسان به مراتب سه گانه حس , خیال , تعقل و تعریف و ویژگیهای هر یک از آنها (صفحه 91-93, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=91)  +, نقدی بر عقیده عقلیون در زمینه انکار استناد تصورات مفاهیم هندسی به حس (صفحه 104-105, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=104)  +, نظریه دکارت پیرامون ارزش محسوسات و معقولات و تفاوت نظریه وی با نظریه ارسطو در این زمینه (صفحه 161-163, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=161)  +, دیدگاه دکارت در مورد ارزش و انطباق محسوسات با واقع به نقل از مرحوم فروغی (صفحه 161, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=161)  +, نظریه جان لاک فیلسوف انگلیس در زمینه ارزش محسوسات و خاصیت جسم (صفحه 164-165, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=164)  +, پیروی حسیون از نظریه عقلیون و دکارت در نفی ارزش محسوسات (صفحه 164-165, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=164)  +, اشکال جرج برکلی بر عقیده جان لاک در زمینه اصالت حس و معلولات مستند به آن (صفحه 165, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=165)  +, پیروی لایب نیتس , مالبرانش واسپینوزا از عقیده دکارت در زمینه ارزش معقولات و محسوسات و قطعیت آن (صفحه 165-166, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=165)  +, ارزش معلومات و ادراکات حسی و معقولات از دیدگاه کانت فیلسوف آلمانی (صفحه 169-170, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=169)  +, نظریه هانری برگسون دانشمند فرانسوی در مورد ارزش حسن, عقل , فلسفه اولی و راه کشف حقیقت و وصول به آن (صفحه 172-173, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=172)  +, نقد و بررسی استدلال سوفسطائیان در نفی ارزش معلومات و عدم انطباق آن با واقع به خطای حواس (صفحه 178-179, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=178)  +, نقد و بررسی استدلال طرفداران ماتریالیسم دیالکتیک و دکتر ارانی در کتاب ماتریالیسم در باب حقیقت نسبی و توجیه خطای حواس (صفحه 184-186, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=184)  +
امدادهای غیبی در زندگی بشر +بررسی میزان قدرت حواس انسان بر ادراک و اعتقاد نسبت به عالم شهود و عالم ملکوت (صفحه 56-65, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1297&p=56)  +, تمثیلی از مولوی پیرامون محدودیت و خطای حواس انسان (صفحه 62-65, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1297&p=62)  +

ب

بیست گفتار +محدودیت حواس و ادراک ظاهری انسان در فهم حقایق عالم هستی و اشعاری از مولوی در این رابطه (صفحه 305-307, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1300&p=305)  +

ش

شرح مبسوط منظومه/جلد یک +نظر دکارت و برگسون در مورد بی اعتباری حواس و عقل و ارزش عملی این دو (صفحه 267-268, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=267)  +, بررسی نقش حواس انسان در حصول علم و ادراک برای او (صفحه 329-333, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=329)  +

م

مسأله شناخت +نقش حواس انسان در شناخت (صفحه 38-39, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1336&p=38)  +, دیدگاه قرآن در آیه 78 سوره نحل در زمینه نقش حواس در شناخت (صفحه 437, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1336&p=437)  +
مقالات فلسفی/جلد دو +عدم رابطه بین اثبات وجود اشیاء بوسیله حس یا تجربه با مسائل فلسفه (صفحه 216-217, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=2&p=216)  +
مقالات فلسفی/جلد سه +دیدگاه دکارت در مورد ارزش معقولات و عقل و انکار ارزش واقع نمایی حواس (صفحه 90, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=90)  +
مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی/جلد دو +تفاوت انسان و حیوان از نظر شناخت و احساس (صفحه 6-7, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1298&v=2&p=6)  +

ن

نبوت +توضیحی درباره مفهوم حواس و عقل انسان (صفحه 23, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1347&p=23)  +

گ

گفتارهای معنوی +مقایسه حواس انسان با سایر موجودات (صفحه 202-203, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1332&p=202)  +
ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار