ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر


واژه نفس الامر بجای واژه‌های زیر بکار می‌رود:

اوعیة واقع، اوعیه وجود، ثبوت عام، حاق واقع، حقیقت ( نفس الامر )، ظرف تحقق، ظرف حصول، عالم نفس الامر، عالم واقع، نفس الامریت، واقع ( نفس الامر )


صفحات شامل کلیدواژهٔ "نفس الامر"

نمایش نتایج:4 صفحه.

ا

اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد سه +بررسی جایگاه اصل امتناع تناقض و اصل اثبات واقعیت در فلسفه (صفحه 19-21, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=19)  +, تحقیقی در زمینه واقعیت و هستی اشیاء (صفحه 24-27, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=24)  +, نقدی بر نظریه سوفسطائیان در مورد انکار واقعیت و هستی اشیاء (صفحه 24-28, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=24)  +

ش

شرح مبسوط منظومه/جلد دو +تحقیقی پیرامون معنای کلمه نفس الامر (صفحه 408-414, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=2&p=408)  +
شرح منظومه/جلد یک +نقدی بر بیان حاجی سبزواری در منظومه فلسفه در مورد مناط صدق قضایا و جایگاه نفس الامر در این بیان (صفحه 193-195, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=193)  +, تعریف نفس الامر از حاجی سبزواری (صفحه 194, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=194)  +

ن

نقدی بر مارکسیسم +پاسخ اشکالات وارده بر تعریف قدما از حقیقت مبنی بر مطابقت با نفس الامر و واقع (صفحه 166-167, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=166)  +, دیدگاه شکاکان بعد از سقراط پیرامون حقیقت و واقعیت خارجی (صفحه 171-172, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=171)  +