ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهرصفحات شامل کلیدواژهٔ "وجودات عرضی"

نمایش نتایج:1 صفحه.

م

مقالات فلسفی/جلد سه +توضیحی پیرامون مرتبه طولی و عرضی وجود (صفحه 64, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=64)  +, تقسیم وجود به وجود عرضی و طولی (صفحه 64-65, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=64)  +