ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر


واژه قدیم بجای واژه‌های زیر بکار می‌رود:

ازلی، ازلیات، تحقق ازلی، ذات ازلی، ذات قدیم، قدیم ازلی، قدیم الوجود، موجودات ازلی، موجود ازلی، موجود غیر حادث، موجود قدیم، وجودات لا یزالیه، وجود ازلی، وجود قدیم


صفحات شامل کلیدواژهٔ "قدیم"

نمایش نتایج:2 صفحه.

ا

الهیات شفا/جلد یک +بررسی ربط حادث به قدیم از حیث علیت قدیم برای حادث (صفحه 103-105, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=103)  +

ح

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد دو +براهین فلاسفه بر ضرورت وجود رابط بین حادث و قدیم (برهان تسلسل و برهان لزوم انفکاک علت از معلول) (صفحه 297-298, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=297)  +