ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر


واژه وجودسعی بجای واژه‌های زیر بکار می‌رود:

انیت واسعه، حقایق سعی، مطلق وجودی، موجودات کلیه، موجودات مبسوطه، موجودات مرسله، موجود سعی، وجودات سعیه، وجود اطلاقی، وجود ساری، وجود گسترده، وجود مبسوط، وجود مرسل، وجود نوری سعی، هویت ساریه، هویت کلی


صفحات شامل کلیدواژهٔ "وجودسعی"

نمایش نتایج:1 صفحه.

ش

شرح مبسوط منظومه/جلد یک +معنای کلی در فلسفه افلاطون بر مبنای نظریه مثل و توجیه این نظر توسط عرفا از طریق وجود سعی (صفحه 55, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=55)  +