ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر


واژه وجودکتبی بجای واژه‌های زیر بکار می‌رود:

وجودات کتبی، وجود فی الکتابة


صفحات شامل کلیدواژهٔ "وجودکتبی"

نمایش نتایج:1 صفحه.

م

مقالات فلسفی/جلد سه +تقسیم وجود به عینی و ذهنی و لفظی و کتبی در بحثهای منطق ارسطو (صفحه 188, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=188)  +