ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر


واژه وجودخارجی بجای واژه‌های زیر بکار می‌رود:

اعیان خارجه، اعیان خارجیه، تحقق خارجی، تحقق عینی، تقرر خارجی، تکوین ( وجود خارجی )، ثبوت خارجی، ثبوت عینی، حصولات خارجیه، حصول خارجی، حصول عینی، حضور عینی، حقیقت عینیه وجود، ذات خارجیه، ذوات خارجی، عینیت خارجی، موجودات خارجی، موجودات خارجیه، موجودات عینی، موجودات عینیه، موجودات متحقق، موجودات متقرر، موجود خارجی، موجود عینی، موجود یت خارجیه، موجود یت عینی، واقع عینی، واقعیت خارجی، واقعیت عینی، وجودات خارجی، وجودات خارجیه، وجودات عینی محصله، وجودات عینیه، وجود اصلی، وجود اصیل، وجود حقیقی ( خارجی )، وجود خارجی عینی، وجود ظاهر، وجود عینی، وجود عینی خارجی، وجود متأصل، وجود های عینی، وقوع عینی، هستی خارجی، هستی های خارجی، هویات خارجی، هویات عینیه، هویت خارجی، هویت عینیه، هویت های خارجی، هویت های متأصل


صفحات شامل کلیدواژهٔ "وجودخارجی"

نمایش نتایج:12 صفحه.

آ

آشنایی با علوم اسلامی/جلد یک +تعریف وجود ذهنی و عینی (صفحه 195-201, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1287&v=1&p=195)  +

ا

اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد سه +دلایل مغایرت وجود باماهیت در ذهن و اتحاد آن در خارج (صفحه 43-45, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=43)  +, تاریخچه پیدایش نظریه وحدت و کثرت واقعیت عینی در تاریخ فلسفه (صفحه 50-53, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=50)  +, عدم جریان کثرت ذهنی ماهیات در وجود و واقعیت هستی (صفحه 58-61, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=58)  +, نقش شناخت ذهن و کیفیت مفهوم سازی آن در مطالعه فلسفی پیرامون واقعیت عینی (صفحه 65-66, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=65)  +
اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد چهار +گفتاری از پل فولکیه در کتاب مابعدالطبیعه درباره دیدگاه هگل پیرامون وحدت وجود خارجی با وجود ذهنی (صفحه 109, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=109)  +
اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد یک +رابطه علم با معلوم و مفهوم ذهنی با وجود خارجی (صفحه 83-85, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=83)  +
الهیات شفا/جلد یک +رد تلازم نظریه مثل افلاطونی و انکار واقعیت خارجی محسوسات (صفحه 363-366, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=363)  +

ح

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد دو +پرسش و پاسخ پیرامون وجود خارجی زمان (پاورقی) (صفحه 200-201, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=200)  +

ش

شرح مبسوط منظومه/جلد دو +اثبات معقولات ثانوی فلسفی از طریق مفهوم وحدت و کثرت در ذهن و خارج (صفحه 121-122, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=2&p=121)  +
شرح مبسوط منظومه/جلد چهار +اشاره ای در مورد عدم ثبات اشیاء در خارج و ثبات ذهن و تاثیر آن در مسأله شناخت از اشیاء (صفحه 57-58, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=57)  +, نظری بر کیفیت وجود ماهیت در ذهن و خارج (صفحه 368-372, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=368)  +
شرح مبسوط منظومه/جلد یک +وحدت و عینیت ذهن و خارج از دیدگاه هگل (صفحه 21, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=21)  +, سنخیت علم حضوری نفس با حقایق خارجی (صفحه 31, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=31)  +, ابطال گفتار سوفسطائیان پیرامون عدم تحقق وجود و ماهیت در مارواء ذهن ( انکار خارجیات ) (صفحه 67-68, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=67)  +, بیان رابطه ذهن و خارج (رابطه وجود ذهنی و خارجی) (صفحه 264, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=264)  +, تفاوت دیدگاه متکلمین با فلاسفه در وجود خارجی و کلی طبیعی (صفحه 303-304, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=303)  +, رد نظریه ( بارکلی ) در مورد نحوه ارتباط ذهن و خارج در باب علم و ادراک و قدرت ذهن در ساخت صور (صفحه 343, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=343)  +, بررسی رابطه ذهن و خارج در باب شناخت (صفحه 368-371, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=368)  +, طرح و حل اشکال صدق یک ماهیت بر دو وجود ذهنی و خارجی بنابر قول به تحقق ماهیات در ذهن به حمل اولی (صفحه 405-407, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=405)  +, بررسی رابطه نفس و اشیاء خارجی و نقش هر یک در ایجاد صور علمی و ادراکات بر اساس نظر عرفا (صفحه 412-415, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=412)  +
شرح منظومه/جلد یک +عقیده حکمای اسلامی در مورد حقیقت علم و آگاهی و رابطه وجود ذهنی و خارجی (صفحه 52-54, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=52)  +, نقش انکار تطابق وجود ذهنی و خارجی در گرایش به ایده آلیسم (صفحه 53-54, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=53)  +, نظریه فاضل قوشچی درباره وجود ذهنی و رابطه آن با وجود خارجی (صفحه 62-63, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=62)  +, راه حلهای فلاسفه در مورد اعتبار عدم بعنوان صفت خارجی اشیا از طرف ذهن (صفحه 163-169, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=163)  +, نقد و بررسی نظریه فلاسفه اصالت ماهوی مورد اتصاف اشیاء به عدم در خارج از ذهن و حل شبهه تناقض در خارجیت عدم (صفحه 163-165, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=163)  +, اثبات موجودیت بالعرض و المجاز برای عدم در خارج (صفحه 165-169, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=165)  +

م

مقالات فلسفی/جلد سه +تقسیم وجود به وجود ذهنی و خارجی و بیتی از اشعار منظومه سبزواری در این مورد (صفحه 157, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=157)  +, فرازی از کتاب المعتبر در تقسیم وجود به وجود خارجی و وجود ذهنی (صفحه 165, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=165)  +, تقسیم وجود به عینی و ذهنی و لفظی و کتبی در بحثهای منطق ارسطو (صفحه 188, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=188)  +

ن

نقدی بر مارکسیسم +مقایسه ای میان دیدگاه هگل و مارکس پیرامون اصالت ذهن و عین (صفحه 30, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=30)  +, رابطه ذهن و خارج از نظر هیوم, هگل و مارکسیسم و دیدگاه آنها از معقولات اولیه و ثانیه و علم (صفحه 37-42, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=37)  +, بررسی رابطه ذهن و خارج و تطابق ذهن و خارج و رابطه حقیقت با این موضوع (صفحه 174-176, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=174)  +, نقد نظریه محقق دوانی در مورد رابطه ذهن و خارج و معیار واقع نهایی وجود ذهنی (صفحه 178-180, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=178)  +, عدم امکان تحقق تضاد و تناقض در خارج و طبیعت (صفحه 296, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=296)  +, نقد و بررسی نظریه مارکسیستها در مورد عینیت جهان با صیرورت و تغیر (صفحه 327, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=327)  +, نقد نظریات هگل در باب علیت و فرق آن با دلیل و نظریه وحدت ذهن و خارج و جریان قوانین ذهنی بر خارج (صفحه 329-332, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=329)  +