ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر


واژه مثل بجای واژه‌های زیر بکار می‌رود:

مثل افلاطونی، ارباب، ارباب اصنام، ارباب الانواع، ارباب انواع طبیعیه، ارباب صور انواع، ارباب طلسمات، ارباب عقلی، ارباب نوریه، ارباب نوریه عقلیه، اصحاب اصنام، اصحاب انواع، انیت مثل افلاطونیه، حقایق افلاطونی، رب ( مثل )، رب النوع، رب النوع عقلی، رب جوهر مادی، رب طلسم، رب طلسم النوع، رب کل نوع، صاحب طلسم، صاحب نوع، صور افلاطونیه، صور الهیه، صور عقلیه ( مثل )، صور معقولی ( مثل )، صور معلقه افلاطونی، صور مفارقه افلاطونیه، صور وجودیه، مثال افلاطونی، مثال نوری، مثال های افلاطونی، مثل افلاطونیه نوریه، مثل الهی افلاطونیه نوریه، مثل الهیه، مثل عقلیه، مثل مجرد نورانی، مثل معلقه منفصله، مثل نوریه، مثل نوعیه مجرده، مهیت مثل افلاطونی، وجود مثال عقلی، وجود مثال نوری، وجود مثل، وجود مثل افلاطونی، وجود مثل عقلیه، هیأت نوری


صفحات شامل کلیدواژهٔ "مثل"

نمایش نتایج:9 صفحه.

آ

آشنایی با علوم اسلامی/جلد یک +نظریه مثل افلاطونی, موافقان و مخالفان آن (صفحه 171-172, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1287&v=1&p=171)  +

ا

اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد پنج +تمثیلی از افلاطون پیرامون مقایسه مادیات طبیعی و افراد جزئی با حقایق کلی و مثالهای ملکوتی (مثل افلاطونی) (صفحه 108-109, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=5&p=108)  +
اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد یک +به کارگیری کلمه ایده آلیسم در اصطلاحات فلسفی موسوم به مثل افلاطونی توسط افلاطون و غیر او از فلاسفه (صفحه 58-59, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=58)  +, شرح عقیده افلاطون در مورد حقایق مجرده و فرض وجود مثل مجرده برای موجودات جهان ماده (صفحه 58-59, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=58)  +, دیدگاه اشراقیون در زمینه مثل افلاطونیه (صفحه 58, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=58)  +, شعری از میرفندرسکی در مورد اعتقاد به مثل افلاطونی (صفحه 58-59, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=58)  +, مخالفت شیخ الرئیس ابوعلی سینا با اعتقاد به مثل افلاطونی (صفحه 59, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=59)  +, شرح فلسفه اسکولاستیک در مسئله وجود کلی و مثل افلاطونی (صفحه 60, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=60)  +, دیدگاه فلاسفه اسلامی در مورد اعتقاد به مثل افلاطونی (صفحه 61, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=61)  +
الهیات شفا/جلد یک +نقد و بررسی و تبیین مثل افلاطونی از کتاب شفای بوعلی (صفحه 310-322, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=310)  +, توضیح مثل افلاطونی و مثالهایی جهت وضوح این نظریه و منشا این نظریه از نظر ابن سینا (صفحه 310-315, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=310)  +, نظر ارسطو در مورد مثل افلاطونی (صفحه 313, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=313)  +, نظر فلاسفه اسلامی نظیر بوعلی , فارابی , شیخ اشراق و ملاصدرا درباره مثل افلاطونی (صفحه 315-316, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=315)  +, تاریخچه بحث مثل افلاطونی قبل از افلاطون و نقش فیثاغورث در طرح این نظریه (صفحه 316-317, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=316)  +, مستند قرآنی , نظریه شیخ اشراق در مورد مثل افلاطونی ( آیه 15 سوره حجر ) و شعری از مولوی در مورد مثل (صفحه 319, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=319)  +, بخشی از کتاب شفای بوعلی در مورد نظریه مثل افلاطونی (صفحه 321-322, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=321)  +, نقش عقاید مذهبی بت پرستانه فیثاغورث و طالس ملطی در تعبیر به خدایان و ارباب انواع بجای مثل و رابطه خدایان و اعداد از نظر اینان (صفحه 347, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=347)  +, رد تلازم نظریه مثل افلاطونی و انکار واقعیت خارجی محسوسات (صفحه 363-366, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=363)  +, مقایسه رابطه مثل افلاطونی و محسوسات خارجی با نظریه عرفا در مورد رابطه خالق و مخلوق از حیث عظمت (صفحه 364, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=364)  +, شرح براهین ابن سینا در کتاب شفا در رد مثل افلاطونی و نظریه تعلیمیات و تفاوت عددی موجودات (صفحه 366-379, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=366)  +

ب

بیست گفتار +آشنایی با عقیده فلسفی افلاطون بنام مثل (صفحه 363-364, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1300&p=363)  +

ت

توحید +توضیخ نظریه مثل افلاطونی با استفاده از مثال وی در تبیین آن (صفحه 20-21, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=20)  +, توضیحی پیرامون نظریه مثل افلاطونی (صفحه 27, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=27)  +

ح

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد دو +نقش قبول مبنای مثل افلاطونی در حل مشکل بقاء و وحدت موضوع در حرکت جوهری (صفحه 44, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=44)  +, تمثیلی از شیخ اشراق در مورد عامل وحدت نظام متصرم طبیعت و موضوع حرکت طبیعی و تطبیقی آن بر مثل افلاطونی (صفحه 116-118, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=116)  +, بخشی از متن عربی اسفار ملاصدرا در براهین تکمیلی بر حرکت جوهری و تنبیهی پیرامون مثل افلاطونی (صفحه 119-122, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=119)  +

ش

شرح مبسوط منظومه/جلد یک +معنای کلی در فلسفه افلاطون بر مبنای نظریه مثل و توجیه این نظر توسط عرفا از طریق وجود سعی (صفحه 55, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=55)  +, عدم ارتباط نظریه مثل افلاطونی به اصالت ماهیت (صفحه 190, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=190)  +, فرق اعیان ثابته در اصطلاح عرفا با مثل افلاطونی (صفحه 252, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=252)  +, معنای مثل افلاطونی و عدم ارتباط آن به بحث کلیات و کلی طبیعی در فلسفه اسلامی (صفحه 302, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=302)  +, نظر شیخ اشراق و بوعلی و ملاصدرا در مورد مثل افلاطونی و کلی طبیعی (صفحه 302-303, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=302)  +

م

مقالات فلسفی/جلد سه +دیدگاه ارسطو , بوعلی, شیخ اشراق , ملاصدرا و میرداماد در مورد نظریه مثل افلاطونی (صفحه 29, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=29)  +