ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر


واژه وجودفی نفسه بجای واژه‌های زیر بکار می‌رود:

اسمیه استقلالیه، ثبوت نفسی، مستقل ( مفهوم )، معانی مستقله، معنی اسمی، موجودات نفسیه، موجود فی نفسه، موجود مفرد، موجود نفسی، وجودات محمولیه، وجودات مستقله، وجودات نفسیه، وجود استقلالی ( مفهوم )، وجود محمولی، وجود مستقل ( مفهوم )، وجود مفرد، وجود منحاز ( فی نفسه )، وجود نفسی، هست ( مفهوم )


صفحات شامل کلیدواژهٔ "وجودفی نفسه"

نمایش نتایج:3 صفحه.

ش

شرح مبسوط منظومه/جلد دو +بررسی اقسام وجود (وجود محمولی و وجود رابط) (صفحه 110-115, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=2&p=110)  +
شرح منظومه/جلد یک +تقسیم وجود به نفسی و رابط و بیان معنای آنها (صفحه 197-198, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=197)  +, تقسیم وجود به محمولی و رابط و معنای آن دو (صفحه 224, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=224)  +, ارتباط اصطلاح وجود محمولی و رابط فلاسفه و قضایای ثنائیه و ثلاثیه اهل منطق و کان تامه و ناقصه نحویین (صفحه 227, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=227)  +, تقسیم وجود محمولی به نفسی (جوهر) و رابطی (عرض) از نظر فلاسفه و معنای آندو (فی نفسه لنفسه و فی نفسه لغیره) (صفحه 227-228, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=227)  +

ع

عدل الهی +بحثی در زمینه اعتبار فی نفسه و لنفسه و اعتبار لغیره اشیا (صفحه 132-133, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1326&p=132)  +