ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر


واژه وجودلغیره بجای واژه‌های زیر بکار می‌رود:

وجودرابطی، کون رابطی، موجود لغیره، وجودات ناعته، وجود ذاتی تعلقی، وجود فی نفسه لغیره، وجود قائم بغیر، وجود للغیر، وجود محمولی ناعتی، وجود ناعت، وجود ناعتی، وجود نعتی، وجود های رابطی، وجود های لغیره، هویات اضافی


صفحات شامل کلیدواژهٔ "وجودلغیره"

نمایش نتایج:4 صفحه.

ش

شرح مبسوط منظومه/جلد سه +تاریخچه تفکیک وجود رابط از وجود رابطی (صفحه 20, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=3&p=20)  +
شرح منظومه/جلد یک +تقسیم وجود محمولی به نفسی (جوهر) و رابطی (عرض) از نظر فلاسفه و معنای آندو (فی نفسه لنفسه و فی نفسه لغیره) (صفحه 227-228, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=227)  +

ع

عدل الهی +بحثی در زمینه اعتبار فی نفسه و لنفسه و اعتبار لغیره اشیا (صفحه 132-133, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1326&p=132)  +

م

مقالات فلسفی/جلد سه +تبیین اقسام نفسی , رابط و رابطی وجود توسط ملا صدرا در اسفار و دیدگاه حاجی سبزواری در این زمینه (صفحه 67-68, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=67)  +