ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر


واژه وحدت اتصالی بجای واژه‌های زیر بکار می‌رود:

وحدت شخصیه اتصالیه


صفحات شامل کلیدواژهٔ "وحدت اتصالی"

نمایش نتایج:1 صفحه.

ش

شرح منظومه/جلد دو +مساوقت وحدت اتصالی با وحدت شخصی (صفحه 203-204, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=2&p=203)  +