ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهرصفحات شامل کلیدواژهٔ "ودیعه"

نمایش نتایج:1 صفحه.

آ

آشنایی با علوم اسلامی/جلد سه +آشنایی با کتاب الودیعه و کتاب العاریه در فقه و تفاوت آنها (صفحه 124, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1287&v=3&p=124)  +