ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "آتاترک ,مصطفی کمال,1881-1938"

نمایش نتایج:1 صفحه.

ا

اسلام و مقتضیات زمان/جلد یک +اعمال و افکار کمال آتاتورک رئیس جمهور ترکیه علیه اسلام در ترکیه (صفحه 92-93, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1293&v=1&p=92)  +