ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر
(تغییرمسیر از آتش سوزی)صفحات شامل کلیدواژهٔ "آتش سوزی"

نمایش نتایج:3 صفحه.

ت

تعلیم و تربیت در اسلام +نقدی بر زردشتیان بخاطر مقایسه قبله با آتش مورد احترام آنها در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران (صفحه 189-190, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1305&p=189)  +

خ

خاتمیت +نقش مسلمانان در حفظ آثار تاریخی و رد اتهام کشیشهای مسیحی درباره آتش سوزی کتابخانه اسکندریه (صفحه 37-38, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1313&p=37)  +
خدمات متقابل اسلام و ایران +جایگاه عنصر آتش در آیین زردشتی از نظر کریستین سن (صفحه 253, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=253)  +