ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر
(تغییرمسیر از آتش پرستی)


واژه زردشتی بجای واژه‌های زیر بکار می‌رود:

آتش پرستی، آیین زردشت، دین زردشتی، مذهب زردشتی، مزداپرستی


صفحات شامل کلیدواژهٔ "زردشتی"

نمایش نتایج:5 صفحه.

ا

اسلام و مقتضیات زمان/جلد یک +بررسی نقش اسلام در نسخ دین زردشت در ایران از دیدگاه ادوارد براون (صفحه 266, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1293&v=1&p=266)  +

خ

خدمات متقابل اسلام و ایران +نقدی بر نظریه تاثیر حفظ سنتهای کهن زرتشتی در گرایش ایرانیان به مذهب شیعه (صفحه 110-111, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=110)  +, اقدامات اردشیر بابکان در قبال احیای آیین زردشتی از نظر دکتر محمد معین در کتاب مزدیسنا و ادب پارسی (صفحه 170-171, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=170)  +, بررسی نقش و اقدامات اردشیر بابکان در احیای آیین زردشتی در ایران (صفحه 170-171, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=170)  +, نحوه گسترش آیین زردشت در ایران زمان ساسانیان (صفحه 171-177, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=171)  +, نحوه گسترش آیین زردشتی در ایران از نظر سعید نفیسی در کتاب تاریخ اجتماعی ایران (صفحه 172-174, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=172)  +, اقدامات کریتر یکی از موبدان زمان شاپور اول در زمینه انتشاردین زرتشت براساس کتیبه های نقش رجب ,سرمشهدو... در کتاب تمدن ایرانی (صفحه 174, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=174)  +, تحقیقی پیرامون واژه زردشت (صفحه 205, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=205)  +, اصلاحات اقتصادی, و اجتماعی و اعتقادی زرتشت در جامعه آریایی در ایران (صفحه 209-213, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=209)  +, اصلاحات زردشت نسبت به آیین آریای از نظر دومزیل بنقل از کتاب تمدن ایرانی (صفحه 209-210, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=209)  +, بررسی تحولات انحرافی در اعتقادات زرتشتی آریاییها پس از فوت حضرت زردشت (صفحه 213-222, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=213)  +, علل انحطاط و تحولات عقاید زرتشتی آریاییها در دوران ساسانیان از نظر دومزیل در کتاب تمدن ایرانی (صفحه 213, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=213)  +, انحطاط دین زردتشت در دوران ساسانیان از نظر پ . ژ . دومناشه بنقل از کتاب تاریخ تمدن ایرانی (صفحه 213-214, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=213)  +, انحطاط آیین زرتشتی در دوران ساسانی از نظر دکتر پور داود و دکتر معین در کتاب مزدیسنا و ادب پارسی (صفحه 214-215, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=214)  +, مقایسه مجسمه و تصویر اهورا مزدا یا خدای ساسانیان با مجسمه رستم از نظر کرستن سن در کتاب ایران در زمان ساسانیان (صفحه 215, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=215)  +, افسانه فرزندی اهریمن و اوهرمزد برای زروان از نظر اوستا بنقل از کتاب ایران در زمان ساسانیان (صفحه 217-218, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=217)  +, شعری از ابوالعلاء معری در انتقاد از اسلام, مسیحیت , یهودیت و زرتشیگری (صفحه 220, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=220)  +, ثنویت پرستی در دین زردشت (صفحه 222-233, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=222)  +, رؤس برنامه ها و مبانی دعوت زردشت از نظر جان ناس. (صفحه 225-227, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=225)  +, نظر گیرشمن در کتاب ایران از آغاز تا اسلام درباره یکتاپرستی آیین زردشتی (صفحه 228, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=228)  +, علل تزلزل اعتقاد به توحید در آیین زردشتیان (صفحه 229-230, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=229)  +, نقد و بررسی اصول و ریشه های ثنویت زرتشتی (صفحه 230-231, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=230)  +, فرق میان اهریمن در کیش زردشتی با شیطان در دین اسلام (صفحه 233-234, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=233)  +, اثبات توحیدی بودن آیین زردشتی از نظر مدارک و قواعد فقهی و حدیثی مسلمانان (صفحه 235-236, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=235)  +, اثبات ثنویت در آئین زردشتی در دوره های بعد از زردشت بالاخص در دوران ساسانیان (صفحه 236-239, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=236)  +, اعتراف جان ناس در کتاب تاریخ جامع ادیان پیرامون نفوذ ثنویت و دوگانه پرستی در آیین زردشتی بعد از زردشت (صفحه 236-237, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=236)  +, اعتراف پ .ژ . دو مناشه در کتاب تاریخ جامع ادیان درباره گرایش آیین زردشتی به دوگانگی و ثنویت بعد از زردشت (صفحه 237, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=237)  +, انحطاط و گرایش آئین زردشتی به ثنویت در دوران ساسانی از نظر کریستن سن در کتاب ایران در زمان ساسانیان (صفحه 237-239, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=237)  +, آتش پرستی در آئین زردشتی و بررسی ریشه های تاریخی آتش پرستی در تاریخ ایران (صفحه 241-242, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=241)  +, بررسی ریشه های تاریخی آتش پرستی از دیدگاه دکتر محمد معین در کتاب مزدیسنا و ادب پارسی (صفحه 242-243, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=242)  +, آتش پرستی در آئین زردشتیان از دیدگاه جان ناس در کتاب تاریخ جامع ادیان (صفحه 243-244, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=243)  +, آتشی پرستی زردشتیان از دیدگاه کریستن سن در کتاب ایران در زمان ساسانیان (صفحه 245-246, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=245)  +, نحوه دفاع زرتشتیان از آتش پرستی در مقابل مسیحیت و اسلام به نقل از کتاب ایران در زمان ساسانیان (صفحه 245-246, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=245)  +, آتش پرستی زردشتیان از نظر فردوسی (صفحه 246-248, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=246)  +, بررسی رابطه بین آتش پرستی و شرک عبادی (صفحه 248-259, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=248)  +, بررسی و نقد دیدگاه توجیهی آتش پرستی آقای دکتر محمد معین در کتاب مزدیسنا و ادب پارسی (صفحه 249-253, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=249)  +, جایگاه عنصر آتش در آیین زردشتی از نظر کریستین سن (صفحه 253, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=253)  +, بررسی و نقد نظریه آقای موبد اردشیر آذرکشسب درباره توجیه آتش پرستی زردشتیان (صفحه 255-259, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=255)  +, فرازی از نحوه مراسم و تشریفات آتش پرستی در میان زرتشتیان در کتاب مزدیسنا و ادب پارسی اثر دکتر محمد معین (صفحه 259-263, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=259)  +, نقدی بر نظریه ابراهیم پورداود درباره تعبیرات عرفانی عارفان ایرانی در مقدمه کتاب مزدیسنا و ادب پارسی (صفحه 267-268, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=267)  +, نقد و بررسی دفاعیات آقای دکتر محمد معین از آتش پرستی زردشتیان در کتاب مزدیسنا و ادب فارسی (صفحه 268-279, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=268)  +, نقد و بررسی نظرات ابراهیم پور داود در مقدمه کتاب مزدیسنا و ادب پارسی درباره عوامل تاثیر روحیه مزدیسنا بر ایرانیان (صفحه 269-270, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=269)  +, نقد نظریه دکتر محمد معین درباره تعبیرات عرفانی شاعران عارف ایرانی در کتاب مزدیسنا و ادب پارسی (صفحه 270-275, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=270)  +

س

سیری در سیره نبوی +بررسی علل گسترش وسیع اسلام و تفاوت آن با مسیحیت یهودیت , بودایی و زرتشتی (صفحه 232-256, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1320&p=232)  +

ع

عدل الهی +تحقیقی پیرامون ثنوی یا توحیدی بودن آیین زردشت و دوگانگی کتاب اوستا در این مورد (صفحه 65-66, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1326&p=65)  +, دیدگاه علمای اسلام درباره آیین زردشت (صفحه 65, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1326&p=65)  +, تفاوت اندیشه در آیین زردشتی نسبت به یزدان و اهریمن با اندیشه اسلام نسبت به خدا و شیطان (صفحه 70-74, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1326&p=70)  +, تقسیم مخلوقات جهان به خیرات و شرور از نظر آیین زردشت و دیدگاه جهان بینی اسلامی در این باب (صفحه 70-71, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1326&p=70)  +

ن

نبوت +چگونگی تلاش ایرانیان جهت توحیدی نمودن دین زردشت (صفحه 259-260, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1347&p=259)  +, چگونگی عبادت ایرانیان قبل از دین زردتشت (صفحه 260, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1347&p=260)  +, پرسش و پاسخی درباره توحیدی بودن آیین زردشتی و علت گرایش آنها به شرک (صفحه 271-274, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1347&p=271)  +