ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر
(تغییرمسیر از آثارادبی)صفحات شامل کلیدواژهٔ "آثارادبی"

نمایش نتایج:1 صفحه.

خ

خدمات متقابل اسلام و ایران +بررسی علل نابودی آثار فرهنگی و علمی و ادبی عهد ساسانی پس از فتح ایران بوسیله مسلمانان (صفحه 312-313, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=312)  +