ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر
(تغییرمسیر از آذرگشسب ,اردشیر)

صفحات شامل کلیدواژهٔ "آذرگشسب ,اردشیر"

نمایش نتایج:1 صفحه.

خ

خدمات متقابل اسلام و ایران +بررسی و نقد نظریه آقای موبد اردشیر آذرکشسب درباره توجیه آتش پرستی زردشتیان (صفحه 255-259, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=255)  +