ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر
(تغییرمسیر از آرامگاه ها)


واژه قبور بجای واژه‌های زیر بکار می‌رود:

آرامگاه ها، مراقد، مقابر، مقبره ها


صفحات شامل کلیدواژهٔ "قبور"

نمایش نتایج:2 صفحه.

ح

حماسه حسینی/جلد دو +توضیحی در باره محل دفن حضرت رسول اکرم (ص) و ابوبکر و عمر (صفحه 25, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=2&p=25)  +

س

سیری در سیره ائمه اطهار(ع) +تاریخ آشکار شدن محل قبر علی (ع) (صفحه 53, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1319&p=53)  +