ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

نمایه‌ها

اهتمام استاد مطهری بر مساله تفسیر قرآن جهت مبارزه با مکتبهای انحرافی و التقاطی صفحه 72-74

تفسیر سوره حمد صفحه 75-120

بیان اتفاق مفسرین شیعه بر جزئیت بسم الله الرحمن الرحیم در اوایل سوره های قرآن و اختلاف نظر مفسرین اهل سنت راجع به آن صفحه 76-77

غرض و هدف در فعل حق از دیدگاه اشاعره و شیعه و معتزله صفحه 77

فضیلت آغاز کارها به نام خدا و علت آن در بینش اسلامی صفحه 78-79

معنای تسبیح نام خدا از دیدگاه علامه طباطبائی در المیزان صفحه 79

معنای کلمات الله , رحمن , رحیم و عدم وجود معنای مترادف برای آنان در فارسی صفحه 80-83

اسامی خداوند در قرآن صفحه 80

نظرات پیرامون ریشه های کلمه الله و معنای آن و نظر سیبویه در این مورد صفحه 80-82

اشعاری از مثنوی مولوی درمورد معنای الله از دیدگاه سیبویه و توجه عمومی به ذکر نام خدا هنگام مصیبتها صفحه 81-82

فرق رحمان و رحیم و بیان رحمت عام و خاص خداوند صفحه 83-85

بررسی معنای حمد و مدح و شکر و فرق آنها و اختصاص حمد به خدا از دیدگاه اهل تفسیر صفحه 85-89

عبادت و انواع آن در بینش علی (ع) صفحه 90-91

معانی رب و مراد از آن در رب العالمین در تفسیر آیه 2 سوره حمد صفحه 91-93

ساختار پرورشی و تکاملی عالم طبیعت از دیدگاه قرآن صفحه 92-94

بررسی آیات 18 تا 20 بنی اسرائیل پیرامون سنت الهی نسبت به کارهای دنیوی و اخروی انسان صفحه 93-94

بررسی معنای الرحمن الرحیم و توصیف الهی به این دو صفت در آیه 3 سوره حمد صفحه 94-95

اختیار و آزادی انسان در انتخاب راه و روش به استناد آیه 3 سوره دهر صفحه 96

تفسیر آیه 4 سوره حمد در مورد معنای مالک یوم الدین و تفاوت آن با مالکیت بشر صفحه 96-98

مالکیت خداوند در قرآن و حدیث صفحه 98

اهمیت توحید و تقسیم آن به توحید نظری و توحید عملی و معنای آن صفحه 99-109

تفسیر آیه 5 سوره حمد پیرامون اهمیت توحید صفحه 99

توضیحی پیرامون اهمیت سوره حمد و شناخت اسماء و صفات ذاتی و غیر ذاتی خداوند در این سوره صفحه 100-104

وجود تقدم و تاخر در میان اسماء و صفات خداوند صفحه 102

ریشه لغت عبادت و معنی عبادت خداوند صفحه 104-106

مطلبی پیرامون مصادیق شرک در قرآن و معنای توحید عملی صفحه 106-109

شعری از مثنوی مولوی پیرامون خطر نفس صفحه 106

توضیحی پیرامون آیه 31 سوره توبه درمورد مذمت الهی به یهود و نصارا بخاطر پرستش غیر خدا (شرک در توحید عملی) صفحه 106-107

توضیح آیه 22 شعرا در مورد معنای پرستش و عبادت بنی اسرائیل در برابر فرعون صفحه 108-109

انحصار عبادت به خداوند از دیدگاه قرآن صفحه 110

معنای توحید در استعانت و عدم تنافی آن با تعاون و استمداد از دیگران صفحه 111-114

معنای توحید در عبادت و آثار آن در جمله ایاک نعبد از سوره حمد صفحه 111

تفسیر آیه 2 سوره مائده پیرامون تعاون و استمداد از غیر و عدم تنافی آن با توحید در استعانت و داستانی در این مورد صفحه 113-114

داستانی در مورد استعانت رسول خدا(ص) از خداوند (توحید در استعانت ) صفحه 114

توضیحی پیرامون معنای صراط مستقیم در آیه 6 سوره حمد و نقش آن در تکامل انسان صفحه 115-120

نظریه اگزیستانسیالیسم و قرآن پیرامون راه تکامل و طبیعت انسان صفحه 115-119

تفاوت اساسی انسان با همه موجودات از جهت انتخاب راه و عدم آن , از دیدگاه قرآن صفحه 116-119

تفاوت معنای سبیل با معنای صراط و موارد استعمال آن دو در قرآن به نقل از تفسیر المیزان اثر علامه طباطبایی صفحه 118-119

تفسیر آیه 7 سوره حمد در ارتباط با تقسیم انسان به اعتبار اطاعت و عصیان و انتخاب صراط مستقیم صفحه 119-120

تفسیر سوره بقره ( از اول تا آیه 23 ) صفحه 121-250

مشخصاتی از سوره بقره و وجه تسمیه آن صفحه 122

بررسی دیدگاههای مختلف پیرامون معنا و مراد ازحروف مقطعه در قرآن صفحه 122-127

نقش حروف الفبا در فرهنگ و تمدن و زندگی اجتماعی بشر صفحه 124-125

تقدم کلام و سخن در نظام هستی بر سایر موجودات به استناد آیه 82 سوره یس صفحه 126-127

تفسیر آیه 2 سوره بقره پیرامون معنای نفی شک در قرآن صفحه 127-129

هدف نزول قرآن و معنی هدایت متقین از سوی قرآن صفحه 129-131

معنای گمراهی فاسقین و هدایت متقین در آیه های 2 و 26 سوره بقره صفحه 129-131

تفسیر آیه 3 سوره بقره پیرامون صفات متقین در رابطه با ایمان به غیب , اقامه صلات و انفاق صفحه 130-137

غیب و شهادت در جهان بینی قرآن صفحه 131-133

اهمیت نماز و فلسفه آن در قرآن صفحه 133-134

معنای انفاق و فلسفه آن در قرآن صفحه 133-137

لزوم واگذاری تربیت کودکان به مهد کودک از دیدگاه راسل و نقدی بر آن صفحه 135-136

شعری از شبلی شمیل ماتریالیست لبنانی درباره ایمان به قرآن صفحه 137-138

تفسیر آیه 4 سوره بقره پیرامون صفات متقین در مورد اعتقاد و ایمان آنها به وحی, قرآن و آخرت صفحه 137-140

توضیحی پیرامون معنای کلمه دنیا و آخرت و فرق این دو با یکدیگر صفحه 138-139

معنای خلود و جاودانگی در بینش مکتبهای الهی و مادی صفحه 139-140

معنای لغوی کفر و موارد استعمال آن در قرآن صفحه 141-145

معنای انذار و تفاوت آن با تخویف صفحه 141

تفسیر آیه 6 سوره بقره پیرامون معنای کفر و کافر و هشدار بر کفار بخاطر انکار حق صفحه 141-144

پاسخی بر اشکال اختصاص خطابات قرآن به طبقه استثمار شده جامعه صفحه 142-144

معنای کفر مؤمن به طاغوت در آیه 256 سوره بقره صفحه 144-145

توضیحی پیرامون قلب انسان و حالات آن در اصطلاح قرآن صفحه 145-147

تفسیر آیه 7 سوره بقره پیرامون آثار کفر صفحه 145-147

معنای تولی و تبری در فروع دین در اعتقاد شیعه صفحه 145

ویژگیهای قلب انسان در حدیث نبوی(ص) و شعری از مثنوی در این مورد صفحه 146

تفسیر آیات 8 تا 16 سوره بقره پیرامون معنای نفاق و خصلتهای منافق و خطر آنها صفحه 148-169

توضیحی پیرامون کلمه استعمار و معنای آن در آیه 61 سوره هود صفحه 150-151

نقش مبلغین مسیحی ( مبشرین ) در استعمار کشورها صفحه 151-152

آثار نفاق و خصلتهای منافقین از دیدگاه قرآن صفحه 152-161

معنای اصطلاح ستون پنجم در جنگ بین المللی اول و تطبیق آن به گروه منافق صفحه 152

تفسیر آیه 9 سوره بقره در مورد معنای خدعه منافق در برابر خداوند و پیامدهای آن برای آنان صفحه 152-154

انواع بیماریهای دل و علت افزایش آن در دل منافقان در آیه 10 سوره بقره صفحه 154-155

معنای خودفریبی منافقان و انحصار فساد در آنها در آیه 11 سوره بقره صفحه 156-157

معنای جهل بسیط و جهل مرکب و بیان نظر برخی از دانشمندان پیرامون خطر جهل مرکب صفحه 157-159

دو چهرگی منافق در برخورد با اهل ایمان و همفکران خود به استناد آیه 14 سوره بقره و برخی از صفات آنها در قرآن صفحه 159-161

بحثی پیرامون معنای کلمه ناس در آیه 7 سوره بقره و نظر مفسرین در این مورد صفحه 161-163

علت کینه توزی عبدالله بن ابی سر کرده منافقین در مدینه علیه اسلام صفحه 163

فلسفه اهتمام قرآن به معرفی منافقین و نظر مفسرین در این مورد صفحه 164-166

علت موفقیت حضرت رسول(ص) و عدم موفقیت حضرت علی(ع) در برخورد با مخالفان صفحه 164-169

رفتار منافقانه معاویه علیه حضرت علی(ع) در ماجرای جنگ صفین و قتل عثمان صفحه 165-166

خطر دائمی نفاق برای اسلام از نظر آیات قرآنی صفحه 166-169

تعریف عقل و تفاوت آن با شیطنت و خدعه معاویه در روایات حضرت علی (ع) صفحه 168-169

دیدگاههای متفاوت فلاسفه مادی و جامعه شناسان پیرامون جهان , تاریخ و انسان صفحه 171-178

اعتراض ملائکه به مقام خلیفه اللهی انسان به اعتقاد شرارت ذاتی انسان به استناد آیه 30 سوره بقره صفحه 172-173

دیدگاه فلاسفه مادی درباره انسان از نظر خیر و شر صفحه 173-178

تاثر صادق هدایت ( نویسنده ایرانی ) از تفکر مادی فیلسوفان بد بین به انسان و چگونگی خودکشی وی صفحه 174

تفسیر خیر وشر و حق و باطل در زندگی بشر از نظر قرآن و جهان بینی توحیدی صفحه 178-188

اصالت حق و ناپایداری باطل از نظر قرآن صفحه 178-188

تفسیر آیه 17 سوره رعد پیرامون اصالت حق و ناپایداری باطل صفحه 182-183

معنای تمثیل آیات 26 - 24 سوره ابراهیم از عقیده به حق و باطل به کلمه طیبه و کلمه خبیثه صفحه 183-185

تفسیر آیه 18 سوره انبیا و 81 سوره اسرا پیرامون ناپایداری باطل و اصالت و غلبه حق بر آن صفحه 185-186

تفسیر آیه 17 تا 20 سوره بقره در مورد تمثیل قرآن درباره شکست و ویژگیهای اهل نفاق و پیروزی حق بر باطل صفحه 188-191

انواع هدایت برای انسان صفحه 188-189

تفاوت میان کلمه ناس و انسان از نظر ادبی صفحه 193

تفسیر آیه 21 و 22 سوره بقره پیرامون توحید در عبادت ,معنای شرک و اعجاز قرآن صفحه 193-202

عمومیت خطاب قرآن و فلسفه ارتباط آن با فطرت الهی انسان صفحه 194-198

پیام قرآن درباره توحید در عبادت صفحه 198-199

معنای شرک در اصطلاح قرآن صفحه 200-201

اعجاز قرآن از نظر قرآن و معانی و احتمالات مربوط به آن صفحه 203-205

تفسیر آیه 24ـ23 سوره بقره در مورد تحدی قرآن علیه کفار و پیامدهای انکار اعجاز قرآن برای کفار صفحه 203-204

معنای معجزه در لغت و اصطلاح متکلمین از اشاعره صفحه 203-205

نقدو بررسی معنا و تعاریف معجزه در لغت و اصطلاح و عدم تنافی آن با قانون علیت صفحه 204-221

علت بکارگیری لفظ آیت بجای معجزه در قرآن و احتمالات آن صفحه 205-206

بررسی گفتاری از هگل پیرامون قضایای تحلیلی عقلی ( ضروری ) و تجربی در رابطه با قانون علیت صفحه 211-214

نمونه ای از وقوع کارهای خلاف جریان طبیعی در جهان و رابطه آن با وقوع معجزه صفحه 216-217

اقسام دلالت در اصطلاح منطقیین (دلالت طبعی و وضعی و عقلی ) و اثبات دلالت عقلی معجزه بر صدق نبوت پیامبران صفحه 217-221

نظریه متکلمین پیرامون دلالت عقلی معجزه بر صدق نبوت , و نقد آن توسط جمعی از دانشمندان صفحه 219-221

نقد ادعای برخی از مستشرقین و کشیشان مسیحی درباره معجزات پیامبر اسلام (ص) صفحه 221-235

گفتاری از علی (ع) درباره اعجاز کندن در قلعه خیبر از سوی آن حضرت صفحه 221

نقد نظرات برخی از نویسندگان اسلامی پیرامون معجزات پیامبر اسلام (ص) صفحه 222

گفتار اقبال لاهوری پیرامون فلسفه ختم نبوت و بی نیازی بشر از معجزه پس از ظهور پیامبر اسلام (ص) و نقد آن صفحه 223-227

نقد و بررسی استدلال برخی از مسیحیان و روشنفکران به آیه 93 - 90 سوره اسرا پیرامون فلسفه خودداری پیامبر اسلام(ص) از اعجاز صفحه 227-235

نقد و بررسی اهداف معجزات مورد مطالبه کفار مکه از حضرت محمد(ص) در آیات 93 - 90 سوره اسرا صفحه 227-235

دو نمونه از معجزات حضرت محمد(ص) به صراحت آیه 1 سوره اسرا در مورد سفر به معراج و آیه 1 سوره قمر پیرامون شق المقمر آن حضرت صفحه 234-335

راز خاتمیت و تفاوت دین خاتم با سایر ادیان از حیث معجزه صفحه 235-239

اعجاز قرآن در دین خاتم صفحه 235-237

معنای حدیث معروف پیامبر اسلام علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل در مورد رسالت و مقام علمای اسلام صفحه 238-239

وجوه اعجاز قرآن از حیث فصاحت و بلاغت صفحه 239-250

رمز بقاء گلستان سعدی پس از هفتصد سال و داستانی از قاآنی شیرازی در این باره صفحه 240-241

جایگاه تخیل در شعر و پیراستگی قرآن و معنویات از تخیل صفحه 241-243

امتیاز قرآن بر سایر کتب آسمانی از نظر قرائت با آهنگهای مختلف صفحه 244

مقایسه ای از فصاحت و بلاغت نهج البلاغه و قرآن و درخشندگی خاص کلام خدا صفحه 245-246

اهمیت خطبه 227 نهج البلاغه از حیث فصاحت و بلاغت صفحه 245

خودداری لبیدبن زیاد از شعرای درجه اول عرب از سرایش شعر پس از نزول قرآن و پذیرش اسلام بخاطر عظمت فصاحت و بلاغت قرآن صفحه 246-247

جمع آوری معلقات سبع (شعرهای منتخب عرب ) ازدیوار کعبه بعداز نزول قرآن از سوی شعرای عرب بخاطر جذبه قرآن از حیث فصاحت وبلاغت صفحه 246

داستان تاثیر قرائت قرآن بر اسعد بن زراره و ذکوان خزرجی و ایمان آوردن آنها صفحه 248

نفوذ معنوی قرآن در ادبیات عربی و فارسی صفحه 249

دیدگاه ابو زید احمد بن سهل بلخی نسبت به زندقه از نظر ابن الندیم در کتاب الفهرست صفحه 401