ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

شناسنامه

عنوان: استاد مطهری و روشنفکران

ناشر: صدرا

تاریخ نشر:1372

محل نشر: تهران

نوبت چاپ: 1

نمایه‌ها

معرفی کتاب استاد مطهری و روشنفکران از انتشارات صدرا پیرامون بررسی افکار روشنفکران مسلمان در معارف اسلامی صفحه 7-12

نقدی بر طرفداران افکار دکتر شریعتی بویژه گروه فرقان در زمینه جمود افکار دکتر و عدم پذیرش انتقاد صفحه 7-10

نظر شهید مطهری پیرامون فعالیتهای روشنفکران مسلمان غربزده در حسینیه ارشاد صفحه 11-12

اعجاز قرآن و عدم انحصار معجزه پیامبر اسلام به قرآن صفحه 13-26

نقدی بر نظرات مستشرقان و کشیشان مسیحی و بعضی روشنفکران مسلمان در انحصار معجزه پیامبر اسلام به قرآن صفحه 14-27

بیان جنبه اعجاز و فوق بشری قرآن کریم در سوره بقره آیه 23 قرآن صفحه 14

نظر دکترپیمان در کتاب فلسفه تاریخ از نظر قرآن در مورد انحصار معجزه ختمیه قرآن صفحه 15-16

نظر دکتر شریعتی در کتاب اسلام شناسی درباره انحصار معجزه ختمیه به قرآن صفحه 16-19

استناد روشنفکران مسلمان در نفی معجزه ای غیر از قرآن برای پیامبر اسلام به آیات 93ـ90 سوره اسراء صفحه 19-20

نقد نظریات روشنفکران مسلمان در نفی معجزه ای غیر از قرآن برای پیامبر اسلام به استناد آیات قرآن صفحه 20-21

نگاهی به بعضی معجزات پیامبر اسلام (ص) با استناد به آیات قرآن صفحه 20-27

بررسی آیات 93ـ90 سوره اسراء جهت رد برداشت غلط روشنفکران مسلمان در امتناع پیامبر اسلام از معجزه صفحه 21-27

ارزش استدلالی معجزه در دعوت پیامبران و نظر قران در اطلاق برهان بر معجزه صفحه 27-28

بررسی ارزش عناصر و مواد استدلالهای مختلف از نظر فلاسفه و منطقیین صفحه 27

اهمیت امور غیبی و ماوراءطبیعی در کنار امور طبیعی و محسوس (غیب و شهود) در قرآن صفحه 28-32

روش هدایت پیامبر اسلام در استفاده از غیب و شهود و طبیعت و ماوراء طبیعت صفحه 28-32

علل جاودانگی قرآن به عنوان معجزه حضرت محمد (ص) صفحه 28

تفاوت معجزه و خرافه و امور نامعقول صفحه 32

اعتراف نویسنده مقاله قرآن و کامپیوتر به عظمت اعجاز قرآن صفحه 32-33

بررسی کتاب اسلام شناسی دکتر شریعتی و تاثیر سوسیالیسم و کمونیسم و ماتریالیسم تاریخی و اگزیستانسیالیسم درآن صفحه 35-59

نقدی بر سخن دکتر شریعتی در مورد عدم شناخت اسلام توسط دانشمندان اسلامی و اکتفا به علم از ناحیه آن صفحه 38-39

تناقض دیدگاه دکتر شریعتی در مورد توحید و جهان بینی و تعریف وی از مکتب صفحه 39-41

نقدی بر نظرات دکتر شریعتی پیرامون توحید صفحه 41

انکار ارزش علوم اسلامی از جانب دکتر شریعتی بدلیل جهالت وی به این علوم در کتاب اسلام شناسی صفحه 42

نقدی بر تحقیر علمای اسلامی از سوی دکتر شریعتی در کتاب اسلام شناسی صفحه 42-43

نقدی بر برداشت دکتر شریعتی از ایدئولوژی و جهان بینی صفحه 43

نقدی بر عدم تفکیک قلمرو علوم تجربی از قلمرو فلسفه در کتاب اسلام شناسی اثر دکتر شریعتی صفحه 43

نقدی بر دکتر شریعتی در کتاب اسلام شناسی در مورد علم آزاد صفحه 43

نقدی بر دکتر شریعتی در کتاب اسلام شناسی در مورد تاریخ صفحه 44-45

نقدی بر دکتر شریعتی در کتاب اسلام شناسی در مورد جامعه ایده آل و انسان ایده آل صفحه 45

نقدی بر تفکرات دکتر شریعتی در کتاب اسلام شناسی در مورد توحید و جهان بینی توحیدی صفحه 45-46

نقدی بر نظر دکتر شریعتی در کتاب اسلام شناسی در مورد نسبیت غیب و شهود و تشبیه آن به ماده و انرژی صفحه 46-47

نقدی بر دیدگاه دکتر شریعتی در کتاب اسلام شناسی در مورد نظر عرفان درباره طبیعت صفحه 47

نقدی بر برداشت دکتر شریعتی از خلقت و اراده انسان در کتاب اسلام شناسی صفحه 47-50

نقدی بر تطبیق اسلام و اصول اسلامی و بیانات تاریخی قرآن بر اصول و فلسفه تاریخ کمونیسم از سوی شریعتی در کتاب اسلام شناسی صفحه 50-57

بیان ادوار تاریخی مارکسیسم صفحه 54-55

تطبیق الله در تعابیر قرآنی و روایی بر مردم از سوی دکتر شریعنی در کتاب اسلام شناسی صفحه 55

نقدی بر نظر دکتر شریعتی در کتاب اسلام شناسی در مورد روحانیت صفحه 55-57

نقدی بر نظر شریعتی در کتاب اسلام شناسی درباره امت ور ابطه آن با جامعه ایده آل اسلامی صفحه 57-58

نقدی بر نظر دکتر شریعتی در کتاب اسلام شناسی در مورد انسان ایده آل و سیر تکاملی او و ابعاد انسان صفحه 58-59

نقد کتاب از کجا آغاز کنیم اثر دکتر شریعتی درمورد اصلاحات مذهبی و اجتماعی صفحه 60-70

اظهار نظری در مورد محتوای مارکسیستی کتاب از کجا آغاز کنیم اثر دکتر شریعتی صفحه 60

جایگاه روشنفکران در اصلاحات مذهبی و اجتماعی از نظر دکتر شریعتی و نقد آن صفحه 61-62

نقش کتاب مرجعیت و روحانیت در ارتباط اندیشه غربی و شرقی و دانشگاه و روحانیت صفحه 62

متن اعلامیه شهید مطهری و مهندس بازرگان در مورد آثار و کتب دکتر شریعتی صفحه 63-64

روشهاو موضوعات قابل نقد و بررسی درآثار دکتر شریعتی و هدف از آن (تک تک کتابها یا روش موضوعی) صفحه 64-66

نقدی بر نظر دکتر شریعتی درباره روشنفکران و جایگاه اجتماعی و نقش آنان در اصلاحات مذهبی و اجتماعی صفحه 67-68

بخشهایی از کتاب 'از کجا آغاز کنیم' اثر دکتر شریعتی درباره روشنفکران ایرانی و مسئولیت آنان صفحه 67-70

نقدی بر تفکر روشنفکران مسلمان مبنی بر انحصار راه شناخت خداوند در مطالعه طبیعت وروش حسی و تجربی صفحه 71-81

آشنایی با نویسندگان و دانشمندان مسلمان طرفدار فلسفه حسی و مخالف با فلسفه و علوم عقلی صفحه 71-73

تبیین جایگاه فلسفه و علوم تجربی در خداشناسی و مبانی توحیدی (الهیات ) در پاسخ طرفداران علوم تجربی صفحه 71-81

نظر ابوالحسن ندوی در کتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین در مورد علوم عقلی و الهیات فلسفی صفحه 72

بررسی راههای خداشناسی ( مطالعه طبیعت و روش قرآن ) صفحه 73-81

نقدی بر نظر مهندس بازرگان در کتاب راه طی شده در مورد نقش علوم تجربی در احیای اساس توحید و مطالعات توحیدی صفحه 75-79

نقد وبررسی نظر مهندس بازرگان در کتاب راه طی شده در مورد انحصار روش خداشناسی در قرآن در روش تجربی و حسی صفحه 75-76

بیان مفهوم علمی علت و معلول صفحه 78-79

نقدی بر نظر بازرگان در کتاب راه طی شده در مورد عدم نیاز به شناخت کامل از خداوند و تطبیق آن بر روش انبیا در خداشناسی صفحه 79-81

ویژگیهای لازم برای رهبری نهضتهای اسلامی صفحه 83-84

جمله ای از ارسطو پیرامون فلسفه صفحه 85

بررسی نقش و اهمیت معارف اسلامی در رهبری نهضت اسلامی صفحه 85-88

نقدی بر مقاله 'در روش' پیرامون رهبری مذهبی سنتی شیعه ایران صفحه 88-99

نقدی بر نظر صاحب مقاله در روش پیرامون لزوم پویایی دائم در نهضتها و عدم توانایی رهبری مذهبی سنتی در حفظ پویایی صفحه 88-99

اهمیت محورهای ثبات در نهضتها و حرکتهای اجتماعی و وجود این محورها در اسلام و نظر اقبال لاهوری در این باره صفحه 89-91

حدیثی از امام علی (ع) در مورد نقش بنی امیه در نابودی محتوی اسلام (خطبه104 نهج البلاغه) صفحه 91

نگاهی به وضعیت عزاداریهای شیعیان برای امام حسین (ع) و بی محتوایی این عزاداریها (حرکت بنیادی شده) صفحه 91-92

حدیثی در زمینه اهمیت عزاداری و گریه بر امام حسین (ع) صفحه 91

نقدی بر عقیده روشنفکران ایرانی در مورد لزوم انتقال رهبری نهضت اسلامی از روحانیت به روشنفکران صفحه 93-96

عوامل نفوذسیدجمال الدین اسدآبادی در دنیای اسلام در بخشی از کتاب ' اقبال معمار تجدید بنای اسلام ' صفحه 95-96

نظر اقبال در کتاب احیای فکر دینی در زمینه مانعیت غرب از پیشرفت اخلاق بشریت صفحه 97-98

نظر اقبال لاهوری در مورد اجتهاد صفحه 98

نقش اقبال در تاسیس کشور اسلامی پاکستان صفحه 99

ویژگیهای اقبال لاهوری و بررسی اشتباهات وی در زمینه معارف وحرکتهای استعماری در جهان اسلام صفحه 100-102

نقد و بررسی تفسیر مادی از آیات قرآن توسط ماتریالیستها در ایران از مقدمه کتاب علل گرایش به مادیگری صفحه 103-120

قسمتی از کتاب مارکس و مارکسیسم در زمینه شیوه مبارزه مارکسیسم با دین صفحه 104

معرفی عبدالله بن ابی و عملکرد ایشان صفحه 110-111

مروری بر فعالیتها و آشنایی با شخصیت سالم موسی بن حذیفه صفحه 111-112

نقدی بر تفسیر آیه 3 و 4 از سوره بقره توسط روشنفکران ماتریالیست در زمینه ایمان به غیب صفحه 112-116

نقدی بر تفسیر مادی آیه 9 سوره بقره توسط ماتریالیستها در زمینه معنای کلمه الله صفحه 118-119

نقد نظریه مادیت تاریخ از نظر قرآن صفحه 121-152

نقدی بر تفسیر مادی واژه شهید در آیه 75 سوره قصص توسط روشنفکران ماتریالیست صفحه 126

نقدی بر تفسیر مادی آیه 2 از سوره جمعه بوسیله روشنفکران ماتریالیست درباره واژه امی نسبت به پیامبر صفحه 126

بحثی پیرامون هدف و شیوه دعوت پیامبران صفحه 127-129

نقدی بر تفسیر مادی آیه 55 سوره نور توسط روشنفکران ماتریالیست در زمینه استضعاف و مستضعفین صفحه 130-140

نقش بیعت مسلمین با علی علیه السلام در خلافت آن حضرت صفحه 139-141

بررسی ریشه اصلی گرایش روشنفکران مسلمان به مادیت تاریخ از نظر قرآن صفحه 140-144

نقد دیدگاه شریعتی و مارکس درباره مادیت وماهیت مذهب و تطابق خاستگاه پدیده ای فرهنگی با جهت گیری آن صفحه 145-147

تفاوت ماهیت علوم نظری با علوم عملی و ملاک تقسیم علوم به این دو قسم صفحه 202-203