ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

شناسنامه

عنوان: حکمتها و اندرزها

ناشر: صدرا

تاریخ نشر:1372

محل نشر: تهران

نوبت چاپ: 3

نمایه‌ها

معرفی کتاب حکمتها و اندرزها اثر شهید مرتضی مطهری درباره تهذیب نفس و آشنایی با راه صحیح زندگی و معارف اسلامی صفحه 9-10

اهمیت و رابطه خداشناسی با دین و حدیثی از امام علی علیه السلام در این باره صفحه 11-12

بررسی جایگاه و رابطه خداشناسی با انسانیت انسان و سخنی از قرآن در آیه های 24تا26 از سوره ابراهیم و 257 از سوره بقره در این مورد صفحه 12-15

مثلی از قرآن در آیات 26-24 از سوره ابراهیم درباره آثار و نتایج خداشناسی و توحید برای انسان صفحه 13-14

تبیین مفهوم منفعت پرستی انسان صفحه 13

رابطه خداشناسی و توحید با اصل نبـــوت صفحه 17-18

بررسی نقش خداشناسی و اصل توحید در اساس دین و سخنی از علی (ع) در این مورد صفحه 17-21

رابطه خداشناسی با عدالت اجتماعی و رعایت حقوق دیگران و سخنی از قرآن در این مورد صفحه 18-20

ضرورت سازگاری محیط اجتماعی با زندگانی فرد و انطباق روحیه فرد با مصالح عالیه اجتماع و نقش دین در این امر صفحه 23-26

تحلیلی از نحوه زندگی و برخورد مردم در قبال امور مادی و دنیوی صفحه 27-30

سخنی از امام علی (ع) در حکمت 133 نهج البلاغه پیرامون زندگی بندگان و آزادگان در دنیا صفحه 27

داستان آزادگی حضرت یوسف (ع) در قبال خواهشهای نفسانی صفحه 28-29

سخنی از امام صادق علیه السلام درباره عزت و کرامت نفس انسان در قبال خواهشهای مادی و دنیوی صفحه 30

بررسی تفاوتها و مشابهت های روح و بدن انسان و شعری از سعدی در این باره صفحه 31-33

سخنی از پیامبر اسلام (ص) درباره بقاء روح انسان پس از مرگ صفحه 32

نقش ایمان در سعادت زندگی انسان صفحه 33-34

سخنی از قرآن و امام علی (ع) درباره نقش ذکر خدا در آرامش جان انسان صفحه 34

نقش دین در تسلیم کردن نفس اماره و شعری از مولوی در این مورد صفحه 35-38

داستان دعوت اصحاب از سوی پیامبر اسلام (ص) به مبارزه با هواهای نفسانی صفحه 35

نقش آشفتگی روح در ناهماهنگی افکار و احساسات انسان و نقش دین در این امر صفحه 36-47

راه سعادت زندگی انسان در دنیا با استشهاد به آیه 189 از سوره بقره صفحه 39-42

نقش ایمان, اعتقاد به معنویات و نیکوکاری در سعادت زندگی انسان و سخنی از قرآن در این مورد صفحه 40-41

حدیثی پیرامون نقش یقین و رضایت خاطر در سعادت و نقش تردید و خشم در ناراحتی و رنج انسان صفحه 41-42

فرازی از دعای امام زین العابدین علیه السلام درباره نقش یقین , نیت و عمل در سعادت انسان صفحه 42

تفسیر سوره عصر درباره نقش ایمان, عمل صالح, تشویق به حق وصبر در سعادت بشر صفحه 43-46

نقش صبر و استقامت در مقابل حوادث طبیعت در سعادت زندگی انسان با استناد به آیه 16 سوره جن صفحه 46

نقش ایمان و اعمال صالح در سعادت انسان صفحه 47-50

نقش تقوا و پرهیز از معصیت در بی نیازی و عزت انسان و حدیثی از پیامبر (ص) در این باره صفحه 51-54

بررسی پیامدهای حرص و طمع در امور مادی برای انسان و سخنی از امام علی (ع) در این باره صفحه 52-54

ضرورت غنیمت شمردن سرمایه عمر و سخنانی از قرآن, رسول خدا(ص) و علی (ع) در این باره صفحه 55-59

سخنی از رسول خدا (ص) در وصیت به ابوذر غفاری پیرامون اغتنام عمر و استفاده از فرصتها صفحه 55-56

داستانی در زمینه اهتمام و اهمیت خواجه نصیرالدین طوسی به وقت و بهره بری از فرصت ها به نقل از علامه حلی صفحه 57

شعری پیرامون اهمیت اوقات و عمر برای انسان صفحه 59-60

رابطه اعمال انسان در دنیا و آخرت و سخنانی از قرآن, رسول خدا (ص) و امام علی (ع) در این باره صفحه 60-64

پیامدهای طول امل برای انسان و حدیثی از امام علی (ع) در این باره صفحه 60

شعری درباره رابطه اعمال انسان در دنیا با آخرت صفحه 62

داستان نصیحت پیامبر اکرم (ص) به دخترش حضرت فاطمه (س) درباره نقش اعمال در نجات و سعادت انسان صفحه 63-64

حدیثی از امام علی (ع) درباره نقش عمل در سعادت انسان صفحه 64

بررسی مشابهتها و تفاوتهای تربیت انسان با سایر موجودات صفحه 65-69

سخنی از امام علی (ع) در خطبه 88 نهج البلاغه پیرامون محاسبه نفس انسان صفحه 65

بررسی نقش انسان در تربیت و خودسازی خویش صفحه 66-69

تشریح نحوه تربیت انسان از نفس خویش صفحه 67-69

شرایط و آثار مراقبت و محاسبه نفس انسان و سخنی از امام علی (ع) در این باره صفحه 71-74

مراقبت و محاسبه نفس انسان از نظر قرآن در آیه 18 از سوره حشر صفحه 71

نقش جهالت و نادانی در ظلم انسان بر خویشتن و داستان وصایای یکی از صحابه رسول خدا (ص) به مردی در این باره صفحه 75-76

بحثی درباره مفهوم, نحوه و علل ظلم انسان بر نفس خویش و سخنی از قرآن از سوره توبه در این مورد صفحه 75-78

مفهوم علت فاعلی و علت قابلی از نظر حکما صفحه 76-77

نقش دروغ در پژمردگی وجدان انسان صفحه 78

بررسی مفهوم, حقیقت و شرایط پذیرش توبه صفحه 79-83

سخنی از پیامبر اسلام (ص) درباره توبه صفحه 79

علل عدم پذیرش توبه بعضی از انسانها با استناد به آیه 85 سوره مومن صفحه 81-82

حدیثی از رسول خدا (ص) درباره باقیات صالحات برای انسان در دنیا صفحه 82-83

نقش استغنا و بی نیازی انسان در حفظ کرامت و شخصیت او و سخنانی از امام علی (ع) در این باره صفحه 85-88

داستان بستن آب بر روی سپاه علی (ع) در جنگ صفین از سوی سپاهیان معاویه و عکس العمل آنحضرت (ع) در قبال این امر صفحه 86-87

حدیثی از رسول خدا (ص) درباره مسئولیت اجتماعی انسان صفحه 88

ترجمه رباعی منسوب به امام علی (ع) در مورد نقش کار و کوشش در استغناء و کرامت نفس انسان صفحه 88

بررسی حقیقت زهد و ترک دنیا از نظر اسلام صفحه 91-100

توضیحی درباره علاقه فطری انسان نسبت به امورات دنیوی و آیاتی از قرآن در این مورد صفحه 93-97

استشهاد به آیه 21 از سوره روم درباره علاقه و میل فطری انسان نسبت به دنیا صفحه 93

محبت و علاقه زن و شوهر در آیه 21 از سوره روم به عنوان یکی از آیات و نشانه های خداوند صفحه 93

حدیثی از پیامبر (ص) درباره اظهار علاقمندی آنحضرت به زن, عطر و نماز صفحه 94

مذمت قرآن در آیه 14 از سوره آل عمران , 176 از سوره اعراف و 8-7 از سوره یونس از سرگرم شدن انسان به امور دنیوی صفحه 95-96

بررسی پیامدهای دنیاپرستی برای انسان و جامعه صفحه 97-98

بررسی نقش زهد بمعنای صحیح در انسانیت انسان صفحه 98-99

گفتاری از امام علی (ع) در نهج البلاغه درباره دنیا و لزوم حفظ شرافت و کرامت نفس در قبال خواسته های دنیوی صفحه 99-100

خصوصیات و سنت پیامبر اسلام (ص) در ساده زیستی و پرهیز از تکلف در زندگی صفحه 101-103

حدیثی درباره بدترین دوستان صفحه 101

حدیثی پیرامون پرهیز از تکلف در آداب و معاشـــرت صفحه 101

بحثی پیرامون ضرورت ساده زیستی و پرهیز از تکلف در زندگی انسان صفحه 101-104

نقش ساده زیستی در زندگی انسان صفحه 102-104

داستان برخورد امام صادق (ع) با حمامی در زمینه لزوم پرهیز از تکلف و ساده زیستی در زندگی صفحه 103-104

مثلی از سعدی پیرامون گفتگوی فقیرزاده با توانگرزاده ای در مورد پرهیز از تکلف در زندگی و شعری از باباطاهر در این مورد صفحه 104

رابطه انسانیت انسان با تکالیف و حقوق الهی صفحه 105-106

استعداد تکلیف و مسئولیت پذیری انسان از نظر قرآن در آیه 72 از سوره احزاب صفحه 105

بررسی مسئولیت انسان نسبت به مواهب خلقت و سایر انسانها و سخنانی از امام علی (ع) در این مورد صفحه 106-108

بحثی درباره شناخت حق و شرایط و راههای آن صفحه 108

خصوصیات حق از نظر امام علی (ع) صفحه 109-112

حقوق خداوند بر بندگان و سخنی از امام علی (ع) در این مورد صفحه 110

حقوق مردم بر یکدیگر از نظر امام علی (ع) در خطبه 214 نهج البلاغه صفحه 113-123

حق زمین بر بشر از نظر قرآن در آیه 10 از سوره اعراف و گفتاری از علی (ع) در خطبه 165 نهج البلاغه در این مورد صفحه 115-116

حقوق والی و رعیت نسبت به همدیگر از نظر علی (ع) و داستانی از سیره آنحضرت در این زمینه صفحه 117-118

لزوم رعایت و همکاری مردم در جامعه نسبت به حقوق همدیگر از نظر قرآن و خطبه 214 نهج البلاغه صفحه 118-119

اهمیت مشورت در کارهای اجتماعی از نظر قرآن در آیه 38 از سوره شوری صفحه 119

وظایف پیامبر اسلام (ص) در مقابل مردم در زمینه گذشت و مشورت و طلب استغفار برای آنان در آیه 159 سوره آل عمران صفحه 120

نحوه استقبال امام علی (ع) از انتقاد و پیشنهادهای اصلاحی مردم در خطبه 214 نهج البلاغه صفحه 121-122

بررسی شرایط انتقادکننده در اسلام صفحه 122

بررسی مشکلات دوران خلافت امام علی (ع) صفحه 126-137

نحوه برخورد عثمان با امام علی (ع) در دوران خلافتش و سخنانی از آن حضرت در خطبه 240 نهج البلاغه در این مورد صفحه 127-128

وصایای امام علی (ع) به عثمان در خطبه 164 نهج البلاغه پیرامون پرهیز از ایجاد فتنه و نارضایتی در میان مردم صفحه 128-129

فرازی از سخنان امام علی (ع) در خطبه 229 نهج البلاغه درباره نحوه بیعت مردم با آنحضرت صفحه 129-130

بررسی عوامل ایجاد فتنه در میان مسلمانان بعد از رسول خدا(ص) و سخنی از امام علی(ع) در خطبه های 151و156 نهج البلاغه در این باره صفحه 130-134

پیش گوئیهای رسول خدا (ص) درباره ایجاد فتنه در میان مسلمانان بعد از آنحضرت بنقل از علی (ع) در خطبه 156 نهج البلاغه صفحه 131-132

سخنان علی (ع) در خطبه 127 نهج البلاغه پیرامون چپاول بیت المال از سوی برخی از حکام بنی امیه صفحه 133-134

نمونه ای از اموال و داراییهای زبیر بنقل از مسعودی در کتاب مروج الذهب صفحه 133

اتهام معاویه به امام علی (ع) در قتل عثمان و نامه ای از آنحضرت (ع) به معاویه در این باره صفحه 134-136

داستان اتهام کفر بر امام علی (ع) از سوی خوارج در جریان حکمیت در جریان جنگ صفین صفحه 136-137

نقش جهالت مردم در ایجاد فتنه ها و تهمت هایی علیه امام علی (ع) و سخنی از آنحضرت در خطبه 17 نهج البلاغه در این باره صفحه 137

بررسی علل تکفل تربیت امام علی (ع) از دوران کودکی از سوی رسولخدا (ص) صفحه 139-142

نقد و بررسی اظهارات برخی از مورخان درباره داستان واگذاری فرزندان ابوطالب به عباس, طالب و پیامبر اسلام (ص) صفحه 140-143

سخنی از امام علی (ع) در خطبه 234 نهج البلاغه پیرامون رسول اکرم (ص) و تربیت خودش بوسیله آن حضرت (ص) صفحه 141-142

سخنی از فضل بن عباس بنقل از ابن ابی الحدید درباره علاقه پیامبر اسلام (ص) به امام علی (ع) صفحه 141

سخنی از سیدرضی در مقدمه نهج البلاغه در وصف کلام امام علی (ع) صفحه 143

بحثی پیرامون مقام و عظمت کتاب نهج البلاغه صفحه 143-150

سخنی از جاحظ در کتاب البیان و التبیین جلد یک پیرامون کلام و سخنان امام علی (ع) صفحه 144

سخنی از عبدالحمید کاتب معروف درباره سخنان امام علی (ع) صفحه 144

داستان برخورد عدی بن حاتم طائی با معاویه درباره مقام و منزلت امام علی (ع) صفحه 145-146

نگاهی به موضوعات مهم در نهج البلاغه صفحه 146-150

سخنی از سید رضی در مقدمه نهج البلاغه پیرامون ابعاد شخصیت امام علی (ع) صفحه 148

بررسی روش سیاسی امام علی (ع) و سخنی از آن حضرت در خطبه 41 نهج البلاغه در این مورد صفحه 151-160

تقسیم علی السویه بیت المال و رعایت اصل مساوات و عدم تبعیض توسط امام علی (ع) و سخنانی از آنحضرت در خطبه 124 نهج البلاغه صفحه 153-156

داستان برخورد امام علی (ع) در قبال درخواست برادرش عقیل مبنی بر اعطاء بیت المال بوی صفحه 154-156

فرازی از نامه امام علی (ع) به یکی از عمالش درباره رعایت اصل مساوات و عدم تبعیض در میان مردم صفحه 156

مقایسه ای میان سیاست امام علی (ع) با معاویه صفحه 156-160

مقایسه ای بین فرمان معاویه به فرماندهان لشکرش در زمینه غارت اموال مردم و فرمان علی (ع) به فرمانده لشکرش در زمینه رعایت آن صفحه 157-159

فرازهایی از وصایای امام علی (ع) به حسنین (ع) بنقل از نامه 47 نهج البلاغه در زمینه اهتمام به ارزش ها و اصول اسلامی صفحه 160-161

بحثی پیرامون دشمنان عقل انسان و احادیثی از امام صادق (ع) و امام علی (ع) در این باره صفحه 163-165

بررسی خدمات پیامبران به عقل و فطرت انسان در زمینه تعدیل اخلاق و پرورش فضائل انسانی صفحه 165-166

نقش نفس اماره و احساسات سرکش انسان در تخریب عقل صفحه 165

نقش تقوا در تقویت عقل انسان و سخنی از قرآن و امام علی (ع) در این باره صفحه 166-167

دوستان و دشمنان انسان از نظر امام علی در حکمت 295 نهج البلاغه صفحه 166

بررسی رابطه تقوا و روشن بینی و بصیرت و سخنی از قرآن در آیه 29 از سوره انفال و حدیثی در این مورد صفحه 169-170

سخنی از حضرت علی (ع) در حکمت 219 و 212 نهج البلاغه درباره نقش طمع و عجب انسان در تیرگی عقل و اشعاری در این مورد صفحه 170-171

لزوم عبرت انسان از حوادث جهان و تاریخ گذشتگان و سخنی از علی (ع) به فرزندش امام حسن (ع) در این مورد صفحه 171-172

نقش عقل, ذکاوت , علم, اخلاص و طهارت روح در روشن بینی و بصیرت انسان و سخنی از قرآن در این باره صفحه 172-173

بررسی نقش روحیه سالم و ناراحتیهای روحی در زندگی انسان صفحه 175-178

نقش دین و ایمان در تقویت امید و کاهش آرزوها و آمال شیطانی در انسان و سخنی از قرآن در این مورد صفحه 177-178

سخنی از امام علی (ع) در حکمت 150 نهج البلاغه درباره آثار و پیامدهای آرزوهای طولانی و آمال شیطانی برای انسان صفحه 179-180

نقش عمل در سعادت زندگی بشــر صفحه 181-182

بحثی پیرامون نحوه استقبال مردان خدا از مرگ صفحه 183-188

بررسی عوامل ترس از مرگ در جانداران و مخصوصا انسان صفحه 183-185

داستان نحوه استقبال مامون خلیفه عباسی از مرگ صفحه 183-184

شعری از سلطان سنجر سلجوقی در هنگام مرگ درباره مرگ صفحه 184

داستان نحوه استقبال سقراط از مرگ بنقل از افلاطون صفحه 185

وصایای امام علی (ع) به فرزندانش در بستر بیماری درباره نماز, تقوا, وحدت و ... صفحه 186-188

نحوه استقبال امام علی (ع) از مرگ و سخنی از آن حضرت در این باره صفحه 186

نقش خلق و کار نیک در عظمت و شخصیت انسان و احادیثی از رسول خدا (ص) در این باره صفحه 189-190

نگاهی به مظاهر اجتماعی بودن تعلیمات اسلامی صفحه 189-192

نقش اعمال صالح و خلق نیک در فعالیتهای اجتماعی انسان صفحه 190-193

عکس العمل امام صادق (ع) در مقابل گرانفروشی غلام آن حضرت در تجارت صفحه 191-193

تبین مفهوم قلب سلیم و نقش آن در سعادت و خوشبختی انسان در دنیا و آخرت صفحه 195-198

وصف روز قیامت از نظر قرآن در آیه 88 از سوره شعراء صفحه 195

مقایسه ای بین دنیا و آخرت صفحه 196

حدیثی از رسول خدا (ص) درباره نقش مال حلال در زندگی انسان و شعری در این مورد صفحه 198

بررسی علل ارزش کار و عمل از نظر اسلام صفحه 199-202

داستان ملاقات ابوعمرو شیبانی با امام صادق (ع) در حین اشتغال آن حضرت (ع) به کار و اهمیت کار در اسلام صفحه 199

نقش کار و فعالیت در افزایش عزت و شخصیت , استواری و انتظام فکر انسان صفحه 200

بررسی رابطه کار با تهذیب اخلاق صفحه 201

داستان برخورد امام باقر(ع) در حین کار در باغستان با مرد زاهد و اهمیت کار در اسلام صفحه 202

توضیحی پیرامون فلسفه برخی از خطابهای خصوصی قرآن به پیامبر اسلام (ص) در استناد به آیه 14 از سوره طه صفحه 203-204

اهمیت و رابطه کار و دانش از نظر اسلام صفحه 204-207

سخنی از سعدی درباره اهمیت علم, هنر و صنعت صفحه 207-208

نقد و بررسی اظهارات برخی درباره نقش بخت و شانس در زندگی انسان صفحه 209-211

نقش صبر و بردباری در موفقیت انسان در زندگی و سخنی از امام علی (ع) در این مورد از نهج البلاغه حکمت 153 صفحه 209-213

سخنی از قرآن در سوره دهر پیرامون استعدادهای انسان صفحه 211

تفاوت زندگی اجتماعی انسان با حیوانات در زمینه اختیار و سخنی از قرآن در آیه 10-8 از سوره بلد و3 و2 از سوره دهر در اینمورد صفحه 215-218

بررسی علل فضیلت و برتری انسان نسبت به فرشتگان صفحه 217-218

مفهوم و شرایط شکر و سپاس در مقابل نعمتهای الهی صفحه 219

حدیثی از امام علی (ع) درباره علل عدم پذیرش بعضی از اعمال انسان صفحه 220-221

اهمیت زبان و نطق برای انسان, دیدگاه حکماو سخنی از قرآن و احادیث در این مورد صفحه 220-222

حدیثی از پیامبر اسلام (ص) بنقل از امام علی (ع) درباره خطر افراد منافق برای مسلمانان صفحه 221-222

فرازی از دعای امام علی (ع) درباره طلب استغفار از گناهان زبان صفحه 222

نقش عمل در هدایت بشر و احادیثی از امام علی (ع) در این مورد صفحه 223-226

راههای هدایت بشر صفحه 224-226

فرق میان مکتب انبیاء و مکتب فلاسفه پیرامون هدایت بشر از لحاظ گفتار و عمل صفحه 224-225

بررسی ابعاد روحیه اجتماعی مومن صفحه 227-230

حدیثی از رسول خدا (ص) درباره دوستی و دشمنی انسان برای خدا صفحه 227-228

داستان عملکرد امام صادق (ع) در قبال قحطی و کمبود آذوقه مردم مدینه در استناد به روح اجتماعی مومن صفحه 229-230

نقش روح اجتماعی در ایجاد تعاون و همکاری و رعایت انصاف و عدالت در تجارت صفحه 229

حدیثی از رسول خدا(ص) درباره نحوه و شرایط دوستی اهل ایمان با همدیگر صفحه 229

همکاریهای اجتماعی ائمه اطهار (ع) و سیره آنان در انفاق به دیگران صفحه 231-233

بحثی در زمینه لزوم و کیفیت همکاریهای اجتماعی مسلمانان صفحه 231-233

ضرورت رعایت جنبه های معنوی و اخلاقی در انفاق و سخنی از قرآن در آیه های 264 و 261 از سوره بقره و امام علی (ع) در این باره صفحه 231-234

بررسی اهمیت راهنمایی فکری و عقیدتی مردم از نظر اسلام و گفتاری از قرآن در سوره بقره و حدیثی از پیامبر (ص) در این مورد صفحه 235-236

توضیحی درباره پیامدهای فقر روحی و فکری برای انسان و آیاتی از قرآن و احادیثی از پیامبر اسلام (ص) و علی (ع) در این مورد صفحه 235-238

اهتمام انبیاء برای رفع نواقص روحی و معنوی بشر و سخنی از قرآن در خطاب به پیامبر (ص) در این مورد صفحه 237

حدیثی از امام علی (ع) درباره تعلیم و تربیت و معلم صفحه 238

نگاهی به مناعت و عزت نفس سید رضی ره صفحه 238

ضرورت توجه بشر به امور معنوی و غذای روح خویش و سخنانی از امام حسن مجتبی (ع) و امام علی (ع) در این مورد صفحه 239-242

داستانی در زمینه اهتمام ابوریحان بیرونی به تحصیل علم صفحه 241

فلسفه حرمت نشر, خرید و فروش و مطالعه کتب ضاله در اسلام صفحه 244-245

تشریح حقیقت تعصب باطل و غلط و سخنانی از قرآن و امام علی(ع) در مذمت آن صفحه 247-250

تبین مفهوم تلخی حقیقت صفحه 247-248

صفات و ویژگی های مسلمانان در زمینه حقیقت طلبی و دوری از تعصبات باطل و سخنی از امام علی (ع) در این باره صفحه 248-250

سخنی از امام علی (ع) درباره حقیقت اسلام صفحه 248

بررسی عوامل و موجبات کاهش تاثیر تعلیمات دینی صفحه 251-271

نقد و بررسی اظهارات برخی درباره انقراض عصر دین صفحه 252-253

نقد و بررسی اظهارات برخی درباره نقش آزادی و فراهم بودن وسایل شهوات در کاهش تاثیر تعلیمات دینی صفحه 253-254

نقش قوه خیال و وهم آدمی در عدم گرایش او به حقایق و واقعیتها صفحه 255-265

نقش توهمات واهی قریش نسبت به حضرت ابراهیم (ع) در عدم پذیرش دعوت پیامبر اسلام (ص) صفحه 255-256

نقش جهل و خیال مردم در قبال حقیقت قرآن در کاهش تاثیر تعلیمات دینی و سخنی از قرآن در آیه 122 سوره انعام و 45 سوره اسراء صفحه 257-258

بررسی اظهارات برخی درباره عدم لزوم تدبر و تفکر در آیات قرآنی و سخنی در آیه 122 از سوره انعام در رد این توهم صفحه 256-257

نقش جهل و خیال مردم در مورد رسول خدا (ص) در کاهش تاثیر تعلیمات دینی صفحه 258-261

اشعار و داستان طوطی و بقال از مولوی در زمینه عدم جواز قیاس اعمال نیکان و صالحان با سایر مردم صفحه 259-260

تبیین جایگاه عقل , فهم , بصیرت و جهالت در آسایش و آرامش زندگی انسان صفحه 264-267

سخنی از امام علی (ع) در خطبه 27 نهج البلاغه پیرامون اظهار همدردی حضرت علی (ع) در غم و اندوه مسلمانان بخاطر جنایت معاویه صفحه 267-268

ویژگی انسانهای کامل از جهت مشارکت و همدردی در غم و رنج سایر انسانها صفحه 267-268

اوصاف اخلاقی رسول خدا(ص) از لحاظ انساندوستی و شریک غم سایر انسانها بودن از نظر قرآن در آیه های 6 از سوره کهف و 30 از شعرا صفحه 267

عکس العمل پیامبر اکرم (ص) در مقابل عقاید خرافی مردم در جریان مرگ فرزندش ابراهیم صفحه 269

کلامی از رسول خدا (ص) پیرامون شدت گرفتاری و آزار و اذیت آن حضرت نسبت به سایر پیامبران در امر رسالت صفحه 269

حدیثی از پیامبر (ص) درباره قرآن صفحه 270-271

حدیثی از رسول خدا(ص) و امام علی (ع) درباره عقل صفحه 270

تبیین جایگاه درد ناشی از حساسیت ضمیر و وجدان انسان در ادبیات فارسی صفحه 270

بررسی مفهوم تحریف لفظی و تحریف معنوی و خطر تحریف در اسناد دینی صفحه 273-277

داستان تحریف پیشگوئیهای رسول خدا (ص) در مورد شهادت عماریاسر در جنگ صفین از سوی معاویه صفحه 274-276

بررسی تاثیر گناه و معاشرت با بدان در سیاه دلی انسان و احادیثی از امام علی و سایر ائمه (ع) در این مورد صفحه 279-283

شعری پیرامون آثار مصاحبت و دوستی با خوبان صفحه 281

نقش روح در حیات و زندگی انسان و گفتاری از قرآن در آیه 70 از سوره یس در این مورد صفحه 282-283

داستان عکس العمل رسول خدا (ص) در قبال تعارف دورغی ام سلمه در شب زفاف عایشه صفحه 285-286

بررسی جایگاه تعارف در زندگی انسان و پیامدهای تعارفهای دروغین صفحه 285-288

حدیثی از پیامبر اسلام (ص) درباره آیین دوست یابی و کیفیت رفتار با دوستان صفحه 286