ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

شناسنامه

عنوان: خاتمیت

ناشر: صدرا

تاریخ نشر:1370

محل نشر: تهران

نوبت چاپ: 5

نمایه‌ها

معرفی کتاب خاتمیت تالیف استاد شهید مطهری پیرامون خاتمیت صفحه 9-10

ختم نبوت از دیدگاه قرآن صفحه 12-26

تنافی ایمان به پیامبری پیغمبر اسلام با اعتقاد به ارسال پیامبر دیگری بعد از آن صفحه 12-13

معنی و شان نزول آیه 40 سوره احزاب خاتمیت درباره رسول خدا(ص) صفحه 14-17

نسخ حکم مشروعیت پسر خوانده در اسلام باستناد آیه 40 سوره احزاب صفحه 14-17

کیفیت ازدواج زید بن حارثه با زینب و عواقب آن صفحه 15-17

فضیلتهای زید بن حارثه و داستان پسر خوانده شدن او برای پیامبر اکرم (ص) صفحه 15-17

تحلیلی از ازدواج پیامبر اسلام با زینب زن مطلقه پسر خوانده اش ( زید بن حارثه ) صفحه 16-17

رد تهمتهای کشیشهای مسیحی درباره ازدواج پیامبر (ص) با زینب بنت جحش صفحه 16-17

بررسی معنی خاتم و وجه تسمیه خاتم النبیین در مورد حضرت محمد (ص) صفحه 17-19

نحوه قرائت خاتم النبیین در آیه 40 سوره احزاب از سوی قراء سبعه و بیان قرائت عاصم در این زمینه صفحه 18

بشارت تمام پیغمبران به پیامبری پیغمبر خاتم (ص) به استناد آیات 81 آل عمران و 6 صف صفحه 19-21

ختم نبوت از دیدگاه حضرت علی (ع) در خطبه اول نهج البلاغه و 70 صفحه 22-26

علامات و مشخصات مشهور پیامبر اسلام در کتابهای آسمانی و آثار پیغمبران پیشین صفحه 24-25

علت نفوذ گسترده اسلام در مدینه صفحه 24-25

علت ایمان عبدالله بن سلام به پیامبر اکرم (ص) صفحه 25

معنی ختم از دیدگاه قرآن صفحه 29-33

کیفیت شهادت اعضاء و جوارح بر اعمال شخص در روز قیامت صفحه 29-30

علل وجود شرایع متعدده صفحه 31-45

بررسی علل ارسال انبیاء صفحه 33-45

بررسی مفهوم واژه نبی صفحه 33

بررسی دلیل ختم نبوت صفحه 34-45

چگونگی رابطه میان هدایت غریزی و هدایت عقلی صفحه 34-35

نقش قرآن در پیدایش ادبیات عربی صفحه 36

نمونه هائی از رشد و تکامل علمی بشریت در دوره ختمیه اسلامیه صفحه 36-39

احادیثی از پیامبر اسلام (ص) درباره تشویق به کتابت حدیث صفحه 36-37

نقش مسلمانان در حفظ آثار تاریخی و رد اتهام کشیشهای مسیحی درباره آتش سوزی کتابخانه اسکندریه صفحه 37-38

معنای جانشینی علم و دانش بجای نبوت تبلیغی در دوره اسلام صفحه 38-39

معنی الهام و نقش آن در فهم حقایق و عدم انسداد آن بعد از زمان پیامبر اکرم (ص) صفحه 39-40

کشف حقایق از طریق الهام از دیدگاه نهج البلاغه در خطبه های 220 و حکمت 147 صفحه 39-40

حدیثی از امام علی (ع) در وصف ائمه (ع) صفحه 40

معنی محدث و حدیثی از امام صادق (ع) در مورد محدث بودن فقهاء صفحه 40

فرق رسول و نبی و چگونگی شمول خاتم النبیین بر خاتم الرسل صفحه 41-44

داستان ادعای پیغمبری یک زن بعد از ختم نبوت صفحه 41-42

موارد استعمال رسول در قرآن صفحه 42-43

اطلاق کلمه نبی و رسول بر پیغمبر صاحب شریعت و پیغمبر غیر صاحب شریعت و رد شبهه ای در این زمینه صفحه 44

اقسام پیامبران و اسامی پیامبران اولوالعزم صفحه 48-49

علت ختم نبوت صفحه 49-50

بررسی فرق امام و پیغمبر صفحه 50-53

شبهه ای درباره احتیاج به امام در منطق شیعه برفرض جانشینی علماء در نبوت تبلیغی و رد آن صفحه 50-53

وظیفه و جایگاه امام معصوم (ع) در جامعه اسلامی صفحه 52-53

فرق امامان (ع) با علما صفحه 53

دلیل بعثت انبیاء از دیدگاه قرآن صفحه 53-57

تفسیر آیه 213 سوره بقره در مورد امت واحده و فلسفه ارسال انبیا صفحه 53-58

چگونگی زندگی اجتماعی انسانهای اولیه و پیدایش اختلافات در میان آنها صفحه 54-58

کیفیت وجود پیغمبر و کتاب و قانون قبل از حضرت نوح صفحه 56

رابطه نسخ شرایع با ادوار تمدن صفحه 59-67

بررسی دلیل خاتمیت صفحه 59

عدم اختلافات اصولی در ادیان الهی صفحه 59-60

نمونه ای از کارهای انبیاء و اثبات عدم تغییر پذیری در آنان صفحه 60-61

عدم تغییر احکام اسلام با تغییرات زمان صفحه 61-67

بررسی مساله بردگی از دیدگاه اسلام صفحه 63-67

عدم جواز برده گیری از کفار در صورت عدم برده گیری آنان از مسلمانان صفحه 65-66

توضیحی پیرامون تعریف خاتم به من ختم المراتب باسرها صفحه 70

شخصیت علی بن ابی طالب (ع) صفحه 72

مقایسه نهضت اسلام با سایر نهضت ها صفحه 73-76

علل جاوید بودن تعالیم اسلام صفحه 73-78

علت عدم دوام نهضت ملی نفت در ایران صفحه 74

اشاره ای به نهضت آزادی و استقلال کشمیر و مبارزات شیخ عبدالله در این باره صفحه 74-75

ازدیاد نفوس از دیدگاه اسلام صفحه 78-81

نظر کلیسا ( مسیحیت ) در مورد جلوگیری از ازدیاد نفوس و تولید نسل صفحه 80

علت تبلیغات کشورهای اروپائی علیه کشورهای اسلامی در جهت کنترل نفوس صفحه 81-82

حکم فقهی جلوگیری از انعقاد نطفه صفحه 81

نظر استاد شهید مرتضی مطهری درباره کنترل جمعیت صفحه 82

عوارض کنترل موالید از نظر آلکسیس کارل در کتاب انسان موجود ناشناخته صفحه 83

فرق خواسته های هوی و هوس با مساله مقتضیات زمان صفحه 84-86

چگونگی برداشتهای مردم عامی از جبر تاریخ صفحه 88-90

جاودانگی دین اسلام صفحه 90

بررسی مساله جبر تاریخ صفحه 90-93

بررسی روابط خاتمیت با جبر تاریخ صفحه 90

تعریف جبر تاریخ و اقسام جبر در فلسفه صفحه 91-93

رابطه جبر تاریخ و سنت الهی از دیدگاه قرآن صفحه 93-98

حساب منظم و قطعی اجتماع و تاریخ ( سنتهای الهی ) از نظر قرآن صفحه 93-98

کیفیت تایید قاعده قبح عقاب بلا بیان بوسیله آیه 15 سوره اسراء صفحه 95

تاثیر فساد اخلاقی ملتها در سعادت و سرنوشت آنان از نظر قرآن صفحه 98

عوامل بوجود آورنده تاریخ صفحه 99-101

فرق جبر تاریخ با قضا و قدر صفحه 99

نقدی بر مارکسیسم در رابطه با جبر تاریخ صفحه 101-102

کلامی از خطبه 86 نهج البلاغه علی (ع) در مورد صفات علما صفحه 104-107

نقش و وظیفه عالم دینی در اسلام صفحه 106-108

جمله ای از محمد اقبال در مورد اجتهاد صفحه 107

ضرورت وجود علماء دینی در ادیان صفحه 108

مقایسه دیدگاه اسلام با سایر ادیان در رابطه با وظایف دانشمندان دینی صفحه 109-113

اطلاق القاب آخوند و ملا به عالم دینی در زمان صفویه صفحه 110-111

اقتباس کلمه روحانی از مسیحیت و اطلاق آن بر عالم دینی صفحه 111

شرائط امام جماعت صفحه 113

اولویت استخاره نمودن هر کس برای خودش و عدم اختصاص آن به علما صفحه 114

نمونه ای از درخواستها و سؤالات بی جای عده ای از مردم از علما و روحانیت صفحه 114-117

چگونگی وظایف مردم در قبال علما و وظایف روحانیت در قبال مردم صفحه 114-117

داستان شاهنامه خوانی میرزای قمی (ره) و عکس العمل مردم در قبال آن صفحه 115

اوصاف دانشمند اسلامی از دیدگاه حضرت علی (ع) در خطبه 86 نهج البلاغه صفحه 117

چگونگی ارتزاق علما از دیدگاه اسلام صفحه 121-125

تشویق اسلام به کار و کسب و حدیثی از پیامبر (ص) در این باره صفحه 121-122

حکم تزاحم کسب و کار با تفقه در دین برای اهل علم صفحه 122-125

لزوم کار و کسب بر علمای دینی از دیدگاه شیخ مرتضی انصاری (ره) صفحه 123-125

تعریف موارد واجب عینی و کفائی صفحه 123-124

علت تالیف کتاب مکاسب توسط شیخ مرتضی انصاری صفحه 124-125

داستانی از زندگانی شیخ مرتضی انصاری (ره) در رابطه با کار صفحه 124-125

اوصاف دانشمندان اسلامی از دیدگاه اسلام صفحه 125-126

شرایط راوی از دیدگاه امام صادق (ع) صفحه 125-126

صفات و مشخصات مفتی و فقیه دین اسلام از دیدگاه احادیث ( مرجع تقلید ) صفحه 126-128

معنی محدث بودن فقیه از نظر امام صادق (ع) صفحه 127-128

صفات عالم از نظر علی(ع) در خطبه 86 نهج البلاغه صفحه 128-131

اقسام و معنی اجتهاد و تفاوت آن با قیاس صفحه 131-133

کیفیت اجتهاد ابو حنیفه و مالک بن انس در عمل به قیاس صفحه 131-133

معنی اجتهاد در کلام علی (ع) صفحه 131

وحشت مالک بن انس بخاطر دو فتوا بر اساس قیاس صفحه 132

داستانی از ابوحنیفه در عمل به قیاس صفحه 132

نمونه ای از عمل به خبر واحد از سوی ابن ادریس در کتاب سرائر صفحه 133

محدودیت کلیات قواعد احکام و عدم محدودیت فروعات آن صفحه 133-135

تشریح وظایف علما در استنباط فروع از اصول بوسیله اجتهاد از نظر احادیث صفحه 133-135

وجوب تحصیل علم بر مرد و زن از دیدگاه اسلام صفحه 135-136

بیان غزالی و سایر علما درباره وجوب تحصیل علم صفحه 136-138

رد گفتار قائلین به عدم شمول حدیث نبوی ( طلب العلم فریضه علی کل مسلم ) نسبت به زنها صفحه 136

انطباق اسلام با تغییرات زمان صفحه 139-140

جایگاه اجتهاد در اسلام صفحه 139-140

نقش انسان و جامعه انسانی در خاتمیت صفحه 143

ارکان خاتمیت صفحه 143-156

کیفیت تغیر انسان ( نحوه متغیر بودن وجود انسان ) صفحه 144-145

نقش اجتهاد و منابع آن در خاتمیت صفحه 146-147

اهمیت و عمق مباحث کتاب گلستان سعدی صفحه 147-148

محدودیت مطالعه در طبیعت نامتناهی و شناخت آن صفحه 149-150

تعصب شدید ابن رشد اندلسی نسبت به ارسطو و تنفر او از ابن سینا صفحه 149-150

گفتاری از انیشتین در مورد عجز بشر از شناخت طبیعت صفحه 149-150

گفتاری از میرزای جلوه در مورد علی محمد باب صفحه 150

چگونگی تشبیه قرآن به طبیعت از جهت نا محدود بودن محتوا صفحه 151-152

فیاضیت قرآن از دیدگاه احادیث صفحه 152-156

اهمیت قرآن و اعجاز آن صفحه 158-164

اهمیت قرآن از دیدگاه آیت الله بروجردی صفحه 161-162

مثلی در مورد پیشرفت و رشد بشر در فهم حقایق و علم صفحه 163-164

تاکید پیامبر اسلام بر ضبط احادیث آن حضرت برای انتقال به نسلهای آینده صفحه 164-165

نقش سنت در خاتمیت صفحه 164-168

دلیل نهی خلیفه دوم ( عمر ) از ضبط و ترویج احادیث پیغمبر (ص) صفحه 165-166

نقش عمر بن عبد العزیز در ضبط و نگهداری احادیث پیامبر اسلام (ص) صفحه 165-166

بررسی معنی فقه صفحه 166-167

معنی حدیث نبوی اعطیت جوامع الکلم صفحه 167-168

حدیث و داستان لا ضرر و لا ضرار ٹٹٹ صفحه 168-169

نمونه هائی از معاملات در زمان جاهلیت و نهی پیامبر (ص) از آنها صفحه 169-170

علت نهی پیامبر (ص) از معاملات غرری و بیع حصاه صفحه 169-171

حدیثی از پیامبر اکرم (ص) پیرامون ارتباط خودشناسی با خداشناسی صفحه 171-172

نقش قرآن در خاتمیت صفحه 174-189

داستان اعمش و ابو حنیفه درباره برتری مجتهدین بر محدثین صفحه 175-176

نفوذ قرآن در علوم, فلسفه, و ادبیات فارسی صفحه 177-178

نقدی بر کیفیت تفسیر شیخ صدوق (ره) از آیات قرآن درباره صفات ثبوتیه خدا صفحه 178-179

توحید و صفات خدا و دیدگاه شیخ صدوق در این زمینه صفحه 178-179

حقوق زن در قرآن صفحه 179-180

قصص و تاریخ در قرآن صفحه 181

شیوه تزکیه نفس از دیدگاه قرآن صفحه 182-183

نقد دیدگاه عرفا و متصوفه در رابطه با اخلاق صفحه 182

چگونگی تزکیه نفس از دیدگاه احادیث صفحه 183

اهمیت کتاب شریف نهج البلاغه صفحه 184-186

اثبات وجود خداوند از طریق مخلوقات از دیدگاه فخر رازی صفحه 186

بررسی چگونگی هدایت و رهبری در مخلوقات از نظر قرآن صفحه 187

ادله توحید در قرآن و دیدگاه فخر رازی در این مورد صفحه 188-189