ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

شناسنامه

عنوان: علل گرایش به مادیگری

ناشر: صدرا

تاریخ نشر:1372

محل نشر: تهران

نوبت چاپ: 13

نمایه‌ها

معرفی کتاب علل گرایش به مادیگری اثر شهید مطهری صفحه 7-9

تاریخچه پی جویی مسایل فلسفی و علوم عقلی توسط استاد شهید مرتضی مطهری صفحه 9-13

ارادت و علاقه مندی استاد آیت الله مرتضی مطهری نسبت به آقا میرزا مهدی شهیدی رضوی صفحه 9-10

علت و رمز عدم مواجهه مادیین با مسائل مربوط به متافیزیک در چهره اصلی اش صفحه 11-13

وجوه اختلاف فلسفه الهی و فلسفه مادی صفحه 11-13

تلمذ استاد آیت الله مرتضی مطهری از علامه کبیر محمدحسین طباطبایی صفحه 11

وجود اندیشه های مادی در جهان اسلام صفحه 13-43

رد نسبت مادیت به محمد بن زکریای رازی , ابن مقفع و خیام صفحه 14

نقد دیدگاه برخی از ماتریالیستهای ایرانی پیرامون افکار , عقاید و شخصیت خواجه شمس الدین حافظ شیرازی صفحه 14-23

نگاهی اجمالی به ظهور و پیشرفت مادیگری در نیمه اول قرن چهارده شمسی در ایران و عملکرد ناصحیح آن صفحه 14

دیدگاه میرسید شریف گرگانی در مورد اشعار حافظ صفحه 16-17

عملکرد ماتریالیستهای ایرانی در تحریف شخصیتهای دینی و سیاسی صفحه 16-20

توضیح بعضی از اصطلاحات عرفان اسلامی ( دم و وقت ) در اشعار حافظ شیرازی صفحه 21-23

دیدگاههای مثبت و منفی پیرامون اعتقادات و شخصیت حسین بن منصور حلاج صفحه 23-29

تحریف شخصیت حسین بن منصور حلاج توسط ماتریالیستها صفحه 25-29

نقدی بر تحریف شخصیت حسین بن منصور حلاج در کتاب ( حلاج ) تالیف علی میر فطروس صفحه 26-29

تقسیم تصوف اسلامی به دوره های اموی , عباسی و مغول در کتاب حلاج تالیف علی میر فطروس صفحه 28

نقد و بررسی طرح ماتریالیستهای ایرانی پیرامون تحریف آیات قرآن کریم در راستای مبارزه با دین و مذهب صفحه 29-43

طرح مارکسیسم برای نابودی دین از بین توده های معتقد به نقل از کتاب مارکس ومارکسیسم صفحه 30-31

نقد و بررسی نمونه هایی از افکار و برداشتهای ماتریالیستهای اغفال شده ایرانی پیرامون تفسیر قرآن و مفسران آن صفحه 31-43

نقد و بررسی نمونه هایی از برداشتهای غیر حقیقی ماتریالیستهای ایرانی از تاریخ صدر اسلام صفحه 35-37

نقدی بر دیدگاه ماتریالیسهای ایرانی در مورد عبدالله بن ابی صفحه 35-37

نقدی بر دیدگاه ماتریالیستهای ایرانی در مدح شخصیت سالم موسی بن حذیفه صفحه 36-37

نقدی بر چگونگی تفسیر ماتریالیستهای اغفال شده ایرانی از آیه 3 سوره بقره پیرامون مفهوم غیب صفحه 37-38

معنی خلود و جاودانگی در قرآن و نقدی بر دیدگاه ماتریالیستها در آن مورد صفحه 40-41

نقدی بر دیدگاه ماتریالیستهای ایرانی از مفهوم خداوند در تفسیر سوره حمد و آیه 9 سوره بقره صفحه 41-43

تعریف ماتریالیسم و حدود آن صفحه 45-46

گرایش طبیعی و فطری انسان به دین و عدم گرایش او به ماده صفحه 46-48

بحثی درباره شک , خوبی و بدی آن و جایگاه آن در مکتب ماتریالیسم صفحه 47-48

سابقه تاریخی گرایش انسان به مادیگری صفحه 49

آشنایی با چگونگی شکل گیری کتاب توحید مفضل در زمینه توحید و خداشناسی صفحه 50-51

سابقه وجود دهریون و ماتریالیستها در دوره اسلامی صفحه 50-51

مختصری از داستان برخورد مفضل بن عمر ( از اصحاب امام صادق ـع ـ ) با دهریون مدینه صفحه 50-51

تاثیر آزادی فکری در اوائل دوره بنی عباس بر ایجاد رشد مسلک مادیگری در بین مسلمانان صفحه 50

مختصری از تاریخچه پیدایش مکتب ماتریالیسم در قرن 18 و 19 در غرب صفحه 51-54

نقدی بر دیدگاه ماتریالیستها پیرامون نقش پیشرفتهای علمی در نضج و رونق مکتب مادیگری در قرن 18 و 19 صفحه 52-54

بررسی تفاوت دیدگاه راسل با دیدگاه اینشتاین درباره خدا صفحه 52-54

نقش نارسایی مفاهیم دینی کلیسا در علل گرایش جهان مسیحیت به مادیگری صفحه 55-66

نقدی بر تلقی کلیسای مسیحیت از خدا و تاثیر آن بر پیدایش ماتریالیسم صفحه 56

دیدگاه والتر اوسکار لندبرگ درباره خدا شناسی و و علل گرایش برخی به ماتریالیسم صفحه 57-58

دیدگاه برخی از دانشمندان غرب پیرامون خدا شناسی در جهان مسیحیت صفحه 57-72

برداشت و معرفی کلیسای مسیحیت از خدا , از دیدگاه فلاماریون مؤلف کتاب خدا در طبیعت صفحه 58

نقدی بر افکار کلیسایی اگوست کنت پایه گذار پوزیتیویسم ( اصاله العلم ) پیرامون خدا و خداشناسی صفحه 59-64

نقد و بررسی دیدگاه اگوست کنت ( پایه گذار پوزیتیویسم ) پیرامون ادوار زندگی بشر صفحه 64-66

نقش تحمیل عقاید و نظرات مذهبی و علمی کلیسا در علل گرایش مسیحیت غرب به مادیگری صفحه 66-72

تفاوت دیدگاه مسیحیت غرب با دیدگاه اسلام درباره خدا و خداشناسی صفحه 66-67

نگاهی به تحمیل و تفتیش عقاید مذهبی توسط کلیساهای مسیحیت از قرن 12 تا 19 در اروپا صفحه 67-68

دیدگاه ویل دورانت در کتاب تاریخ تمدن پیرامون تفتیش عقاید توسط کلیساهای اروپا و جنایات آنها صفحه 68-69

آماری از قربانیان محکمه تفتیش عقاید کلیساهای مسیحیت از سال 1480 تا 1808 میلادی در اروپا صفحه 68-69

دیدگاه جرج سارتون مؤلف کتاب شش بال علم پیرامون تفتیش عقاید و جنایات کلیسا در غرب صفحه 69-72

سختگیری محکمه تفتیش عقاید مذهبی کلیساهای مسیحیت اروپا نسبت به بی دینان صفحه 69-72

نقش نارسایی مفاهیم فلسفی غرب در گرایش جهان غرب به مادیگری صفحه 73-156

ضعف فلسفه غرب نسبت به فلسفه اسلامی صفحه 73-74

نقد و بررسی دیدگاه هگل ( فیلسوف شهیر غرب ) پیرامون مساله فلسفی علت نخستین ( واجب الوجود ) صفحه 74-98

مساله فلسفی علت نخستین ( واجب الوجود ) در فلسفه غرب صفحه 74-86

اشاره ای به نظرات مشابه اسپنسر, ژان پل سارتر و پل فولکیه درباره علت نخستین ( خدا ) صفحه 77-78

بررسی فلسفی نظریه علت نخستین ( واجب الوجود ) صفحه 78-98

تصوراتی از علت نخستین ( واجب الوجود ) بر مبنای اصالت الماهیت و مبنای اصالت الوجود صفحه 79-87

چگونگی حقیقت هستی و رابطه آن با علت نخستین صفحه 80-82

بررسی دیدگاه هگل بر شناخت جهان از راه قانون علیت صفحه 82-86

بررسی دیدگاه هگل ( فیلسوف شهیر غرب ) نسبت به توانایی و گستره قاعده علیت صفحه 82-85

نظریه هگل ( فیلسوف غربی ) پیرامون وحدت ذهن و عین ( اصل وحدت عقل و خارج ) در رابطه با شناخت هستی صفحه 85

استدلال ابن سینا بر اثبات واجب الوجود صفحه 86-87

بی معنایی بودن پرسش از علیت علت نخستین ( خدا ) بنابر اصالت الوجود و اصالت الماهیه صفحه 86-87

قانون علیت ( رابطه سببی و مسببی اشیاء نسبت به یکدیگر ) صفحه 87-88

بررسی ریشه و ملاک نیازمندی و احتیاج اشیاء به علت صفحه 87-101

محدوده کاربرد علوم و فلسفه در پاسخگویی به مسئله علل نیازمندی اشیاء به علت صفحه 88-90

نظریات مختلف پیرامون دلیل نیازمندی معلول به علت صفحه 90-101

نظریه متکلین در وابستگی معلول به علت صفحه 90-91

تقسیم اشیاء به واجب الوجود , ممکن الوجود در مرتبه ذات از نظر هستی صفحه 91-93

نظریه قدمای فلاسفه اسلامی در ملاک نیازمندی معلول به علت صفحه 91-101

دیدگاه برخی از فلاسفه در ملاک احتیاج اشیا به علت از راه امکان ذاتی صفحه 92-93

تقسیم اشیا در مرتبه ذات از نظر هستی ( واجب الوجود , ممکن الوجود و ممتنع الوجود ) صفحه 92-93

اصطلاح عقول قاهره در سلسله هستی از دیدگاه فلاسفه صفحه 93

بررسی نظریه صدر المتالهین شیرازی درباره ملاک نیازمندی معلول به علت صفحه 93-96

بررسی علت عدم نیازمندی واجب الوجود ( علت نخستین ) به علت صفحه 96-101

نقد و بررسی نظریه برتراند راسل درباره علت نخستین ( واجب الوجود ) صفحه 98-101

تاثیر توهم تضاد بین اصل آفرینش و اصل تکامل در گرایشهای مادی صفحه 101-119

نقد و بررسی توهم تضاد بین اصل آفرینش و اصل تکامل صفحه 101-119

مفهوم فلسفی کلمه تصادف ( صدفه و اتفاق ) و نسبی بودن آن صفحه 101-115

خداپرستی و ایمان داروین ( مؤسس مکتب داروینیسم ) صفحه 102

استدلال در نفی تضاد بین اصل تکامل و عقیده به خدا پرستی صفحه 105-117

نقد و بررسی توهم تضاد بین علم ازلی الهی و تصادف اشیاء صفحه 108-117

بررسی توهم تضاد بین اراده ازلی الهی و اصل تکامل صفحه 109-119

بررسی تفاوت بین اراده الهی و اراده انسانی صفحه 115-116

نظریه ازلیت ماده و عدم تنافی آن با خدا پرستی صفحه 117-119

توهم تنافی ازلیت ماده با اعتقاد به خدا در فلسفه غرب صفحه 117-119

بررسی دیدگاه یک دانشمند روسی نسبت به آراء فلسفی ابوعلی سینا صفحه 118-119

چگونگی ارتباط بین مسئله آزادی و اختیار انسان با مسئله قضا و قدر الهی صفحه 119-122

توهم تضاد بین قضا و قدر الهی و آزادی انسان در فلسفه غرب صفحه 119-121

نقد و بررسی نظریه برتراند راسل در اثبات وجود خدا از راه اختیار ( نفی قانون علیت ) صفحه 122-127

نقد و بررسی دیدگاه فلاسفه غرب پیرامون نفی قانون علیت در اثبات وجود خدا صفحه 122-127

نقد و بررسی نظر راسل درباره قانونمندی حرکات اتمها و ارتباط آن با بحث علت و معلول صفحه 123-127

سردرگمی فلسفه غرب در مسئله آفرینش جهان هستی صفحه 127-136

تحلیل و نقد شبهه معروف فلسفی درباره خلقت ( تبدیل وجود به وجود یا تبدیل عدم به وجود ) صفحه 127-136

نقدی بر راسل به خاطر قول به تاثیر قوانین فیزیکی در نفی اصل علیت صفحه 127

مسئله جعل در فلسفه اسلامی ( نفی شبهه معروف در باب آفرینش هستی ) صفحه 128-129

نقد و بررسی نظریه فیزیک جدید برتراند راسل درباره آغاز و انتهای جهان هستی صفحه 129-136

نقدی بر گفتار برتراندراسل درباره قانون علیت صفحه 135-136

بررسی برهان نظم در اثبات وجود خدا صفحه 136-156

اشکالات دیوید هیوم ( فیلسوف انگلیسی ) بر برهان نظم در اثبات وجود خدا صفحه 137-145

نقد و بررسی نظریه دیوید هیوم ( فلسوف انگلیسی ) بر برهان نظم در اثبات وجود خدا صفحه 145-156

رد نظریه هیوم مبنی بر اثبات ماهیت تجربی برای برهان نظم و نفی عقلی بودن آن صفحه 145-150

رد گفتار دیوید هیوم ( فیلسوف انگلیسی ) در تشبیه صنع صانع طبیعت با صنع انسان صفحه 150-154

تفاوت صنع بشری با صنع باری تعالی صفحه 150-154

اشتباه برخی از نویسندگان پیرامون دعوت به خداشناسی تجربی صفحه 150

اشاره ای به ارزش و گستره برهان نظم و حدود کاربرد آن صفحه 154-156

بررسی علل گرایش جوامع غربی به مادیگری ( نارسایی مفاهیم اجتماعی و سیاسی ) صفحه 157-160

باورهای جوامع غربی در باره ملازمه بین خدا پرستی و پذیرش حکومت استبدادی در گرایش آنان به مادیگری صفحه 157-160

نظر اسلام درباره حقوق متقابل بین مردم و حکمرانان جامعه باستناد خطبه 207 نهج البلاغه صفحه 158-159

تاثیر سوء اظهار نظر غیر متخصص در مسایل دینی و خداشناسی در مادیگری مردم صفحه 161-169

بیان نمونه هایی از اظهار نظرهای غیر متخصصین در مسایل خداشناسی صفحه 162-163

تاثیر سوء مبارزه با غرایز انسانی تحت عنوان خدا پرستی در به مادیگری صفحه 164-169

نگاهی به بعضی غرایز موجود در انسان صفحه 164-167

نگاهی به غریزه مال دوستی در انسان و لزوم توجه به صفحه 165

بررسی علل گرایش به مادیگری و تاثیر سوء مبارزه مبلغین دینی با غرایز انسانی در این گرایشات صفحه 166-169

نقش محیط اخلاقی و اجتماعی نامساعد در گرایش جوامع انسانی به مادیگری صفحه 170-177

بررسی نقش شهوترانیها و افسار گسیختگی ها در گرایش به مادیگری صفحه 172-177

بررسی رابطه بین عمل و فکر ( اعتقاد فکری ) صفحه 174

تحلیلی از جاذبه ماتریالیسم در دوران معاصر از ناحیه خاصیت انقلابی و پرخاشگری علیه استعمار و استثمار صفحه 178-188

بررسی مبارزات انبیاء و پیروان آنها علیه ظلم و استبداد از دیدگاه قرآن سوره آل عمران آیات 148 - 146 صفحه 180-184

بررسی روح پرخاشگری و انقلاب علیه استعمار و استبداد از دیدگاه اسلام و علل رکود آن در بین مسلمانان صفحه 180-188

مختصری از موقعیت تقیه در شیعه صفحه 185-186

راههای مقابله با عوامل گرایشهای ماتریالیستی در کشورهای اسلامی صفحه 189-194

لزوم تنزیه مکتب الهی اسلام از پیرایه ها صفحه 190-194

تاثیر جمود فکری و قشریگری برخی از روشنفکران در سد باب معارف اسلامی و تاثیر آن بر مسلمانان صفحه 191-192