ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

شناسنامه

عنوان: مسأله ربابه ضمیمه بیمه

ناشر: صدرا

تاریخ نشر:1372

محل نشر: تهران

نوبت چاپ: 5

نمایه‌ها

بررسی امکان اثبات ربا بعنوان دزدی مال دیگران صفحه 13-21

تفاوت مضاربه و اجاره با ربا صفحه 14-15

بررسی فلسفه های متصوره در باب ممنوعیت ربا و نقد بر آن صور صفحه 14-21

بررسی امکان حرمت ربا بدلیل منع از احسان , قطع رابطه ثروت و کار, ایجاد رکوداقتصادی و نابودی طبقه مولد و نقد این احتمالات صفحه 14-17

عدم صحت تحریک مردم بر کار از راه فشارهای اقتصادی و مالی از دیدگاه اسلام صفحه 16

اشاره به امکان حل ایجاد فاصله طبقاتی ( طبقه مولد و غیر مولد ) از طریق نظارت بر نرخها در اسلام صفحه 16

بررسی نقش پول در مبادلات صفحه 17-21

بررسی امکان حرمت ربا بدلیل کارکرد سرمایه و پول آوری پول یا دزدی بودن ربا و نقد این احتمالات صفحه 17-21

نقش کار در مبادله صفحه 19-21

گفتاری درمورد تجارت مشروع صفحه 20-21

عدم تاثیر مبادله پول ( ربا ) در ایجاد ارزش اضافه صفحه 20-21

تاثیر مبادله سرمایه بدون کار در گرانی کالا صفحه 21

عدم جواز بیع قبل القبض و قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه از ادله عدم مشروعیت تجارت بدون کار بر روی سرمایه صفحه 21

نقش کار بر روی کالا در ایجاد ارزش اضافی صفحه 21

خلاصه دلیل علامه طباطبائی در المیزان بر حرمت ربا صفحه 22-23

صور معامله جنس به جنس ( معامله بلازیاده و معامله مع الزیاده ) صفحه 23

پاسخ به دلیل علامه طباطبائی در اثبات عدم مشروعیت ربا به لحاظ مولدیت ثروت در شکل ربوی و استثمار قرض گیرنده صفحه 23-27

تفاوت اجاره با ربا به لحاظ متعلق صفحه 25-27

خلاصه دلیل امام محمد غزالی بر حرمت ربا در احیاء العلوم صفحه 27-28

نقش پول در مبادلات و تفاوت آن با سایر کالاها از دیدگاه امام محمد غزالی صفحه 27-28

اشکال گفتار غزالی در مورد حرمت ربا و ارزش پول از دیدگاه علامه طباطبائی (ره) و نقدی بر آن صفحه 28

نقدی بر غزالی در مورد مطلوبیت ذاتی پول در ربا صفحه 28-29

نقدی بر دلیل علامه طباطبایی در رد غزالی در مورد حرمت ربا و ارزش پول صفحه 29-30

ادله علامه طباطبائی بر حرمت ربای تولیدی و نقد آن صفحه 30

تاثیر ربا در ایجاد بحرانهای اقتصادی صفحه 31

فلسفه حرمت ربا از دیدگاه شیخ محمد ابوزهره و توضیحی پیرامون آن صفحه 31-34

رابطه سرمایه و کار در باب ربا و مضاربه و فرق آنان صفحه 32-34

لزوم تقدم کار بر سرمایه به حکم شرافت و تقدم طبعی انسان بر اثرش صفحه 34

حکم عملیات بانکی از نظر شرعی صفحه 37-49

تفاوت امانت و قرض صفحه 37-38

صدق عنوان قرض بر پول های دریافتی توسط بانکها از مردم صفحه 38

حکم شرعی سود پرداختی توسط بانکها صفحه 38-39

معنای برات (فقه) و حواله و حکم شرعی آنها صفحه 39-40

حکم شرعی نقل و انتقال پول توسط بانکها صفحه 39

نظر فقهاء در حکم کسر و زیان در باب قرض صفحه 40

انواع ربا در اصطلاح فقهی صفحه 40-42

اشاره ای به نوع صرافی در قدیم الایام صفحه 40-41

تعریف ربای قرضی و ربای معاملی صفحه 41

معنای قرض استهلاکی و استنتاجی و فرق بین آنها صفحه 43-44

توضیح نظریه مهندس مهدی بازرگان در تقسیم قرض صفحه 43-44

قرض ربوی و تفاوت آن با اجاره و امثال آن از جهت طبیعت حقوقی صفحه 44-49

تفاوت طبیعی مالک بالفعل سرمایه بامالک دین از جهت تعلق سود و زیان صفحه 46-48

داستانی از ملا نصر الدین در رابطه با قرض و ربا صفحه 47-48

نقد نظر بعضی از دانشمندان مصری در اختصاص حرمت ادله شرعی ربا به قرضهای مصرفی ( استهلاکی ) صفحه 49

بررسی موارد تحریم ربای قرضی از نظر قرآن و حدیث صفحه 49-55

روایت سماعه از امام صادق (ع) درباره محدودیت ربا به ربای مصرفی ( استهلاکی ) صفحه 54

حدیثی از امام صادق (ع) در مورد تحریم عمومی ربا در انواع قرضها بدلیل ظلم و فساد و رشد سرمایه داری صفحه 54-55

حکم شرعی پرداخت سود به انواع سپرده ها صفحه 56-58

بررسی تفاوت میان امانت پولی با امانت های دیگر از جهت اجازه ضمنی در تصرف و عدم آن و تفاوت امانت و قرض صفحه 56-61

بررسی حکم شرعی پس اندازهای بانکی و سود حاصل از آن صفحه 56

پاسخ به دلیل جواز اخذ سود در قرض پولی به لحاظ ارزش اعتباری پول صفحه 61-62

نقد و ابطال قول به ارزش اعتباری زمین و اشیاء دیگر صفحه 62-65

حکم شرعی جوایز بانکی و بهره های بدون تعهد قبلی صفحه 64

آثار مالکیت از حیث تصرفات و معاملات از دیدگاه اسلام صفحه 67-70

انواع نقل و انتقالات مالکانه صفحه 68

تعریف قرض و بررسی آثار مثبت و منفی آن و توضیح مساله سود در آن صفحه 70-73

مقایسه قرض با بیع , هبه صفحه 70-72

ناسازگاری طبیعت قرض با سود دهی صفحه 71-73

بیع سفته و راه حلهای حکم شرعی آن صفحه 73-85

بررسی قسمتی از رساله آقای خسروشاهی در مورد راه حل تجویز معامله سفته صفحه 75-76

تایید رساله میرزا حسن خسروشاهی در مورد جواز سفته و سرقفلی در معاملات از سوی آیت الله میلانی و خوئی صفحه 75

تعریف ربای معاملی و تحریم آن در اسلام صفحه 76-80

تقسیم ارزشهای مالی به ارزشهای واقعی و ارزشهای اعتباری و فرق آندو صفحه 76

اختلاف نظر فقهای اسلام در موارد جریان ربای معاملی صفحه 77-80

نمونه ای از حیله های ربا و حرمت آن صفحه 77

نظر معروف شیعه درمورد جریان ربای معاملی و حرمت آن در مکیل و موزون صفحه 78

عدم خصوصیت مکیل و موزون در حرمت ربای معاملی باستناد جمع بین روایات اهل سنت و شیعه در این باب صفحه 78-80

نظر فقهای اهل سنت در باب ربای معاملی و عدم اختصاص حرمت به مکیل و موزون صفحه 78

فرق سفته و اسکناس از جهت مالیت و معامله آندو صفحه 79-80

بررسی اعتقاد محدودیت ربای معاملی در مکیل و موزون صفحه 79

توجیهی در مورد صحت خرید و فروش اسکناس صفحه 79

استدلالی بر صحت معامله سفته به عنوان معامله دین به عین صفحه 80-81

اقسام بیع دین و حکم آن در فقه صفحه 80

اشکال قرارداد فروش سفته به بانکها از جهت عدم پذیرش ضررهای احتمالی به عنوان خریدار , توسط بانکها و راه حل آن صفحه 81-82

اشکالی بر تعهد فروشنده سفته به بانک , به لحاظ عدم تطابق آن با ضمانتهای مصطلح فقهی و راه حل آن صفحه 82

اختلاف نظر شیعه و اهل سنت در معنای ضمان صفحه 82

جمعبندی راه حلهای تصحیح معامله سفته های حقیقی ( کار معمول بانکها ) صفحه 82-83

راه حلی برای توجیه حکم شرعی معامله سفته صوری در بانکها و عدم تمامیت آن صفحه 83-85

عدم اشکال در وامهای سرمایه گذاری و تولیدی بانکها از نظر صوری در فقه و اشکال عملی آن از جهت ظلم صفحه 85-86

راه حل پیشنهادی مهندس مهدی بازرگان برای تصحیح کار بانکها در معامله سفته و وامهای سرمایه گذاری تولیدی صفحه 86

حکم شرعی اختلاف بین بهای نقد و نسیه و عدم ارتباط آن با ربا صفحه 87-88

فرق اسکناس با سند , قبض و سفته از جهت مالیت صفحه 88-89

لزوم تعیین عنوان نقد و نسیه در معامله , و بطلان فروش نسیه بدون تعیین مدت از باب غرر صفحه 89

رابطه بین ربا و ظلم و استثمار و عدم ملازمه بین آن دو صفحه 89

اشکالی بر ملاک مکیل و موزون و یا معدود در فقه و احکام شرعی, در ربای معاملی و پاسخ آن صفحه 89-93

گفتاری پیرامون ارزش اعتباری اسکناس و عدم تفاوت آن با اوراق بهادار به ملاحظه تاریخچه تاسیس بانک , و نقد آن صفحه 90-93

مقصود از مکیل و موزون در نصوص و احادیث صفحه 91-92

نظریه استاد شهید مطهری درمورد عدم مالیت تمبر صفحه 92

تقدیر از زحمات آقایان طاهری و بازرگان در تهیه جزوه یی قابل توجه درمورد بانکها و تشریح ضرورت آن صفحه 95-96

اهمیت بانکها و نقش آنها در جمع آوری سرمایه ها و به کارگیری نیروهای انسانی صفحه 96-97

نظریه مهندس مهدی بازرگان در فلسفه حرمت ربا به لحاظ ظالمانه بودن روش بانکها صفحه 98-99

دیدگاه شهید بهشتی در خصوص ارزش کار در درآمدزایی و سود دهی آن و برگشت بیع و اجاره به نوعی کار بخلاف ربا صفحه 99-100

نظریه شهید بهشتی در فلسفه حرمت ربا از جهت عدم سود دهی سرمایه صفحه 99-101

تفاوت قرض با سرمایه و مضاربه از جهت تعلق سود و عدم آن صفحه 101-102

اثبات حرمت ربا از جهت ماهیت قرضی ربا و عدم تعلق سود به قرض صفحه 101-102

علل حرمت ربا از دیدگاه مهندس طاهری صفحه 102-103

نقدی بر نظریه شهید دکتر بهشتی در اجاره از جهت استهلاک سرمایه و تفاوت آن با باب ربا صفحه 104-106

نقض حرمت ربا به موارد مشابه آن از قبیل اجاره و نسیه ( و جواب آن بر اساس فلسفه های حرمت ربا) صفحه 104-111

نظر مهندس بازرگان در عدم فرق ربا و نسیه و امکان تجویز ربای غیر ظالمانه صفحه 106-107

معنای لغوی و اصطلاحی ربا و فرق آن با بیع صفحه 107

عدم تمامیت دیدگاه مهندس طاهری در عدم حرمت نسیه (مبادله پول و کالا) و تفاوت آن با ربا (مبادله مثلین) صفحه 107-109

نقدی بر نظریه شهید بهشتی در عدم الحاق نسیه به ربا بدلیل کار بایع در نسیه و عدم کار در ربا صفحه 109-111

نقدی بر نظریه شهید بهشتی در نفی آزادی اقتصادی ( تثبیت نرخها و نظارت بر آن ) صفحه 111-114

توضیحی پیرامون منع تحریمی و منع وضعی ( حرمت و فساد معاملات ) و تفاوت آن دو و نمونه هایی از آن صفحه 111-113

اشاره ای به علت مبغوضیت طلاق در اسلام و تفکیک حکم وضعی از حکم تکلیفی در این موضوع صفحه 114-115

نقش اضطرار خریدار در ازدیاد قیمت کالا در صورت نسیه و حکم شرعی آن صفحه 114-115

بررسی راه حلهای پیشنهادی برای مشکل ربا در بانکها صفحه 115-125

تشریح پیشنهاد آقای طاهری برای حل مشکل ربا در بانکها بر اساس ملی کردن بانکها و عدم وجود رباخوار در بانک صفحه 116-122

پاسخی به اشکال مهندس بازرگان در رابطه با ملی شدن بانکها و ربط آن با اقتصاد سوسیالیستی صفحه 117-118

عدم تبعیت فقهاء در استنباط از فلسفه احکام به لحاظ اصالت نصوص در فقه صفحه 118

توضیحی پیرامون ( الغاء خصوصیت ) در اصطلاح فقها و نمونه های از آن صفحه 118-122

توجیه جواز اخذ ربا از ناحیه دولتها باستناد عدم حرمت ریا بین پدر و فرزند و زن و شوهر بالغاء خصوصیت صفحه 118-122

نقش استفاده بیش از حد ابوحنیفه و اتباع او از قیاس در وحشت فقهای شیعه از قیاس فقهی صفحه 121-122

حل مشکل ربا در راههای تولیدی و سرمایه گذاری از طریق مضاربه صفحه 122

حل مشکل ربا در وامهای درماندگان با استفاده از صندوقهای قرض الحسنه صفحه 122-123

تفاوت قرض ربوی با پیش فروش کالا در حل مشکل ربا در وام امیدواران صفحه 123

طرح مهندس بازرگان برای حل مشکل ربا در وام بستانکاران , و نقدی بر ضرورت این وام صفحه 123-125

پاسخ به سوالی در مورد اخذ پول از بیمار توسط طبیب و اشباه آن از نظر شرعی صفحه 126

مقصود قرآن از ربا ( ربای قرضی یا اعم از قرضی و معاملی ) و تفاوت ربا و بیع صفحه 127-128

یادداشتهایی نقادانه بر جزوه آقای مهندس طاهری در مورد تعریف ربا و تفاوت آن با بیع و نسیه و ٹٹٹ صفحه 127-133

نقد کلام مهندس طاهری در ارزش پول و اشیای دیگر صفحه 128

ابطال نظریه مهندس طاهری در توجیه مشکل ربا در نسیه صفحه 128-130

معامله نسیه و الحاق آن به معامله مضطر ( نه معامله ربوی ) از دیدگاه اسلام صفحه 129-130

نقدی بر نظریه فقدان ارزش واقعی و مبادله ای در مورد پول و حل مشکل ربا در معاملات پولی از این طریق صفحه 130-131

نقدی بر نظر مهندس طاهری در مورد حرمت ربا در قرض پولی بعلت عدم صدق کالا بر پول و عدم توجه به تفاوت قرض و اجاره صفحه 131-132

تفکیک مضاربه از وام و منشاء سود در مضاربه از دیدگاه اسلام و نقش پول و سرمایه در مضاربه صفحه 132

اهمیت بانکها و نقش آن در جذب سرمایه ها و ایجاد فعالیتهای تجاری , صنعتی , کشاورزی و ٹٹٹ صفحه 132-133

حکم قبول مسئولیت از سوی مؤمنان در حکومت حاکم جائر در اسلام صفحه 134-135

ضرورت بانک و معاملات و فعالیتهای اقتصادی آن و بعضی راه حلهای تشکیل بانک شرعی صفحه 135-138

دیدگاه فقها درمورد مالکیت دولت به لحاظ اعتبار شخصیت حقوقی و یا سخصیت حقیقی در مالکیت صفحه 138-141

توضیحی پیرامون اعتباریت مالکیت و عنوان دولت صفحه 139-141

فتوای آیت الله بروجردی و حاج آقا حسین قمی و آیت الله خویی در مورد مالکیت دولت صفحه 139

نقد نظر بعضی از فقها در حل مشکل ربا از جهت تغییر شکل ظاهری در معامله صفحه 141

حکم شرعی افتتاح حساب جاری در بانکها صفحه 143

حکم شرعی بهره بانکی در حسابهای پس انداز و سپرده صفحه 143-144

امکان فتوی به حلیت جوایز بانکی در اسلام با استناد به روایت مسعد بن صدقه ( کل شی لک حلال حتی ٹٹٹ ) از امام صادق (ع) صفحه 144-145

حکم افتتاح پس انداز و سپرده ثابت بانکی با علم به استفاده ربوی از آنها صفحه 145-147

حکم به حرمت سپرده گذاری در بانکها از جهت اعانه براثم (ترویج ربا) صفحه 145-146

حکم ربای حسابهای سپرده ثابت در بانکهای کفار در کشورهای غیر اسلامی و اسلامی صفحه 147-148

نظر آیت الله بروجردی (ره) در اخذ ربا از غیر مسلمان صفحه 147

پاسخ به اشکال جایزه بر کار حرام و تطبیق آن بر جایزه حسابهای پس انداز در بانکها صفحه 148-149

معنی اوراق قرضه و حکم خرید آن از جهت ربا در اسلام صفحه 149

بررسی شبهه اعانت بر اثم در حسابهای جاری بانکی و تفاوت حکم حسابهای جاری , سپرده و پس انداز از این جهت صفحه 149-150

شرط اعانت براثم در ربا و تطبیق آن بر معاملات بانکی و مالیات گمرکی از نظر شرعی صفحه 150-151

حکم وامهای بانکها جهت امور ساختمانی , کشاورزی و صنعتی به شکل ربوی و پیشنهاداتی برای صحت آن صفحه 151-152

معنای تنزیل بانکی در فروش حواله های مدت دار از نظر فقها صفحه 152-153

حکم خرید منازل اقساطی از سازمان مسکن و اضافه پرداخت به آن سازمان (ربا در معاملات مسکن) صفحه 152

حکم ضمانت بانکها و شرکتهای سهامی در مورد سود و زیان سهامداران صفحه 153-154

لزوم ایجاد صندوق قرض الحسنه از نظر اسلام برای مقابله با ربا صفحه 154-155

حکم ربای قرضی و معاملی در جهان سرمایه داری و سوسیالیستی و اسلام صفحه 159

تقسیم قرض به قرض تولیدی و مصرفی و ادله داله بر حرمت ربا در هر کدام از نظر اسلام صفحه 160-162

نقد و بررسی فلسفه حرمت ربا صفحه 163-185

فرق تحریم ربا در رژیم سوسیالیستی با تحریم ربا در اسلام صفحه 163-164

رابطه تحریم ربا و استحباب قرض الحسنه با حفظ عواطف از نظر اسلام (باضافه پاورقی) صفحه 163-165

نظر ارسطو درباره رابطه مالکیت شخصی با جود و ایثار انسان صفحه 164

نقش کار و ثروت در فعالیتهای اقتصادی از نظر اسلام و نظامهای سوسیالیستی و سرمایه داری صفحه 166

نقد فلسفه تحریم ربا از راه قطع رابطه ثروت و کار در صورت تجویز ربا صفحه 166-170

نقد فلسفه تحریم ربا در رابطه با ایجاد فاصله طبقاتی در جامعه صفحه 170-171

انقسام سرمایه داری به مشروع و نا مشروع به لحاظ کیفیت بکارگیری پول صفحه 171-174

نقد و بررسی فلسفه ربا در رابطه با مولدیت و سودآوری پول صفحه 172-178

ملاک سرمایه داری مشروع صفحه 174

علت حرمت بیع قبل القبض در اسلام صفحه 175-176

توضیحی درمورد عقیم بودن پول از حیث سود و مولدیت و مراد از آن در رابطه با ربا صفحه 176-178

تفاوت قرض و اجاره و بررسی عدم امکان اجاره در پول صفحه 177-178

نقد و بررسی فلسفه حرمت ربا در قرض بعلت مالیکت مقترض بعد از قرض صفحه 178-185

حقیقت قرض و احکام آن در اسلام صفحه 178-185

تفاوت ارزش اموال بالفعل و بالقوه صفحه 180-181

حکم پرداخت اضافه در مقابل عمل اقراض و مبادله مال غیر مقدور التسلیم و معاملات مثلی از دیدگاه اسلام (پاورقی) صفحه 183

فرق بین دو دلیل در فلسفه حرمت ربا ( عقیم بودن پول و ناسازگاری طبیعت با ربا ) (پاورقی) صفحه 186-187

حکم اخذ عوض در مقابل قرض و تنظیر آن به هبه معوضه و معاملات خیاری صفحه 187-189

حکم ربای قرضهای تولیدی و مصرفی در اسلام صفحه 190-192

احادیثی از پیامبر اسلام در مورد عدم حلیت ثمن میوه برای فروشنده قبل از اطلاع خریدار باحتمال آفت زدگی صفحه 191

اختلاف نظر علامه طباطبائی و فخر رازی در تفسیر آیه ( الذی یتخبطه الشیطان من المس ) در رابطه با ربا صفحه 193-194

بررسی آیات قرآن درمورد ربا سوره بقره 275-281 و آل عمران 130-131 و روم 31 صفحه 193-198

انواع ربا در جاهلیت صفحه 195

تبیین طرز فکر انسانهای استثمارگر در قرآن صفحه 195-196

نقد و بررسی مطالب تفسیر المیزان در مسئله ربا و ارزش پول و نقش کار در مالیکت و معاملات صفحه 199-203

اساس مشروعیت ربح برای تاجر صفحه 200

نظر شیعه در انحصار حرمت ربا به مکیل و موزون صفحه 204

اختلاف نظر اهل سنت در موارد جریان ربای معاملی صفحه 204-205

نظر مشهور شیعه در ربای معدود و نقد و بررسی آن صفحه 204-207

مراد از روایت ( لا ربا الا فی ما یکال او یوزن ) و عدم شمول آن بر معدود صفحه 205

اعتبار مثلی در قرض ربوی و عدم معقولیت آن در امور قیمی صفحه 205

محوریت اخبار نبوی در فهم صحیح اخبار و مطالعه احادیث صفحه 206

رابطه مثلیات و مکیل و موزون و معدود صفحه 206-207

نقش کیل و وزن و عدد در معاملات مثلی صفحه 206-207

راههای فرار از ربا و حکم شرعی آن و جمعبندی فتاوای فقها در این مورد صفحه 208-210

فتوای مرحوم وحید بهبهانی در مورد رهن تصرف صفحه 208

تنافی حیله های ربا با تعلیلات آیات و روایات درمورد آن(پاورقی) صفحه 211

ادله تحریم حیله از آیات و روایات صفحه 211-212

اختلاف نظر مشهور مفسرین و صاحب مجمع البیان در تفسیر آیه (احل الله البیع و حرم الربا) درمورد ربا صفحه 213

معنای لغوی و شرعی صرف ( صرافی ) و مشروعیت بیع صرفی از راه تغییر صورت ( حیله ربا ) به ضم ضمیمه صفحه 214-215

بررسی قاعده ( کل ما هو من اصل واحد لایجوز التفاضل فیه ) و عدم تمامیت آن در قرض و معاملات ربوی صفحه 216-219

تطبیق ربا بر تفاضل در ارزش اقتصادی باستناد قرآن و حدیثی از امام باقر (ع) صفحه 216-219

ربای قرضی و ربای متعارف در عصر جاهلیت صفحه 220

نظر ابن عباس در مورد ربا در نقد و نسیه صفحه 220

معنای صرف و شرط تقابض فی المجلس در بیع صرف و علت شرطیت آن صفحه 221-222

شرط نقد و وحدت جنس در بیع گندم به جو و علت وحدت جنس در بیع گندم به جو صفحه 222-223

فلسفه تحریم ربای معاملی ( نسیه و نقد ) در حدیث پیامبر اسلام (لا ربا الا فی النسیه) صفحه 223

نقدی بر جمع روایی صاحب وسایل بین روایات تجویز و حرمت اخذ ربا از کفار صفحه 224-225

بررسی روایات وسایل الشیعه پیرامون ربا صفحه 224-229

روایتی از امام موسی کاظم (ع) بر حرمت ربا در قرض تولیدی ( علی بن جعفر عن اخیه سالته عن رجل اعطی ٹٹٹ) صفحه 225

روایتی از امام علی (ع) بر منع نسیه در معاوضه حنطه به شعیر برای جلوگیری از ربا صفحه 225

روایتی از امام صادق (ع) در حرمت ربا و تفاضل در معامله نسیه جنس به جنس و جواز اخذ تفاضل در نقد آن صفحه 225-226

انواع معامله نسیه و حکم شرعی هر کدام صفحه 226-227

بررسی روایتی از امام صادق (ع) پیرامون جواز اخذ ربا برای بیت المال از جانب حکومت اسلامی صفحه 227-228

بررسی روایتی از امام صادق (ع) پیرامون تخلص از ربا در معامله صرف نقدی به وسیله ضم ضمیمه صفحه 228

حکم تفاضل در معاملات در حدیثی از امام علی النقی در وسایل صفحه 229

مراد از عنوان معدود در معاملات از نظر روایات و اصطلاح فقهاء سابقین و مغایرت آن با مصطلح فقهی فقها صفحه 230-234

بررسی روایاتی از کتاب وافی و عبارات کتاب شرایع پیرامون ربا صفحه 230-234

برداشتی از عبارت محقق حلی در شرایع در معنای معدود و معامله ربوی نقدی و نسیه ای صفحه 231-232

بیان طرق حیله های ربا در روایات و توضیحی پیرامون آن صفحه 232-234

بررسی طبیعت و نقش پول در معاملات و بیع صفحه 234

لزوم ربا در صورت اخذ زیاده برای مدت نسیه به استناد روایات علی (ع) (منع بیع النقد و النسیه صفقه) صفحه 235-236

اشکالات وارده بر حیله های ربا با تامل در آیات و روایات صفحه 237-241

معانی حیله و آثار متفاوت هر یک از معانی آن از نظر احکام شرعی صفحه 239-240

مراد فقها از جمله کل ما حکم به العقل حکم به الشرع صفحه 240

حرمت حیله های ربا بحکم عقل صفحه 240

نقل آیات و روایات مربوط به ربا و فلسفه حرمت آن صفحه 245-250

ناقلان احادیث نبوی (ناقل از خود پیامبر) درد و کتاب صحیح مسلم و بخاری در باب ربا صفحه 250-251

نقد و بررسی چند مسئله از مسائل ربا در کتاب عروه الوثقی از مرحوم سیدکاظم یزدی صفحه 252-257

راه حل فرار از ربا در فعالیتها اقتصادی از نظر اسلام صفحه 258

مسائل مورد بحث درباره ربا صفحه 258-271

اشاره ای به راه حل شرکتهای تعاونی برای تامین سرمایه مورد نیاز تجار کوچک و حذف رباخواران صفحه 258-259

راههای فرار از ربا از دیدگاه فقها صفحه 260-263

دیدگاه فقها در خرید و فروش اسکناس با زیاده و نقل فتوای کتاب وسیله در همین مورد صفحه 261

بررسی راههای فرار از ربا به نقل از کتاب وسیله النجاه صفحه 261-263

تفاوت حکم تاجیل دین به زیاده با تعجیل آن به نقصان از دیدگاه آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی صفحه 262

اعتبار وحدت نوعی جنس در ربای قرضی و معاملی از نظر فقهاء صفحه 263-264

لزوم تامل در معانی ربا و مراد از اطلاق ربا در ربای قرضی و معاملی صفحه 265

حیله ها در ربا صفحه 265-270

تقسیم معاملات به عقد و ایقاع و تفاوت آن دو به تعبیر آیت الله بروجردی و نتیجه این تعبیر در باب بیمه صفحه 275-276

منشا اشکال در تشخیص موجب و قابل در مسئله بیمه و اختلاف فقهاء در آن مسئله صفحه 276-277

تفاوت معاوضه با بیع در ایجاب و قبول و عدم ضرورت ایجاب و قبول در همه معاملات نظیر بیمه صفحه 277-278

اثبات عدم ضرورت صدق معاوضه در تمامی عقود و نمونه آن در عقد نکاح صفحه 278-279

عدم ضرورت دخول معاملات جدید در عناوین معروف فقهی , و امکان تصحیح آنها با فرض مطابقت با عمومات صفحه 279-280

معامله بیمه و بطلان آن به لحاظ جهل و غرر و مشروعیت آن از جهت ارزش تعهد بیمه گر برای بیمه گزار صفحه 280-282

اقسام ضمان و اختلاف شیعه و اهل سنت در ضمان صفحه 282-283

تقارب عقد بیمه با عقد ضمان صفحه 282-283

انواع معاملات دو طرفی ( عقود ) صفحه 283-284

اشکال بیمه عمر به لحاظ جهل در مقدار حق بیمه در فقه صفحه 284

توضیحی در عدم ارتباط بیمه به قمار از جهت ادله شرعی صفحه 284-285

تفاوت ماهیت فقهی عقد نکاح با عقود دیگر به لحاظ نبود کالا و ثمن در صیغه عقد نکاح صفحه 286-287

عدم ارتباط بیمه اجباری شخص ثالث با ماهیت بیمه , و ارتباط آن به بحث اجبار صفحه 287-288

توضیحی پیرامون ضمان بالتسبیب و بالمباشره صفحه 288

پاسخ به سؤال مربوط به قرارداد مؤسسات فنی مشاورین حقوقی با شرکتها در ارتباط با مساله بیمه صفحه 288

توضیحی در مورد قرارداد اجاره با مشاورین حقوقی صفحه 288-289

عدم ضرورت دخول هر معامله صحیح در یکی از معاملات متعارف فقهی با استناد به آیات و روایات صفحه 293-294

شرائط و موانع عامه صحت معاملات در فقه صفحه 294-296

شرایط و موانع عمومی معاملات و عبادات کودک ممیز صفحه 294-295

عقد لازم و جایز و تفاوت بین آنها صفحه 296-297

لزوم عقد بیمه و دیگر عقود به لحاظ اصل فقهی با اصاله اللزوم صفحه 297-298

احتمال دخول بیمه در عقد ضمان صفحه 298

تفاوت ضمان در فقه شیعه و فقه اهل سنت و توضیحی بر آن صفحه 298-299

اقسام ضمان و عدم ارتباط ضمان دین به بیمه و ارتباط ضمان عین به بیمه با فرض صحت ضمان در عین صفحه 299-300

معنای ضمان عهده و ضمان درک ٹ و برگشت آندو به نوعی بیمه صفحه 300-301

معنای بیمه در فارسی و مفهوم عربی آن و حقیقت آن صفحه 302-303

بطلان معاملات مجهول و شانسی و طرح جهالت در بیمه و راه حل آن صفحه 303-304

ضرورت تعیین زمان در بعضی معاملات و بطلان آنها با عدم تعیین زمان از جهت لزوم جهالت صفحه 304-305

انواع بیمه و حکم شرعی آنها صفحه 305-306

توضیحی در بیمه عمر و شبهه ربا در بعضی موارد آن صفحه 306-308

علت کراهت بعضی معاملات مثل کفن فروشی صفحه 307

حکم بیمه مسؤلیت یا بیمه شخص ثالث و شرایط آن صفحه 309-310

پاسخ به اشکال درمورد بیمه شخصی ثالث صفحه 311-312

پاسخ به سئوالات درمورد بیمه های مختلف و حکم آنها در شرع صفحه 311-319

اشکال بیمه به شرط حیات و یا به شرط فوت از جهت لزوم تعلیق صفحه 312-315

صحت وام مسکن بانکها با فرض بخشش وام بعد از فوت ( نه بخشش فعلی به شرط فوت ) صفحه 315-316

شبهه تقارب بیمه مرکب از شرط فوت و شرط دیات صفحه 316-317

پرسشی پیرامون فلسفه پرداخت پول از جانب بیمه گذار و پاسخ آن با توجه به بیمه های موجود صفحه 318-319

بررسی مطابقت بیمه مسئولیت (بیمه شخص ثالث ) با فقه اسلامی و موارد مشابه آن در شرع صفحه 321

معنای جمله معروف ( الدیه علی العاقله ) و ارتباط آن با بیمه شخص ثالث صفحه 321-323

مواردی از بیمه و ضمان در احکام شرعی صفحه 321-340

معنای ضمان جریره و تشابه آن با مسئله بیمه صفحه 323-326

شمول بیمه بر مسئولیتهای حقوقی غیر عمدی و عدم شمول آن بر مسئولیتهای جنائی صفحه 326

بحثی درمورد ضمانت غاصب و حکم تکلیفی و وضعی مترتب بر ضمانت وی صفحه 326-328

حکم عقد صحیح و فاسد در ارتباط با تعلق ضمان بر آن صفحه 328

نقش افراط و تفریط در ضمان امین نسبت به امانت صفحه 328-329

معنی قاعده ( من اتلف مال ٹٹٹ ) در ارتباط با بیمه شخص ثالث و ضمانت و اقسام آن از جهت مباشرت و تسبیب صفحه 330-340

معنی قضیه المامور معذور و تفاوت ضمان مامور در ارتباط با خسارت در دماء و اموال صفحه 332-334

نقش اکراه و اجبار در رفع ضمان مکره و موارد آن و نیز موارد عدم رفع ضمان از مکره صفحه 333-334

مسئله ضمان در اخذ زیاده بر طلب طلبکار توسط حاکم ظالم صفحه 335-336

مسئله اقوائیت در تسبیب و نقش آن در ضمانت بر اساس قاعده من اتلف صفحه 338

حکم تفحص مامور اجرای احکام صادره قضات در رابطه با اعدام نسبت به صحت و سقم حکم صادره صفحه 341-342

تعیین ضمانتهای جزائی به میزان معین شرعی و واگذاری مقدار ضمانتهای حقوقی به تشخیص عرف صفحه 342

تفاوت اموال مثلی و قیمی و نحوه تعیین خسارت آنان صفحه 342

حکم نواقص وارده بر مریض از جانب طبیب از حیث ضمان و عدم ضمان صفحه 343

سؤالاتی پیرامون عدم ضمان امین و پاسخ آنها صفحه 344

حکم تصرفات گمرکی صفحه 344-345

عدم ضمانت مکره در صورت اجبار وی به اشد از کار اجبار شده در غیر ماء صفحه 345

عدم تناقض قاعده ( من اتلف ) با مسئله ضمانت وراث در برخی موارد صفحه 345