ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
بازدیدها

در ذیل لیستی از تمام نوع‌داده‌هایی که می‌تواند به خصوصیت‌ها انتصاب شود، آمده است. هر نوع‌داده یک صفحه دارد که اطلاعات اضافه می‌تواند در آن فراهم آورده شود.