ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "آتشکده ایرانشاه هند"

نمایش نتایج:1 صفحه.

خ

خدمات متقابل اسلام و ایران +تاریخچه آتشکده ایرانشاه واقع در شهر نوساری هندوستان از نظر ابراهیم پور داود به نقل از کتاب مزدیسنا و ادب پارسی (صفحه 263-265, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=263)  +