ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر


واژه آتشکده ها بجای واژه‌های زیر بکار می‌رود:

آتش خانه ها، آتشگاه ها، آذرکده ها


صفحات شامل کلیدواژهٔ "آتشکده ها"

نمایش نتایج:1 صفحه.

خ

خدمات متقابل اسلام و ایران +احترام و تعظیم مجوسیان به آتشکده دارابجرد از کتاب مروج الذهب اثر مسعودی (صفحه 107, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=107)  +, موقعیت و جایگاه آتشکده آذر برزین مهر, آذر فرنبغ و آذر گشسب در میان ایرانیان باستان از نظر دکتر معین در کتاب مزدیسنا (صفحه 254-255, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=254)  +, آتشکده های معروف ایرانیان از نظر دکتر معین در کتاب مزدیسنا و ادب فارسی (صفحه 254-255, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=254)  +, اشعار فردوسی پیرامون تعظیم کیکاوس و کیخسرو در مقابل آتشکده آذر گشسب . (صفحه 255, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=255)  +, تاریخچه آتشکده ایرانشاه واقع در شهر نوساری هندوستان از نظر ابراهیم پور داود به نقل از کتاب مزدیسنا و ادب پارسی (صفحه 263-265, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=263)  +