ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "اجزاءطولی"

نمایش نتایج:1 صفحه.

ح

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد دو +اجزای طولی و عرضی کل (صفحه 25-28, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=25)  +