ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "ارسطو,384-322ق0م"

نمایش نتایج:25 صفحه.

(۲۵تای قبلی) (۲۵تای بعدی)

آ

آشنایی با علوم اسلامی/جلد یک +چگونگی جمع آوری علم متافیزیک از سوی ارسطو و علت ترجمه و تفسیر غلط آن به ما بعد الطبیعه و ماوارءالطبیعه (صفحه 155-157, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1287&v=1&p=155)  +, موارد اختلاف نظر ارسطو و افلاطون در فلسفه (صفحه 165-174, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1287&v=1&p=165)  +, معرفی کتاب فارابی به نام 'الجمع بین رایی الحکیمین' در مسائل اختلافی ارسطو و افلاطون در فلسفه (صفحه 167, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1287&v=1&p=167)  +

ا

استاد مطهری و روشنفکران +جمله ای از ارسطو پیرامون فلسفه (صفحه 85, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1292&p=85)  +
اسلام و مقتضیات زمان/جلد یک +آشنایی با شخصیت علمی ارسطو و جایگاه آن در بین دانشمندان (صفحه 261-262, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1293&v=1&p=261)  +, نقش ابن رشد اندلسی در معرفی شخصیت علمی ارسطو به اروپا و اروپاییان (صفحه 261-262, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1293&v=1&p=261)  +, موجبات سعادت انسان از دیدگاه ارسطو ( دانشمند معروف یونانی ) (صفحه 306-307, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1293&v=1&p=306)  +
اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد دو +نظر ارسطو در مورد کیفیت پیدایش علم و ادراکات بشر و تصورات بدیهیه عقلیه (صفحه 13-14, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=13)  +
اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد سه +دیدگاه حکمای الهی از قبیل ارسطو, ابن سینا و فارابی درباره ضرورت در نظام موجودات (صفحه 91-92, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=91)  +, نقد و بررسی نظریه ارسطو در باب حرکت (صفحه 133-142, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=133)  +, تقسیم علت به علل اربعه از سوی ارسطو ( فاعلی , غائی , مادی , صوری ) و تعریف هر یک (صفحه 233-235, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=233)  +, کیفیت استدلال ارسطو بر اثبات وجود محرک اول ( خدا ) (صفحه 235-236, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=235)  +
اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد چهار +ماهیت حرکت در اجسام و تعریف آن از دیگاه ارسطو (صفحه 49-50, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=49)  +, علل اربعه در موجودات طبیعی از دیدگاه ارسطو (صفحه 69, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=69)  +, تفاوت نظر ارسطو و ملا صدرا در مساله هیولی و صورت و جوهریت هر یک از آنها (صفحه 169-170, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=169)  +, نظریه ارسطو درباره جواهر خمسه (عقل, نفس, جسم, هیولی, صورت ) (صفحه 169, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=169)  +
اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد یک +نگاهی به زمینه های فعالیتهای علمی و تالیفات ارسطو (صفحه 50, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=50)  +, عکس العمل سقراط, افلاطون و ارسطو در قبال مغلطه های سوفسطائیان در مسئله حکمت و واقعیت اشیاء در خارج از ذهن (صفحه 57, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=57)  +, علت جمع آوری قواعد منطق و تدوین آن توسط ارسطو (صفحه 57, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=57)  +, نقدی بر مادیین در زمینه انتساب مسلک ایده آلیست به افلاطون, ارسطو, دکارت , کانت و غیر آنان از دانشمندان غیر مادی (صفحه 59-60, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=59)  +, ارزش معلومات و حقایق و واقعیتهای خارجی از دیدگاه افلاطون, ارسطو و فلاسفه اسلامی (صفحه 80-81, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=80)  +, روابط ارسطو و افلاطون (صفحه 147, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=147)  +, عکس العمل سقراطیون و ارسطو در برابر مسلک سفسطه (سوفیسم) در زمینه افکار ادراکات و واقعیتهای ماوراء ذهن (صفحه 157-158, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=157)  +, نظریه دکارت پیرامون ارزش محسوسات و معقولات و تفاوت نظریه وی با نظریه ارسطو در این زمینه (صفحه 161-163, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=161)  +, تاریخچه پیدایش نظریه اصل تاثیر و ارتباط اجزاء طبیعت با یکدیگر و نقش افلاطون و ارسطو در پیدایش آن (صفحه 198, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=198)  +
الهیات شفا/جلد دو +معنای علت قابلی و ما منه الشی و کون شی من شی در توجیه تعبیر ارسطو در اینباره (صفحه 40-45, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=40)  +, توضیح بیان ارسطو در مورد کون شی من شی درباب علت مادی (تحولات ماده علی سبیل الاستکمان و علی سبیل الاستحاله) (صفحه 61-62, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=61)  +, بررسی ایرادات وارده بر تعبیر ارسطو در مورد علت مادی (کون شی من شی) در شفای بوعلی (صفحه 62-75, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=62)  +, مروری بر دیدگاه ارسطو پیرامون علت مادی و انواع تحولات در ماده و ایرادهای وارد بر ارسطو در این زمینه (صفحه 78-80, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=78)  +, توجیه ابن سینا بر نظریه ارسطو در باب علت مادی و حمل نظر ارسطو بر مبادی و علل جوهر (صفحه 80-82, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=80)  +, نقد توجیه ابن سینا در مورد بیان ارسطو از علت مادی به لزوم پذیرش حرکت در جوهر بنابر این توجیه (صفحه 82-85, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=82)  +, مروری بر دفاع بوعلی از بیان ارسطو در مورد علت مادی به حمل بر جزء ذاتی و نقد این بیان (صفحه 88-90, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=88)  +, پاسخ ابن سینا به اشکال بر ارسطو در مورد استکمالات طبیعت در صورت وجود موانع (صفحه 96, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=96)  +, پاسخ این سینا به اشکالی بر ارسطو در مورد ماده متکون و تفاوت تعابیر بکار برده شده در این مورد (صفحه 99-100, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=99)  +, بررسی اشکالات وارده بر تعبیر ارسطو در مورد علت مادی (کون شی من شی) و پاسخ این اشکالات از کتاب شفای بوعلی (صفحه 101-111, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=101)  +, دیدگاه ارسطو پیرامون ترکیب موجودات از ماده و صورت و عدم سابقه این موضوع قبل از وی (صفحه 115-116, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=115)  +, اشاره ای به رابطه بدن و نفس در انسان از دیدگاه دکارت و ارسطو (صفحه 300, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=300)  +, اختلاف نظلا ارسطو و افلاطون در مورد نفس و عقل انسان (صفحه 344-345, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=344)  +, رابطه نظریه قوه و فعل ارسطو و نظریه مراتب عقل (صفحه 346, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=346)  +, معنای نظریه قوه و فعل ارسطو و ارتباط آن با نظریه ایشان در مورد ماده و صورت (صفحه 346, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=346)  +, نظر ارسطو در مورد کون و فساد (صفحه 347, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=347)  +, توجیه ابن سینا در مورد نظریه کون و فساد ارسطو در عالم عقل (صفحه 348, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=348)  +
الهیات شفا/جلد یک +بیان خصوصیت استخدام آلات توسط جاندان از دیدگاه ارسطو و تعبیر آلی توسط وی بجای کلمه ارگانیسم (صفحه 238, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=238)  +, تعریف حرکت از نظر ارسطو (صفحه 275, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=275)  +, حد اعتدال صفات اخلاقی از نظر ارسطو (صفحه 297-298, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=297)  +, نظر ارسطو در مورد مثل افلاطونی (صفحه 313, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=313)  +

ب

بررسی اجمالی نهضتهای اسلامی در صدساله اخیر +تبیین اظهارات ارسطو درباره فلسفه (صفحه 72-73, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1343&p=72)  +

ت

تعلیم و تربیت در اسلام +معرفی نوع دوستی بعنوان معیار فعل اخلاقی و بیان نظر بیکن و ارسطو در این مورد (صفحه 108, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1305&p=108)  +
توحید +نگاهی به مکاتب فلسفی مشا و اشراق و اختلاف مشرب ارسطو و افلاطون در فلسفه (صفحه 142, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=142)  +, تقریر اثبات وجود خداوند از طریق برهان محرک اول (برهان ارسطویی) و پاسخ به خدشه ای برآن (صفحه 194-196, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=194)  +, القای شبهه ای در مورد برهان ارسطو بر اثبات وجود خداوند از راه محرک اول (صفحه 206, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=206)  +, نقد دیدگاه ابوعلی سینا و ارسطو در مورد پیدایش انواع (نظریه ثبات انواع بر اساس قدمت انواع) (صفحه 229, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=229)  +, دیدگاه ابوعلی سینا و ارسطو در مورد پیدایش انواع (نظریه ثبات انواع بر اساس قدمت انواع) (صفحه 229, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=229)  +

ج

جاذبه و دافعه علی(ع) +دیدگاه دکارت , افلاطون , ارسطو , ملاصدرا و فلاسفه غربی در مورد رابطه روح و بدن ( پاورقی ) (صفحه 40, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1308&p=40)  +

ح

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد دو +دیدگاه فلاسفه بعد از ارسطو در مورد مقولات عشر ارسطویی (صفحه 97-99, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=97)  +, معرفی کتاب فلسفی الکون و الفساد ارسطو پیرامون تئوری کون و فساد در تغییرات جوهری (صفحه 102, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=102)  +, استشهاد ملاصدرا به کلمات ارسطو و زنون اکبر و محیی الدین عربی در اثبات عدم تفرد او در نظریه حرکت جوهری ونقد این استشهاد (صفحه 152-153, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=152)  +
حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد یک +تعریف حرکت ازنظر ارسطو (صفحه 19, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=19)  +, توضیح برهان محرک اول ارسطو در اثبات واجب الوجود و رد اشکالات وارده بر آن (صفحه 91-97, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=91)  +, نقد و بررسی برهان حرکت ارسطو در زمینه اثبات محرک اول (خدا) از سوی فلاسفه غربی (صفحه 93-97, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=93)  +, سیر حرکت از قوه به فعل از نظر ارسطو و ملا صدرا و علامه طباطبایی و نقش ابن سینا در اثبات ترکیب جسم از ماده و صورت (صفحه 104-105, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=104)  +, معنای مغایرت محرک و متحرک ( در تعبیر ارسطو ) و اختلاف فلاسفه اسلامی و غربی در برداشت از برهان ارسطو (صفحه 121-123, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=121)  +, تعریف محرک عقلی (محرک اول در برهان ارسطو) (صفحه 151-152, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=151)  +, اثبات عدم تمامیت برهان محرک اول بر مبنای ارسطو و بوعلی و ٹٹٹ ( تمامیت آن بر مبنای حرکت جوهری ملاصدرا ) (صفحه 156-157, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=156)  +, بررسی توحید یا ثنویت در عقاید ارسطو از دیدگاه فلاسفه اسلامی و غربی (صفحه 157-158, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=157)  +, حرکت جوهری از دیدگاه ابن سینا و ارسطو (صفحه 175, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=175)  +, نظریه ارسطو در مورد حدوث موجودات از طریق برهان قوه و فعل (صفحه 196-197, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=196)  +, نقش اعتقاد به قدم ماده در اتهامات وارده بر عقاید دینی ارسطو و بوعلی و ملاصدرا (صفحه 204-205, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=204)  +

خ

خاتمیت +تعصب شدید ابن رشد اندلسی نسبت به ارسطو و تنفر او از ابن سینا (صفحه 149-150, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1313&p=149)  +

ش

شرح مبسوط منظومه/جلد چهار +دیدگاه ارسطو پیرامون قدمت ماده وحدوث صورتهای موجود در عالم و پیرامون واجب الوجود (صفحه 20-21, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=20)  +
شرح مبسوط منظومه/جلد یک +اقسام حکمت و فلسفه به تقسیم ارسطوئی (فلسفه نظری و عملی) (صفحه 6, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=6)  +, معنای فلسفه اولی و دائره آن ( در فلسفه الهی ) از دیدگاه ارسطو و بوعلی (صفحه 9, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=9)  +, بداهت مفهوم وجود از نظر ارسطو و بوعلی و اتفاق نظر فلاسفه بعد از بوعلی در این مورد (صفحه 19, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=19)  +, اشاره ای به پرسش و پاسخ بوعلی و ابوریحان پیرامون جزء لایتجزی از نظر ارسطو ( پاورقی ) (صفحه 114-115, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=114)  +, نقد فلاسفه اسلامی بر فلاسفه غربی در برداشت غلط از اختلافات ارسطو و افلاطون در باب کلی و جزئی (صفحه 250-252, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=250)  +, بررسی دیدگاههای مختلف پیرامون منشاء شناخت و علم و ادراکات از علامه طباطبایی و کانت و جان لاک و ارسطو و حسیون اروپا (صفحه 329-350, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=329)  +
شرح منظومه/جلد دو +اصول برهان حرکت منسوب به ارسطو و بیان مخالفین هر یک از این اصول (صفحه 73, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=2&p=73)  +, اختلاف نظر ارسطو و افلاطون در مورد صورت جسم طبیعی (صفحه 192, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=2&p=192)  +

ف

فلسفه اخلاق +معیار و فلسفه اخلاق از نظر سقراط و ارسطو (صفحه 93-95, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1329&p=93)  +
فلسفه تاریخ/جلد یک +بررسی نظریه ارسطو پیرامون نقش نژاد سفید در ایجاد فرهنگ و تمدن و برتری آن نژاد بر نژادهای دیگر (صفحه 32-33, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1330&v=1&p=32)  +, نگاهی به دلیل ارسطو برای توجیه بردگی (صفحه 32-33, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1330&v=1&p=32)  +, توضیحی در زمینه اصل ارتباط اشیاء با یکدیگر و بیان دیدگاههای ارسطو هگل و مارکس پیرامون آن (صفحه 76-77, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1330&v=1&p=76)  +

م

مسأله ربابه ضمیمه بیمه +نظر ارسطو درباره رابطه مالکیت شخصی با جود و ایثار انسان (صفحه 164, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1335&p=164)  +
مسأله شناخت +دیدگاه افلاطون و ارسطو در مورد شناخت و ابزار آن (صفحه 42-43, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1336&p=42)  +
معاد +دیدگاه ارسطو و بوعلی در مورد مساله معاد (صفحه 23, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1337&p=23)  +, نظریه ارسطو و افلاطون در مورد روح (صفحه 122, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1337&p=122)  +
مقالات فلسفی/جلد دو +تفاوت دیدگاه سقراط و ارسطو در مورد کفایت فطرت و عقل در تشخیص سعادت (صفحه 68-69, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=2&p=68)  +, عوامل سعادت از نظر ارسطو و نقد آن (صفحه 80-82, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=2&p=80)  +, اقسام حکمت نظری از نظر ارسطو به نقل از صدرالمتالهین در تعلیقه وی بر کتاب شفای بوعلی (صفحه 211, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=2&p=211)  +
(۲۵تای قبلی) (۲۵تای بعدی)