ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "اشتراک لفظی"

نمایش نتایج:5 صفحه.

ا

اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد سه +معنی اصطلاحی مشترک لفظی و معنوی و تفاوت بین آن دو (صفحه 36, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=36)  +

ح

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد یک +بحثی در حقیقت وجود حرکت , مبنی بر بساطت یا ترکب آن و اشتراک لفظی معانی حرکت (صفحه 41-42, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=41)  +

ش

شرح مبسوط منظومه/جلد سه +فرق مشترک لفظی و معنوی (صفحه 104-109, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=3&p=104)  +
شرح مبسوط منظومه/جلد یک +معنای اشتراک لفظی و اشتراک معنوی و تاریخچه و علت طرح آن در میان حکمای اسلامی (صفحه 35-37, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=35)  +, نظریات متکلمان شیعه و اهل سنت در مورد اشتراک لفظی و معنوی وجود و منشا این نظرات (صفحه 39-42, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=39)  +, ارتباط نظریه اشتراک لفظی وجود با موانع شناخت خداوند (صفحه 41-42, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=41)  +
شرح منظومه/جلد یک +توضیحی پیرامون اشتراک لفظی و اشتراک معنوی و اثبات اشتراک معنوی مفهوم وجود (صفحه 24-28, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=24)  +