ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "اعتبارلابشرط"

نمایش نتایج:1 صفحه.

ح

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد دو +مثالی از آیت الله بروجردی در مورد تفهیم معنای لا بشرط و بشرط لا (صفحه 39, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=39)  +