ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "امکان استعدادی"

نمایش نتایج:7 صفحه.

ا

اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد چهار +بقاء جزء مادی و از بین رفتن جزء صوری در تحولات جسم بر اساس نظریه فلاسفه ارسطویی (صفحه 9-26, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=9)  +, عدم بقا امکان استعدادی پس از فعلیت (صفحه 21-26, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=21)  +, بررسی وحدت خارجی امکان استعدادی با ماده (صفحه 24-25, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=24)  +, نظریه ای پیرامون امکان صور غیر متناهی برای ماده جسمانی (صفحه 27-28, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=27)  +, نقد و بررسی نظریه دانشمندان پیرامون حقیقت جسم و ارتباط آن با بحث وحدت و اتصال امکان و فعلیت (صفحه 36-43, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=36)  +, وحدت و آمیختگی امکان و فعلیت (صفحه 48-49, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=48)  +, معنی قوه و امکان استعدادی در ماده (صفحه 161, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=161)  +, بیان حالت اضافی امکان استعدادی بین ماده و صورت (صفحه 187-188, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=187)  +, بررسی امکان ذاتی و امکان استعدادی بنا بر اصالت وجود و اصالت ماهیت (صفحه 189-190, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=189)  +, اثبات منافات بین امکان استعدادی و امکان ذاتی (صفحه 190-191, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=190)  +, معنی قوه و فعل و امکان و استعداد (صفحه 195-197, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=195)  +, نظر حاجی سبزواری درباره دیدگاه ملاصدرا نسبت به انکار امکان استعدادی (صفحه 202, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=202)  +, بررسی وجودی بودن امکان استعدادی و فرق آن با امکان ذاتی (صفحه 209-211, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=209)  +, اثبات وجود قوه و امکان استعدادی از راه حرکت (صفحه 216, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=216)  +, فرق امکان استعدادی با امکان ذاتی از نظر ملاصدرا و رد جواب مرحوم حاجی سبزواری در این زمینه (صفحه 217-228, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=217)  +, نقد و بررسی نظریه ملاصدرا در باب امکان استعدادی و ذاتی (صفحه 219-227, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=219)  +, نقد و بررسی نظر ابن سینا, خواجه نصیر, فخر رازی و صاحب کتاب محاکمات درباره امکان استعدادی و ذاتی (صفحه 227-228, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=227)  +, نقد و بررسی اقوال و نظریات مختلف در باب استعداد و امکان و فرق امکان ذاتی و استعدادی (صفحه 228-238, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=228)  +, فرق بین هیولای اولی با امکان استعدادی (صفحه 229, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=229)  +, نقد نظریه ملاصدرا درباره امکان استعدادی و عینیت آن با امکان ذاتی (صفحه 237-238, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=237)  +, تاریخچه ای در مورد تقسیم امکان به امکان استعدادی و ذاتی (صفحه 244, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=244)  +, نقل عبارتی از حاشیه شفا پیرامون امکان استعدادی (صفحه 248, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=248)  +, نقد و بررسی دیدگاه ابن سینا و حکما درباره امکان استعدادی و ذاتی و نحوه وجود مواد ثلاث ( وجوب , امکان , امتناع ) (صفحه 248, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=248)  +, سخنی از ملا صدرا در حاشیه شفا پیرامون مورد اشتراک و افتراق امکان ذاتی و امکان استعدادی (صفحه 249, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=249)  +, اثبات قوه و امکان استعدادی از طریق برهان عقلی (صفحه 252, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=252)  +, تعریف قوه وکیفیت اطلاق آن بر هیولای اولی و امکان استعدادی (صفحه 256, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=256)  +
الهیات شفا/جلد دو +توضیح معنای استعداد قوی و تفاوت و تشابه استعداد و قوه (پاورقی) (صفحه 101-102, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=101)  +, معنای استعداد در تکون جوهری ماده در باب علت مادی (صفحه 102-103, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=102)  +

ح

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد دو +بررسی خلط میان امکان ذاتی و امکان استعدادی در برهان فلاسفه بر رد حدوث زمانی عالم (صفحه 294-295, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=294)  +, اشاره ای به ابتکار اصطلاح امکان استعدادی توسط شیخ اشراق (صفحه 295, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=295)  +, امکان ذاتی و استعدادی در کلمات ملاصدرا (صفحه 296, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=296)  +
حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد یک +معنای ( امکان استعدادی ) و یا ( قوه و استعداد ) در اصطلاح حکماء (صفحه 191, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=191)  +, وجوه مغایرت امکان استعدادی با امکان ذاتی به نظر مرحوم حاجی در منظومه (صفحه 192, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=192)  +, عدم وضوح فرق بین امکان ذاتی و استعدادی در کلمات ملا صدرا (صفحه 194, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=194)  +, نقدی بر ابن سینا در زمینه خلط بین امکان ذاتی و امکان استعدادی در بحث حدوث زمانی (صفحه 194-195, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=194)  +, برهان ملا صدرا بر اثبات امکان استعدادی و ماده (صفحه 198-200, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=198)  +, ارتباط امکان استعدادی با مقوله اضافه (صفحه 200, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=200)  +, توضیح برهان حکماء در اثبات امکان استعدادی از طریق دوام فیض الهی (صفحه 201, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=201)  +, دیدگاههای متفاوت در مورد امکان استعدادی (صفحه 210-211, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=210)  +, نظر حاجی سبزواری و علامه طباطبایی در مورد امکان استعدادی (صفحه 210-211, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=210)  +, پاسخ به اشکال رابطه میان موجود و معدوم بنابر قول به اضافه در امکان استعدادی (صفحه 211-212, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=211)  +, نقد علامه طباطبایی بر مرحوم ملا صدرا در مورد وجود خارجی امکان استعدادی (صفحه 211-212, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=211)  +, خلاصه ای از دیدگاه ملا صدرا در اسفار در مورد اثبات نیاز حادث زمانی به علت مادی و امکان استعدادی (صفحه 213, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=213)  +, اثبات حدوث ماده اولی و امکان استعدادی از نظر ملاصدرا (صفحه 216, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=216)  +, خلاصه نظرات در ماهیت امکان استعدادی و نظر علامه طباطبائی در این رابطه (صفحه 217-218, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=217)  +, دیدگاه ملا صدرا پیرامون استعداد هیولای اولی (صفحه 219, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=219)  +, معنای اضافه بودن ( امکان استعدادی ) و اشکال علامه طباطبائی پیرامون آن بر ملا صدرا (صفحه 219-221, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=219)  +, متن عبارت اسفار در مورد اثبات سبق حوادث زمانی بر قوه و ماده و امکان استعدادی (صفحه 225-230, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=225)  +

ش

شرح مبسوط منظومه/جلد سه +بررسی سیر تاریخی بحث امکان استعدادی (صفحه 224-227, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=3&p=224)  +, تفاوت امکان استعدادی با استعداد (صفحه 227-232, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=3&p=227)  +, رابطه امکان استعدادی با امکان وقوعی (صفحه 232-233, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=3&p=232)  +, تفاوت میان امکان استعدادی و امکان ذاتی از دیدگاههای مختلف (صفحه 233-242, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=3&p=233)  +, نقش اصاله الوجود در حل مسئله امکان استعدادی (صفحه 242-249, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=3&p=242)  +, بررسی تفاوت امکان ذاتی و امکان استعدادی از لحاظ ابهام و تعین ماهیت و وجود (صفحه 245-247, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=3&p=245)  +, بررسی تفاوت امکان ذاتی و امکان استعدادی بر اساس نظریه اصالت الوجود (صفحه 259-260, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=3&p=259)  +
شرح منظومه/جلد دو +تعریف استعداد یا امکان استعدادی (صفحه 16, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=2&p=16)  +

م

مقالات فلسفی/جلد یک +بررسی معانی امکان و فرق امکان استعدادی با چهار معنای دیگر امکان (صفحه 176-178, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=1&p=176)  +, تساوی استعداد با امکان استقبالی از نظر ابن سینا و نقد آن (صفحه 177-178, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=1&p=177)  +, بررسی تاریخچه بکارگیری اصطلاح امکان استعدادی در فلسفه (صفحه 177-178, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=1&p=177)  +