ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "بدن"

نمایش نتایج:8 صفحه.

ا

اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد دو +هماهنگی فعالیت بدن و دستگاه طبیعی و غرایز و نفسانیات در ساختمان وجودی حیوان (صفحه 175-177, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=175)  +
انسان کامل +نظر حکما در مورد رابطه جسم و روان (صفحه 24, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1299&p=24)  +

ح

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد دو +مبنای ملاصدرا در مورد رابطه نفس و طبیعت بدن بر اساس حرکت جوهری و تقسیم بدن به بدن طبیعی و مثالی (صفحه 65-67, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=65)  +, رابطه نفس (روح) و بدن و دائره اراده نفس در مورد اعمال اختیاری و غیراختیاری بدن از نظر دکارت و ملاصدرا (صفحه 68-70, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=68)  +, بخشی از متن عربی اسفار ملاصدرا پیرامون توضیح حرکت کمی و حرکت جوهری و حرکت در صور جسمانی و رابطه نفس و بدن (صفحه 71-77, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=71)  +

م

معاد +عدم لزوم عینیت بدن انسان در قیامت با بدن وی در دنیا و دیدگاه قرآن در این زمینه (صفحه 222-223, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1337&p=222)  +
مقالات فلسفی/جلد دو +نحوه ثنویت روح و بدن (صفحه 244, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=2&p=244)  +
مقالات فلسفی/جلد سه +نظریات مختلف در باب رابطه روان و بدن و دیدگاه افلاطون ارسطو , ابن سینا و دکارت در این زمینه (صفحه 116-117, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=116)  +, مساله اتحاد روان و تن در فلسفه ملاصدرا واستشهاد وی به آیات 12 تا 14 سوره مومنون (صفحه 116-118, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=116)  +, اثبات تجرد و مغایرت نفس ناطقه با بدن از دیدگاه شیخ اشراق در هیاکل النور (صفحه 169, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=169)  +
مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی/جلد شش +اثبات وجود علقه بین روح و بدن با گفتگوی پیامبر اکرم (ص) با مقتولین جنگ بدر (صفحه 25-26, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1298&v=6&p=25)  +

و

ولاءها و ولایتها +علت بی نیازی روح از بدن ( خلع بدن ) و گفتاری از سهروردی و میرداماد در این باره (صفحه 81, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1344&p=81)  +, بررسی جایگاه بی نیازی روح از بدن (خلع بدن) در خودسازی و عبودیت (صفحه 81-82, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1344&p=81)  +