ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "برهان اسد اخصر"

نمایش نتایج:3 صفحه.

ح

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد دو +برهان ربط متغیر به ثابت در اثبات حرکت جوهری (صفحه 88-89, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=88)  +, کلی نگری فلاسفه در اقامه برهان بر موضوعات فلسفی (صفحه 96-97, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=96)  +

م

مقالات فلسفی/جلد سه +اقامه برهان اسد و اخصر بر امتناع تسلسل توسط فارابی (صفحه 26, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=26)  +, اهمیت تکثیر براهین در فلسفه و عدم ارزش آن در ریاضیات (صفحه 37, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=37)  +, اقامه برهان اسد و اخصر از سوی فارابی بر امتناع تسلسل (صفحه 40, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=40)  +

ن

نقدی بر مارکسیسم +تفاوت جدل و برهان از حیث مبادی و مقاصد از نظر منطق ارسطو (صفحه 36, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=36)  +