ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "برهان قوه وفعل"

نمایش نتایج:4 صفحه.

ا

اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد چهار +فرق اثبات هیولی از طریق برهان فصل و وصل با اثبات هیولی از طریق و برهان قوه و فعل (صفحه 174-175, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=174)  +, اثبات هیولای بمعنی اخص از دیدگاه مشایین از طریق برهان قوه و فعل (صفحه 240-242, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=240)  +

ح

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد دو +اثبات حرکت جوهری از طریق حرکت تدریجی اشیاء از قوه به فعل توسط ملاصدرا و تاکید علامه طباطبایی بر این برهان (صفحه 101-103, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=101)  +, اثبات حرکت جوهری و ابطال نظریه کون و فساد به دلیل فعلیت نسبت حال و آینده در حرکت از قوه به فعل (برهان امکان و قوه) توسط علامه طباطبایی (صفحه 110-111, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=110)  +

ش

شرح منظومه/جلد دو +اثبات هیولی به اصطلاح مشائین از راه برهان قوه و فعل (صفحه 206, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=2&p=206)  +

م

مقالات فلسفی/جلد سه +اثبات ماده اولی از راه برهان قوه و فعل از سوی مشائیان (صفحه 257, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=257)  +, تقریر براهین مشایین در اثبات ماده اولی (برهان قوه و فعل و برهان و فصل و وصل) و رد نظریه شیخ اشراق در این زمینه (صفحه 257-268, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=257)  +, تقریر برهان قوه و فعل در اثبات وجود ماده اولی (صفحه 265-268, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=265)  +, تفاوت تقریر برهان قوه و فعل در اثبات ماده اولی بر مبنای حرکت جوهری و عدم قول به آن (صفحه 267-268, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=267)  +