ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "برهان لم"

نمایش نتایج:3 صفحه.

ح

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد دو +برهان انی و لمی فلاسفه بر حدوث ذاتی عالم و رد نظریه حدوث زمانی متکلمین (صفحه 286-289, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=286)  +

ش

شرح مبسوط منظومه/جلد چهار +اثبات قدمت عالم از طریق برهان انی و لمی (صفحه 104, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=104)  +

ع

عدل الهی +اشاره ای به برهان لمی حکما در اثبات عدل الهی (صفحه 90, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1326&p=90)  +