ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "ترکیب اتحادی"

نمایش نتایج:5 صفحه.

ا

اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد چهار +اثبات ترکب اتحادی ماده و صورت (صفحه 184, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=184)  +

ح

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد دو +نتیجه بحث ترکیب اتحادی ماده و صورت ( حیوان و ناطق ) در انسان در اثبات معاد جسمانی ( پاورقی ) (صفحه 28-29, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=28)  +, نفی دوگانگی عرض و جوهر در براهین حرکت جوهری ملاصدرا (صفحه 94, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=94)  +

ش

شرح منظومه/جلد دو +توضیحی پیرامون ترکیب اتحادی و انضمامی (پاورقی) (صفحه 28, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=2&p=28)  +
شرح منظومه/جلد یک +تعریف و تقسیم ترکیب به حقیقی , اعتباری و تقسیم حقیقی بر اتحادی و انضمامی (صفحه 80-83, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=80)  +, عوامل ایجاد ترکیب اتحادی بین موجودات (تحصل و عدم تحصل) (صفحه 83-85, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=83)  +

م

مقالات فلسفی/جلد سه +بررسی کیفیت ترکیب ماده و صورت (صفحه 316-331, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=316)  +, تشریح ترکیب اتحادی (طولی) جنس و فصل (صفحه 316-331, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=316)  +, توضیحی پیرامون ترکیب ماهوی در اصطلاح فلاسفه (صفحه 321, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=321)  +, تشریح ترکیب ماهوی (اتحادی) در پاسخ استاد مطهری به پرسش در این زمینه در پاورقی کتاب (صفحه 321-323, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=321)  +