ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "تشخص"

نمایش نتایج:4 صفحه.

ا

الهیات شفا/جلد دو +اثبات توحید واجب الوجود به برهان ضرورت تشخص برای واجب توسط ابن سینا در شفا (صفحه 233-235, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=233)  +

ح

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد دو +نحوه اعتبار امارات تشخص و مشخصات جسم از نظر ملاصدرا (صفحه 45-48, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=45)  +, مناط تشخص اشیا از نظر قدمای فلاسفه و ملاصدرا و فارابی (صفحه 90-92, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=90)  +, تفاوت جزئیت و تشخص (صفحه 92, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=92)  +, رابطه عرض و جوهر و وجود در تشخص از نظر ملاصدرا و فلاسفه (صفحه 92, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=92)  +, معنای تشخص اشیاء به زمان و نقش قبول زمان مشترک و وحدت شخصی عالم طبیعت از حیث زمان در این تشخص (صفحه 249-254, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=249)  +

ش

شرح مبسوط منظومه/جلد یک +دیدگاه فارابی در وابستگی تعین و تشخص به وجود (صفحه 160, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=160)  +, نقدی بر نظریه هگل در توجیه حصول تشخص به انضام ماهیت به ماهیت دیگر (صفحه 161-163, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=161)  +
شرح منظومه/جلد دو +مساوقت وحدت اتصالی با وحدت شخصی (صفحه 203-204, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=2&p=203)  +