ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "تصوروتصدیق"

نمایش نتایج:12 صفحه.

آ

آشنایی با علوم اسلامی/جلد یک +تصور و تصدیق و انقسام آن به بدیهی و نظری در منطق (صفحه 35-40, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1287&v=1&p=35)  +, تعریف علم و ادراک و انقسام آن به تصور و تصدیق در منطق (صفحه 35-42, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1287&v=1&p=35)  +, ابتکار تقسیم علم به تصور و تصدیق توسط ابونصر فارابی (صفحه 38, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1287&v=1&p=38)  +

ا

اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد دو +اختلاف نظر دانشمندان حسی و عقلی در مورد منشا ادراکات تصوری و تصدیقی بشر (صفحه 23-24, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=23)  +, نظریه مادیین در مورد منشا تصورات و ادراکات ذهنی بشر (صفحه 27-28, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=27)  +, تفاوت اصطلاح تصدیق و حکم در نزد محققین از منطقیین (صفحه 59, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=59)  +, تقسیم معلومات حصولی به تصوری و تصدیقی و ویژگیهای هر یک (صفحه 70, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=70)  +, نحوه پیدایش کثرت در مفاهیم تصوریه بخاطر انجام تجزیه و ترکیب ذهنی (صفحه 70, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=70)  +, نقد نظرات دانشمندان اروپا در مورد انکار تصورات کلی ذهن (صفحه 74, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=74)  +, بررسی رابطه میان معلومات تصدیقی و مقایسه آن با پدیده های مادی (صفحه 92, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=92)  +, نحوه تجزیه و ترکیب عقلی توسط ذهن و تقسیم آن به تصوری و تصدیقی (صفحه 94, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=94)  +
اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد سه +منشا تصدیقها و اذعانهای ضروری ذهن (صفحه 29-30, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=29)  +
اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد پنج +نحوه تصور خدا توسط ذهن و پاسخ به اشکالاتی در این زمینه (صفحه 138-145, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=5&p=138)  +, پاسخ به اشکال عدم امکان تصور خداوند توسط ذهن به عنوان ذات مطلق و لایتناهی (صفحه 143-145, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=5&p=143)  +
اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد یک +دیدگاه دکارت در مورد جسم, اقسام تصورات و فطریات و چگونگی انطباق آنان با واقعیتها و حقایق خارجی به نقل از مرحوم فروغی (صفحه 162-163, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=162)  +
الهیات شفا/جلد دو +معنای استلزام سلبهای متعدد در هر ایجاب (صدق اعدام غیر متناهی در هر امر وجودی) (صفحه 260-261, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=260)  +

ش

شرح مبسوط منظومه/جلد دو +معنای وجود و عدم و انقسام آنها به مطلق و مقید در باب تصورات (صفحه 125-127, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=2&p=125)  +, بررسی دیدگاه مرحوم حاجی سبزواری در مورد تقسیم مفهوم وجود و عدم به مطلق و مقید در باب تصدیقات (صفحه 127-133, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=2&p=127)  +
شرح مبسوط منظومه/جلد سه +تحلیلی پیرامون تصدیقات و چگونگی پیدایش آنها در ذهن (صفحه 359-370, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=3&p=359)  +
شرح مبسوط منظومه/جلد چهار +بحثی در زمینه لزوم تصور ذات به منظور امکان تصور جزء در تقدم بالتجوهر و در ماهیت (صفحه 205-206, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=205)  +
شرح مبسوط منظومه/جلد یک +وجوه افتراق براهین سه گانه حاجی سبزواری در باب وجود ذهنی به ابتناء برهان اول بر تصدیقات و برهان دوم و سوم بر تصورات (صفحه 318-320, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=318)  +

م

مقالات فلسفی/جلد سه +تقسیم علم به تصور و تصدیق توسط فارابی برای اولین بار (صفحه 30, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=30)  +, تشریح تفاوت تصدیق و تداعی معانی (صفحه 205-206, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=205)  +

ن

نقدی بر مارکسیسم +نظر علامه طباطبایی در مورد تناقض در مفردات و تصورات از حاشیه اسفار (صفحه 295, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=295)  +