ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "ثابت ومتغیر"

نمایش نتایج:19 صفحه.

آ

آشنایی با علوم اسلامی/جلد یک +معنی تغییر و ثبات در جهان هستی از نظر فلاسفه (صفحه 207-216, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1287&v=1&p=207)  +, نظر ذیمقراطیس و هراقلیطوس در تغییر و ثبات در جهان هستی (صفحه 208-209, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1287&v=1&p=208)  +, نظریه فلسفه ارسطو درباره ثبات و تغییر جهان هستی (صفحه 208-211, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1287&v=1&p=208)  +, تاثیر اثبات حرکت جوهری از سوی صدر المتالهین در بحث ثبات و تغییر در جهان هستی (صفحه 210-216, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1287&v=1&p=210)  +, نظریه فلاسفه جدید اروپا (از هگل تا عصر حاضر) درباره تغییر و ثبات در جهان هستی (صفحه 213-216, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1287&v=1&p=213)  +

ا

اسلام و مقتضیات زمان/جلد دو +وجود عناصر ثابت و عناصر متغیر در زمان و انطباق آن با قوانین اسلام (صفحه 12-14, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1293&v=2&p=12)  +, گفتاری از اقبال لاهوری پیرامون ضرورت وجود اصول و قوانین ثابت و متغیر برای جامعه و ویژگی آن (صفحه 14-16, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1293&v=2&p=14)  +, نقدی بر دیدگاه طرفداران منطق دیالکتیک پیرامون تغییر مفهوم حقیقت (صفحه 48-55, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1293&v=2&p=48)  +, نیازهای ثابت و متغییر بشر در قانونگذاری و مطابقت اسلام با این نیاز (صفحه 77-92, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1293&v=2&p=77)  +, بحثی پیرامون ثبات یا تغییر ایدئولوژیها (صفحه 97-117, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1293&v=2&p=97)  +, عوامل ثابت و متغیر تاریخ (صفحه 101-112, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1293&v=2&p=101)  +, ثبات قوانین و احکام کلی شرعی پیرامون رابطه انسان با خدا, خودش و طبیعت (صفحه 112-117, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1293&v=2&p=112)  +, بحثی پیرامون قوانین و مقررات ثابت و متغیر در اسلام (صفحه 112-117, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1293&v=2&p=112)  +, قوانین ثابت و غیر متغیر اسلام پیرامون رابطه انسان با انسان (صفحه 116-117, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1293&v=2&p=116)  +
اسلام و مقتضیات زمان/جلد یک +نظر فلاسفه در مورد چگونگی ربط میان متغییر و ثابت و حادث و قدیم (صفحه 13-14, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1293&v=1&p=13)  +, حقایق ثابت و متغیر در عالم (صفحه 206-211, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1293&v=1&p=206)  +, مناظره ابوعلی سینا و شاگردش بهمنیار پیرامون تغیر زمان (صفحه 208-209, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1293&v=1&p=208)  +
اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد دو +نقدی بر نظریه ماتریالیسم دیالکتیک در مورد نفی سه اصل عینیت , ثبات و استحاله اجتماع نقیضین (صفحه 130-132, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=130)  +
اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد چهار +توقف اثبات حرکت جوهری بر ابطال نظریه کون و فساد و ابطال نظریه تغییرات بی ارتباط در جهان (صفحه 194-196, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=194)  +
اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد یک +تناقض گویی دکتر ارانی در کتاب پسیکولوژی در زمینه ثبات و تغیر در خواص روحی و ادراکات (صفحه 127-129, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=127)  +, تغیر و ثبات از دیدگاه ماتریالیسم دیالکتیک (صفحه 128, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=128)  +, دیدگاه دکتر ارانی در کتاب ماتریالیسم دیالکتیک و دیدگاه هراکلیت فیلسوف یونانی در مورد ثبات و تغیر (صفحه 128-129, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=128)  +
الهیات شفا/جلد یک +تعریف حرکت به غیریت از سوی قدمای یونان و نقد آن به لزوم فصل اتصال و وحدت در حرکت (صفحه 275-277, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=275)  +, نقد نظر هگل پیرامون هوهویت و اصل تناقض و رابطه ایندو با اصل در عالم از دیدگاه قدما (صفحه 280-282, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=280)  +

ت

توحید +طرح یک ابهام در زمینه بقای ماده و انرژی و تغییر و ثبات آنها در جهان (صفحه 165-167, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=165)  +
تکامل اجتماعی انسان به ضمیمه هدف زندگی +قوانین ثابت و لایتغیر جهان از نظر قرآن در سوره فاطر آیه 43 (صفحه 84, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1306&p=84)  +

ح

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد دو +اعتبار تجدد و ثبات در زمان و تعیین جهت اعتباری و حقیقی این دو جهت (صفحه 208-210, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=208)  +, استدلال ملاصدرا به نظر ابن سینا در مورد تغییر اوضاع طبیعت و فلک بر عدم ثبات ذات طبیعت و فلک و تطبیق بر حرکت جوهری (صفحه 239-240, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=239)  +, توضیح کلمه سیال در اسفار ملاصدرا در مباحث زمان و تطبیق آن بر زمان سیال بعنوان ظرف حرکت توسطی (صفحه 303-304, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=303)  +, نقدی بر حاجی سبزواری در مورد عدم توجه به معنای واقعی کلمه سیال در کلمات ملاصدرا (صفحه 303-304, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=303)  +
حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد یک +اثبات قاعده عله المتغیر متغیر و پاسخ اشکالی بر آن در مورد حرکت طبیعت بر اساس حرکت جوهری (صفحه 262-266, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=262)  +, تفسیر و توجیه اصل ( عله المتغیر متغیر ) در فلسفه بوعلی و نقد ملا صدرا بر آن (صفحه 294-295, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=294)  +, اثبات تغیر طبیعت به عنوان علت تمامی حرکتها (حرکت جوهری و کل ما بالعرض ینتهی الی ما بالذات ) (صفحه 298-300, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=298)  +, اعتراض میرزا ابوالحسن جلوه (ره) بر توجیه ملا صدرا در مورد ( ربط متغیر به ثابت ) (صفحه 300-301, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=300)  +, نقد و بررسی کیفیت ربط متغیر به ثابت و رابطه علت و معلولی بین آن دو (صفحه 311-318, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=311)  +, بررسی موارد جریان اصل ( عله المتغیر متغیر ) (صفحه 312-318, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=312)  +, تحقیق صدر المتالهین پیرامون رابطه متغیر بالذات با علت آن و امکان اثبات علت متغییر بالذات (صفحه 313-317, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=313)  +, اثبات نسبیت تقسیم وجود و طبیعت به متغییر و ثابت (صفحه 314-317, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=314)  +, متن عبارت اسفار ملا صدرا در مورد کیفیت ربط متغیر به ثابت (صفحه 319-320, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=319)  +, بررسی رابطه جنس و نوع با حرکت , بر اساس حرکت جوهری و عدم ثبات ماهیت (صفحه 335-337, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=335)  +

ف

فلسفه تاریخ/جلد یک +نقدی بر دیدگاه تعلق قانون به امور ثابت و عدم تعلق آن به امور متحول (صفحه 179-181, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1330&v=1&p=179)  +

م

مقالات فلسفی/جلد دو +بررسی مساله سعادت از جنبه ثبات و تغیر (صفحه 85-89, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=2&p=85)  +
مقالات فلسفی/جلد سه +تقسیم موجود بما هو موجود به ثابت و متغییر و ثابت و متغییر نسبی و تعریف هر یک از دیدگاه فلاسفه (صفحه 99-100, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=99)  +, تقسیم موجود به ثابت مطلق (مجردات ) و متغییر مطلق (مادیات ) و رد ثابت و متغییر نسبی بر اساس نظریه ملاصدرا (صفحه 103-104, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=103)  +, چگونگی روابط ثابت با متغیر از دیدگاه فلسفه ملا صدرا ( انواع رابطه ها ) (صفحه 104, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=104)  +, بررسی رابطه ثابت ها (مجردات ) با متغییرات (مادیات ) از دیدگاه ملاصدرا (صفحه 104-106, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=104)  +, حرکت اعراض از دیدگاه ارسطو (صفحه 113, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=113)  +
مقالات فلسفی/جلد یک +نوع ثبات و فعلیت اشیاء از دیدگاه صدرالمتالهین در اسفار و استنباط وی از آیه 16 سوره انعام در این زمینه (صفحه 229-230, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=1&p=229)  +, نظریه ارسطو پیرامون حرکت و تغییر ماده و صورت (صفحه 263-266, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=1&p=263)  +
مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی/جلد یک +بررسی اصل ثبات یا تغییرپذیری یک ایدئولوژی نسبت به زمانها و مکانهای مختلف (صفحه 63-64, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1298&v=1&p=63)  +

ن

نبوت +دیدگاه اشاعره و محمد تقی شریعتی در مورد تغییر پذیری قوانین طبیعی و بیان فرق بین قوانین طبیعی و قوانین ریاضی و منطقی (صفحه 122-123, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1347&p=122)  +
نظام حقوق زن در اسلام +تاثیر قوانین ثابت و متغیر اسلام در امکان انطباق قوانین اسلام با مقتضیات زمان و نمونه هایی از آن (صفحه 129-133, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1340&p=129)  +
نقدی بر مارکسیسم +دیدگاه مارکسیسم پیرامون عدم ثبات دین و قوانین بدلیل تضاد درونی پدیده ها (صفحه 73-74, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=73)  +, نقدی بر مارکسیسم در مورد ناپایداری قوانین و ادیان (صفحه 73-74, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=73)  +, بررسی دیدگاه مارکسیستها در مورد ادعای تلازم فلسفه بودن با قبول ثبات و سکون در هستی و انتساب آن به ارسطو و ابن سینا و ملاصدرا (صفحه 158-159, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=158)  +, نقدی بر ادعای تلازم بین فلسفه بودن و جاودانگی روح از سوی مارکسیستها (صفحه 159-160, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=159)  +, نظریه لاووازیه در مورد ثبات هستی و عدم تحقق نقصان و زیاده در جهان (صفحه 159, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=159)  +, اثبات امکان وجود ارزشهای ثابت و اعتباریات و اصول اخلاقی کلی و دائم بدلیل وجود روح جمعگرایی و خدمت به جمع در انسان (صفحه 205-207, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=205)  +, توجیه ثبات و دوام اصول اخلاقی بدلیل وجود نفس و کمالات معنوی در انسان (من علوی) (صفحه 207-209, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=207)  +, رابطه حرکت و تغییر و تغیر از نظر ملاصدرا (صفحه 302-303, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=302)  +, نقد و بررسی نظریه مارکسیستها در مورد عینیت جهان با صیرورت و تغیر (صفحه 327, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=327)  +