ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "جبرواختیار"

نمایش نتایج:25 صفحه.

آ

آشنایی با علوم اسلامی/جلد دو +علل بحث از جبر و اختیار در علم کلام و بحثهای منشعب از آن (صفحه 19-21, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1287&v=2&p=19)  +, علل طرح بحث جبر و اختیار و گروه بندی مسلمین در مقابل آن (صفحه 48-49, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1287&v=2&p=48)  +, نقش غیلان دمشقی و معبد جهنی در تبلیغ فکر اختیار و پیدایش قدریه و علل مخالفت بنی امیه با آنها (صفحه 49, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1287&v=2&p=49)  +, عقائد شیعه در مورد اختیار و آزادی و فرق آن با عقائد معتزله (صفحه 74-75, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1287&v=2&p=74)  +
آشنایی با قرآن/جلد دو +اختیار و آزادی انسان در انتخاب راه و روش به استناد آیه 3 سوره دهر (صفحه 96, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=2&p=96)  +, تفاوت اساسی انسان با همه موجودات از جهت انتخاب راه و عدم آن , از دیدگاه قرآن (صفحه 116-119, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=2&p=116)  +
آشنایی با قرآن/جلد سه +بررسی مساله جبر و اختیار در قرآن و حدیثی پیرامون عدم تنافی آن با مشیت و قضا و قدر الهی (صفحه 121-144, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=3&p=121)  +, آزادی و اختیار و نحوه تغییر سرنوشت انسان در قرآن (صفحه 125-139, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=3&p=125)  +, تفسیر آیه 54 سوره انفال و آیه 11 سوره رعد درمورد آزادی و اختیار انسان در تعیین و تغییر سرنوشت خود و تبعیت اراده الهی از (صفحه 125-139, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=3&p=125)  +, عمومیت مشیت و اراده خداوند در قرآن و عدم تنافی آن با اختیار بشر (صفحه 134-139, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=3&p=134)  +

ا

اسلام و مقتضیات زمان/جلد دو +شخصیت انسان از دیدگاه قرآن در سوره بقره آیه 16 و آزادی وی در انتخاب خیر و شر (صفحه 228-229, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1293&v=2&p=228)  +
اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد سه +ارتباط مساله جبر و اختیار به فلسفه روانشاسی علم اخلاق و علم کلام علم فقه و حقوق (صفحه 148, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=148)  +, کیفیت آزادی و اختیار انسان نسبت به فعل و ترک اعمال خویش (صفحه 148-167, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=148)  +, بررسی رابطه مساله جبر و اختیار با مساله ضرورت و وجوب نظام هستی (صفحه 148-153, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=148)  +, اشتباه دانشمندان مادی نسبت به توسعه اصل ضرورت وجوب نظام هستی و نفی مسئولیت و پاداش کیفر در مورد انسان (صفحه 149-151, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=149)  +, دیدگاه جبریون مطلق و مادیین درباره جبر و اختیار در افعال اسنان (صفحه 151-152, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=151)  +, دیدگاه برخی از متکلمین علمای فیزیک و اصولیین درباره جبر و اختیار در افعال انسان (صفحه 151-152, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=151)  +, نقد و بررسی نظریاتی پیرامون جبر و اختیار (صفحه 151-181, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=151)  +, دیدگاه برخی روانشناسان و حکمای اسلامی درباره جبر و اختیار در افعال انسان (صفحه 152, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=152)  +, نظرات مخالفین درباره ملازمه میان قانون ضرورت علی و معلولی با مساله جبر و اختیار انسان در افعال (صفحه 152-153, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=152)  +, عدم ملازمه بین انکار قانون علی و معلولی با اثبات آزادی و اختیار انسان نسبت به اعمال خویش (صفحه 153-154, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=153)  +, عدم تنافی بین ضرورت علی و معلولی اختیار و آزادی انسان نسبت به اعمال خویش (صفحه 154-156, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=154)  +, مقایسه ای بین طرز فعالیتهای انسانی با طرز فعالیتهای نباتی جمادی و حیوانی از حیث جبر و اختیار (صفحه 156-159, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=156)  +, نظریه برخی ازمتکلمین در مورد مقدمات افعال اختیاری (صفحه 163, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=163)  +, علت غیر اختیاری بودن مقدمات افعال اختیاری (صفحه 163-167, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=163)  +, اثبات غیر اختیاری بودن امور نفسانی واختیاری بودن افعال خارجی در انسان (صفحه 135-163, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=135)  +, نقدی بر استدلال برخی دانشمندان به برهان تسلسل در نفی کلی اختیاریت در امور نفسانی (صفحه 164-165, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=164)  +, رابطه قانون ضرورت علی و معلولی با آزادی و اختیار انسان (صفحه 166-167, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=166)  +, نقد و بررسی نظریه متکلمین در مورد جبر و تفویض (صفحه 167-169, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=167)  +, عقیده اشاعره پیرامون دخالت اراده خداوند در حوادث این جهان و علت تسمیه آنها به جبریون (صفحه 168, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=168)  +, عقاید معتزله در مورد دخالت اراده خداوند در حوادث جهان و علت تسمیه این نظریه به تفویض (صفحه 168-169, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=168)  +, پاسخ به شبهه جبر از راه علم ذات باری و تقدیر ذات باری نسبت به حوادث جهان (صفحه 169, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=169)  +, علت پیدایش نظریه جبر از جانب طرفداران آن (صفحه 170, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=170)  +, اثبات آزادی انسان نسبت به اعمال خویش از طریق وجدان و نفی هر گونه جبر در انتخاب آن (صفحه 170-171, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=170)  +, راه حل ابن سینا در پاسخ قائلین به جبر (صفحه 171, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=171)  +, علل سفسطه و انکار آزادی انسان نسبت به فعل و ترک اعمال خویش توسط طرفداران جبر (صفحه 171, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=171)  +, بررسی مسئله جبر و اختیار ازنظر تربیتی و اخلاقی (صفحه 172-173, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=172)  +, نقد و بررسی نظریه مادیین پیرامون جبر و نفی اختیار از انسان (صفحه 173-180, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=173)  +, دلایل و سفسطه های دکتر ارانی برای اثبات عقیده جبری خود در جزوه جبر و اختیار و نقدی بر آن (صفحه 175-180, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=175)  +, دیدگاه متکلمین درباره معنای جبر و انکار علیت فاعلهای شاعر و مدرک در افعال (صفحه 190, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=190)  +, نقد بر دیدگاه جینز و متکلیمن در باب تنافی مساله آزادی و اختیار انسان با قانون علیت و معلول (صفحه 231-232, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=231)  +
اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد یک +دیدگاه فلاسفه اروپا در زمینه مختاربودن روح و آزادی آن از قانون علت و معلول (صفحه 97, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=97)  +
الهیات شفا/جلد یک +بحثی پیرامون رابطه جبر و اختیار با مساله علیت (صفحه 98-99, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=98)  +
انسان و سرنوشت +سخنان واشنگتن ارونگ ( نویسنده آمریکایی ) درباره تاثیر اعتقاد به جبر در پیشرفت و انحطاط مسلمین (صفحه 21-27, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1345&p=21)  +, نسبت اعتقاد جبریگری به اسلام از سوی نویسندگان غربی و گفتار ویل دورانت در این مورد (صفحه 21-27, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1345&p=21)  +, نقدی بر دیدگاه واشنگتن ارونگ (نویسنده امریکایی) پیرامون اعتقاد مسلمانان به قضا وقدر و جبر (صفحه 21-25, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1345&p=21)  +, نقش انسان در سرنوشت خویش از دیدگاه قرآن (صفحه 36-38, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1345&p=36)  +, نحوه پیدایش تفکر قدری و جبری در میان علمای کلام (صفحه 38-39, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1345&p=38)  +, بررسی اعتقاد اشاعره و معتزله پیرامون تعارض آیات قرآن در مورد قضا و قدر و آزادی انسان (صفحه 40-42, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1345&p=40)  +, نقش سیاستمداران اموی و عباسی در تقویت و رواج مسلک جبر (صفحه 44-46, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1345&p=44)  +, استفاده سیاسی بنی امیه از مساله جبر و قضا و قدر از کتاب تاریخ علم کلام اثر شبلی نعمان (صفحه 44-45, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1345&p=44)  +, دیدگاه آقای معبد جهنی و غیلان دمشقی پیرامون اختیار و آزادی بشر و قضا و قدر (صفحه 44-45, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1345&p=44)  +, تاثیر رواج مذهب اشعری در خصوص مساله جبر بر ادبیات شیعه از زمان متوکل به بعد (صفحه 45-46, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1345&p=45)  +, علت پیدایش اعتقاد به جبر و اختیار در میان فلاسفه الهی و متکلمین (صفحه 49-51, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1345&p=49)  +, اثبات عدم استلزام اعتقاد به قضا وقدر با جبر (صفحه 56-57, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1345&p=56)  +, عدم تنافی اصل علیت عمومی با آزادی و اختیار بشر در ارتباط با قضا و قدر الهی (صفحه 58-59, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1345&p=58)  +, بررسی خصوصیت آزادی و مختار بودن انسان در افعال (صفحه 58-59, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1345&p=58)  +, نقدی بر نظرات اشاعره و معتزله پیرامون مساله جبر و اختیار در افعال انسان (صفحه 61-62, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1345&p=61)  +, معنای آزادی و اختیار انسان و عدم تنافی آن با قضا و قدر الهی و قانون علیت (صفحه 71-72, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1345&p=71)  +, بررسی نفی رابطه میان اعتقاد به قضا و قدر با عقیده جبر در مورد انسان و نقد نظریه مادیون در این رابطه (صفحه 94-95, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1345&p=94)  +, تاریخچه پیدایش مسئله جبر و اختیار و قضا و قدر و اختلاف متکلمین در آن (صفحه 99-100, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1345&p=99)  +, حدیثی از امام هادی (ع) پیرامون چگونگی اختیار و استطاعت انسان در افعال (صفحه 104-105, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1345&p=104)  +, دیدگاه گوستاو لوبون در کتاب تمدن اسلام و عرب پیرامون قضا وقدر وجبرواختیار در اسلام (صفحه 109-110, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1345&p=109)  +, دیدگاه ویل دورانت در کتاب تاریخ تمدن پیرامون قضا و قدر و جبر و اختیار در اسلام (صفحه 110, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1345&p=110)  +, دیدگاه دومینیک سوردل در کتاب اسلام پیرامون مساله جبر واختیار انسان از دیدگاه اسلام (صفحه 110-111, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1345&p=110)  +, بررسی ریشه تاریخی پیدایش تفکر و عقاید جبر و اختیار در بین مسلمین و دیدگاه مستشرقین اروپائی در این مورد (صفحه 113-114, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1345&p=113)  +, نقد نظرات مستشرقین درباره مساله جبر و اختیار انسان از دیدگاه اسلام (صفحه 113-117, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1345&p=113)  +, نقدی بر دیدگاه فن کرمر در کتاب تاریخ ادبی ایران اثر براون پیرامون تاریخچه مساله آزادی و اختیار بشر در بین مسلمین (صفحه 114, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1345&p=114)  +, تجزیه و تحلیل وجواب از اشکالات اشاعره وجبریون مسلمان درخصوص تبدیل علم خدا به جهل در مساله قضا و قدرالهی و اختیار انسان (صفحه 124-130, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1345&p=124)  +
انسان کامل +جبر و اختیار آزادی انسان از دیدگاه شیعه , معتزله و اشاعره (صفحه 333, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1299&p=333)  +, نتایج تعلق و عدم آزادی انسان از دیدگاه اگزیستانسیالیسم و نقدی بر آن (صفحه 333-335, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1299&p=333)  +

ت

تعلیم و تربیت در اسلام +اصالت انتخاب انسان در باب فعل اخلاقی (صفحه 139-141, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1305&p=139)  +, رابطه انسان با جامعه و درک عدم حکومت جبر اجتماعی بر انسان در تعلیم و تربیت اسلامی (صفحه 381-383, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1305&p=381)  +
توحید +بررسی اختیار انسان در پذیرش دعوتهای شیطانی به ارتکاب معاصی و شعری از مولوی در این زمینه (صفحه 337-339, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=337)  +
تکامل اجتماعی انسان به ضمیمه هدف زندگی +نقش اختیار و آزادی انسانهای گذشته در تکامل اجتماعی (صفحه 15, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1306&p=15)  +

ح

حق و باطل به ضمیمه احیای تفکر اسلامی +نقدی بر تز علمی مارکسیسم و قائلین به اصالت اجتماع در مورد انسان و حاکمیت جبر بر آن (صفحه 25-31, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1311&p=25)  +, دیدگاه دورکهیم ( جامعه شناس فرانسوی ) پیرامون اصالت اجتماع و حاکمیت جبر بر انسانها (صفحه 26, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1311&p=26)  +
حکمتها و اندرزها +تفاوت زندگی اجتماعی انسان با حیوانات در زمینه اختیار و سخنی از قرآن در آیه 10-8 از سوره بلد و3 و2 از سوره دهر در اینمورد (صفحه 215-218, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1346&p=215)  +

خ

ختم نبوت +معنی کلمه جبر در اصطلاح فلاسفه (صفحه 45, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1314&p=45)  +

ع

عدل الهی +مروری بر تاریخچه پیدایش بحث جبر و اختیار و علت طرح آن در میان مسلمین (صفحه 17-18, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1326&p=17)  +, بررسی رابطه بحث جبر و اختیار با انسان (صفحه 17-18, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1326&p=17)  +, رابطه بحث جبر و اختیار با عدل الهی و دیدگاه متفاوت اشاعره و معتزله در این رابطه (صفحه 18-19, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1326&p=18)  +, نقاط قوت و ضعف مکتب اشاعره و معتزله و اختلافات آنها در مورد حسن و قبح عقلی حکمت در افعال خداوند, جبر و اختیار و عدل الهی (صفحه 23-27, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1326&p=23)  +, مباحثه غیلان دمشقی با ربیعه الرای پیرامون جبر و اختیار (صفحه 25-26, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1326&p=25)  +, مباحثه قاضی عبدالجبار با ابواسحاق اسفراینی پیرامون جبر و اختیار آ (صفحه 26, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1326&p=26)  +, دیدگاه مکتب کلامی وفلسفی شیعه پیرامون اختیار و تفویض, قضا و قدر توحید صفات خداوند و عدل الهی (صفحه 28-30, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1326&p=28)  +, بررسی نقد نظریه اعتقاد به جبر در افعال اختیاری انسان و عدم تنافی آن با قضا و قدر الهی (علم و تقدیر علت ارتکاب گناه) (صفحه 117-118, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1326&p=117)  +
علل گرایش به مادیگری +چگونگی ارتباط بین مسئله آزادی و اختیار انسان با مسئله قضا و قدر الهی (صفحه 119-122, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1325&p=119)  +, توهم تضاد بین قضا و قدر الهی و آزادی انسان در فلسفه غرب (صفحه 119-121, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1325&p=119)  +

ف

فلسفه اخلاق +نقش وجدان اخلاقی در اثبات اختیار و آزادی انسان از دیدگاه کانت (صفحه 72-73, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1329&p=72)  +, نقدی بر نظریه سارتر و در مورد عدم تنافی بین آزادی انسان و وجود خدا با دلیل عقلی و نقلی (صفحه 215-217, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1329&p=215)  +
فلسفه تاریخ/جلد دو +بررسی مناط جبر و اختیار انسان در فلسفه ماتریالیسم (صفحه 215-218, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1330&v=2&p=215)  +

م

مقالات فلسفی/جلد سه +نگارش رساله ایقاظات توسط میرداماد در مورد قضا و قدر و جبر و اختیار (صفحه 68, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=68)  +
مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی/جلد پنج +تحلیلی از دیدگاههای مختلف درباره جامعه و افراد پیرامون جبر و اختیار فرد در مقابل جامعه (صفحه 39-43, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1298&v=5&p=39)  +, دیدگاه امیل دورکهایم پیرامون جبر و اختیار فرد در مقابل جامعه (صفحه 40-41, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1298&v=5&p=40)  +, دیدگاه قرآن پیرامون جبر و اختیار فرد در مقابل جامعه در سوره مائده آیه 105 (صفحه 41-43, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1298&v=5&p=41)  +, بررسی ریشه توهم جبر افراد در برابر جامعه و محیط اجتماعی (صفحه 42-43, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1298&v=5&p=42)  +, بررسی اصل علیت در تاریخ و رابطه آن با اختیار انسان (صفحه 83-90, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1298&v=5&p=83)  +, نقد و بررسی دیدگاه ماتریالیسم تاریخی پیرامون جبر تاریخ و آزادی و اختیار انسان (صفحه 85-86, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1298&v=5&p=85)  +
مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی/جلد چهار +اختیار و آزادی انسان در انتخاب راه سعادت و شقاوت از نظر قرآن و به استناد آیه 3 سوره دهر (صفحه 10, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1298&v=4&p=10)  +

ن

نبوت +پرسش و پاسخی درباره جبری بودن حوادث وقایع جهان (صفحه 177-180, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1347&p=177)  +
نقدی بر مارکسیسم +نظر فرنگیها و مرحوم نائینی در مورد منافات نظریه جبر حاکم بر تاریخ با اختیار انسان (صفحه 108-109, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=108)  +, نقد و بررسی مفهوم آزادی و اختیار انسان در فلسفه مارکسیسم (صفحه 132-137, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=132)  +, رابطه اندیشه و اختیار انسان در مسائل اقتصادی و انتخاب احسن (پاورقی) (صفحه 134-137, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=134)  +

گ

گفتارهای معنوی +نقدی بر اشعار خیام در نفی آزادی انسان ( جبر ) (صفحه 297-298, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1332&p=297)  +