ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "جزئی وکلی"

نمایش نتایج:8 صفحه.

آ

آشنایی با علوم اسلامی/جلد یک +معنی کلی و جزئی در منطق (صفحه 41-42, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1287&v=1&p=41)  +

ا

الهیات شفا/جلد یک +بحثی در مورد کلی (صفحه 19-21, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=19)  +, بحثی پیرامون نحوه پیدایش کلی در ذهن (صفحه 37, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=37)  +, بحثی اجمالی درباره کلی (صفحه 38-39, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=38)  +, بحثی پیرامون تفاوت جزئی و کلی و جزء و کل (صفحه 39-40, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=39)  +, بحثی از بوعلی سینا در خصوص قابلیت تحدید و تعریف کلیات و جزئیات و عدم آنها (صفحه 74-76, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=74)  +, بحثی در مورد تعریف واقعی اشیا و عدم امکان تعریف کل با جزء (صفحه 77-79, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=1&p=77)  +

ح

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد دو +تفاوت جزئیت و تشخص (صفحه 92, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=92)  +

ش

شرح مبسوط منظومه/جلد سه +رابطه کلیت و جزئیت با معقولات ثانیه منطقی (صفحه 301-303, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=3&p=301)  +
شرح مبسوط منظومه/جلد چهار +بحثی پیرامون جزئیت و کلیت در حمل اولی و شایع صناعی (پاورقی) (صفحه 328-329, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=328)  +
شرح مبسوط منظومه/جلد یک +تفاوت معنای کلی و جزئی ( عام و خاص ) در اصطلاح عرفا , فلاسفه و منطقیین (صفحه 54, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=54)  +, معنای کلی در فلسفه افلاطون بر مبنای نظریه مثل و توجیه این نظر توسط عرفا از طریق وجود سعی (صفحه 55, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=55)  +, معانی مختلف کلی و جزئی و بیان کلیت و یا جزئیت ماهیت (صفحه 159-162, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=159)  +, رابطه کل و جزء و کلی و جزئی (صفحه 249-250, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=249)  +, نقد فلاسفه اسلامی بر فلاسفه غربی در برداشت غلط از اختلافات ارسطو و افلاطون در باب کلی و جزئی (صفحه 250-252, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=250)  +, اثبات وجود ذهنی از راه وجود مفاهیم و تصورات کلی در ظرف ذهن (صفحه 300-314, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=300)  +, توضیحی پیرامون اقسام کلی ( کلی منطقی , عقلی و طبیعی ) (صفحه 304-306, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=304)  +, تحقیقی پیرامون حقیقت ( کلی ) ( مفاهیم کلی ) در نقد بر حسیون اروپا مانند هیوم و تحقیق ملاصدرا در این زمینه (صفحه 307-310, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=307)  +, بیان تفاوت طرح مسئله کلی در میان مسلمین با طرح آن در میان اروپائیها (صفحه 311, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=311)  +, نقض نظریه اضافه در باب علم از طریق تصور کلیات و عدم امکان اضافه در تصور کلی (صفحه 314-315, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=314)  +, راه حل تعارض قضیه ( الجزئی لیس بجزئی ) و قضیه ( الجزئی جزئی ) از طریق حمل اولی و شایع صناعی (صفحه 388-390, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=388)  +, کیفیت صحت حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی در مورد کلی و جزئی (صفحه 398-399, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=398)  +

ف

فلسفه تاریخ/جلد یک +نقد و بررسی جزئیت و کلیت تاریخ و اشکال هرکدام (صفحه 185-189, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1330&v=1&p=185)  +

م

مقالات فلسفی/جلد سه +نحوه ادراک کلیات توسط ذهن و دیدگاه ملاصدرا و فلاسفه قبل از وی در این زمینه (صفحه 118-120, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=118)  +