ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "جوهرخارجی"

نمایش نتایج:1 صفحه.

ح

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد دو +توضیحی پیرامون مبنای ابن سینا در مورد جوهر ذهنی و خارجی (پاورقی) (صفحه 239, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=239)  +