ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "جوهر(فلسفه)"

نمایش نتایج:11 صفحه.

ا

اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد دو +معنی جوهر و عرض و منشا پیدایش تصور آن در ذهن (صفحه 60, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=60)  +, نقد و بررسی نظرات دانشمندان پیرامون منشا پیدایش تصورات جوهر و عرض در ذهن (صفحه 61, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=2&p=61)  +
اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد چهار +ابتنای بحث کلیات خمس منطق بر پذیرش اختلاف ماهیت جوهرها در منطق (صفحه 122-123, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=122)  +, نقد و بررسی نظریات دانشمندان درباره وحدت و اختلاف ماهوی جوهرها با یکدیگر (صفحه 122-133, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=122)  +, توضیح نظریه ذیمقراطیس و استادش لوسیبوس در مورد ترکیب اجسام از ذرات و نفی اختلاف ذاتی اشیاء (صفحه 124-125, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=124)  +, تفاوت نظر ارسطو و ملا صدرا در مساله هیولی و صورت و جوهریت هر یک از آنها (صفحه 169-170, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=169)  +, نظریه ارسطو درباره جواهر خمسه (عقل, نفس, جسم, هیولی, صورت ) (صفحه 169, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=169)  +, اشکالاتی در مورد جوهریت هر یک از هیولی و صورت بنا بر نظریه ترکب اتحادی ماده و صورت وپاسخ آن (صفحه 170-173, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=170)  +, تعریف جوهر و عرض و اقسام هر یک از آن (صفحه 303-312, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=303)  +, نقد و بررسی روش حسی و علوم تجربی در اثبات عرض و نفی جوهر (صفحه 305-308, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=305)  +, تقسیم جوهر به نفس , عقل , جسم و صورت نوعی و تعاریف هر یک (صفحه 308-311, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=308)  +
الهیات شفا/جلد دو +انواع تبدلات جوهر از نظر بوعلی (صفحه 45-47, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=45)  +, توجیه ابن سینا بر نظریه ارسطو در باب علت مادی و حمل نظر ارسطو بر مبادی و علل جوهر (صفحه 80-82, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=80)  +, کمالات جوهری و عرضی طبیعت و عدم امکان وجود کمالات جوهری بر مبنای بوعلی (صفحه 92-96, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=92)  +, نقش پذیرش حرکت جوهری در قبول کمالات و غایات جوهری برای طبیعت (صفحه 93-96, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=93)  +, پاسخ ابن سینا به اشکال صدق حد جوهر بر واجب تعالی (صفحه 218-221, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=218)  +, بررسی و پاسخ شبهه صدق حد جوهر و جنس بر واجب تعالی از کتاب شفای بوعلی (صفحه 225-229, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=225)  +, تعریف صحیح جوهر از نظر ابن سینا (صفحه 226, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=226)  +

ح

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد دو +جمعبندی براهین حرکت جوهری بر مبنای رابطه عرض و جوهر (صفحه 88-90, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=88)  +, رابطه عرض و جوهر و وجود در تشخص از نظر ملاصدرا و فلاسفه (صفحه 92, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=92)  +, نفی دوگانگی عرض و جوهر در براهین حرکت جوهری ملاصدرا (صفحه 94, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=94)  +, دیدگاه شیخ اشراق در مورد تفکر ارسطویی مبنی بر قوام مقولات دهگانه بر جوهر (صفحه 94-95, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=94)  +, رابطه عرض و جوهر در فلسفه حسی غرب (نفی جوهر) و برهان بوعلی سینا در اثبات وجود جوهر (صفحه 95-97, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=95)  +, جوهر فرد در اصطلاح فلاسفه و تطبیق آن بر جزء لایتجزای متکلمین (پاورقی) (صفحه 301, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=301)  +
حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد یک +براهین حکما در رد نظریه منوع بودن حرکت برای جواهر (صفحه 258-260, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=258)  +, نظر ملاصدرا و علامه طباطبایی درباره تحرک جسم و طبیعت و اعراض جواهر به تبع جوهر بر مبنای حرکت جوهری (صفحه 284-285, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=284)  +, متن عبارت اسفار ملاصدرا در تحقیق وقوع حرکت در پنج مقوله ( این , وضع , کم , کیف , و جوهر ) (صفحه 471-482, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=471)  +

ش

شرح مبسوط منظومه/جلد دو +اشکال سلب جوهریت و عرضیت از وجود مطلق و پاسخ آن (صفحه 138-140, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=2&p=138)  +, کیفیت اطلاق جوهر بر ذات خداوند متعال از دیدگاه ملاصدرا (صفحه 152, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=2&p=152)  +, بررسی معنای اصطلاحات عرض , عرضی , ذات , جوهر و تجوهر در فلسفه (صفحه 153-156, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=2&p=153)  +, کیفیت تقسیم جعل به جعل بسیط و مرکب و توقف آن بر نحوه رابطه جوهر و عرض (صفحه 437-439, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=2&p=437)  +, نحوه رابطه جوهر و عرض و جعل بسیط و تالیفی از دیدگاه ملا صدرا (صفحه 439, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=2&p=439)  +, نقش مبنای اصالت و وحدت وجود در رابطه جعل بسیط و تالیفی و رابطه جوهر و عرض (صفحه 440-441, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=2&p=440)  +
شرح مبسوط منظومه/جلد چهار +اقسام جوهر و کیفیت طبقه بندی اشیاء براساس آن (صفحه 198-199, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=198)  +, بحثهایی در زمینه جوهر, معقول اول و معقول ثانی (صفحه 307-308, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=307)  +
شرح مبسوط منظومه/جلد یک +اشکال لزوم اجتماع جوهر و عرض و وقوع مقولات تحت مقوله کیف در وجود ذهنی و جوابهای آن توسط حاجی سبزواری (صفحه 352-359, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=352)  +
شرح منظومه/جلد دو +نقد عقیده متکلمین درباره اجزاء لایتجزی ( نظریه جوهر فرد ) (صفحه 209, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=2&p=209)  +, ابطال نظریه جوهر فرد از راه برهان تفکک و برهان نفی دائره (صفحه 210, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=2&p=210)  +

م

مقالات فلسفی/جلد سه +کاربرد اصطلاح جوهر و عرض در فلسفه و عرفان (صفحه 139, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=139)  +, تقسیم وجود به جوهر و عرض و توضیحی پیرامون محل بحث آن در کتب فلسفی (صفحه 206-210, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=206)  +, تقسیم وجود به جوهر و عرض از دیدگاه ابو علی سینا (صفحه 206, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=206)  +, علت تقدیم مباحث وجود بر سایر مسائل فلسفی در کتابهای متاخرین مثل منظومه و تقدیم مباحث جوهر و عرض در کتابهای شفا (صفحه 207, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=207)  +, برهان شیخ در ( شفا ) بر وجود جوهر (صفحه 208, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=208)  +, اقسام پنجگانه جوهر (صفحه 208, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=208)  +, بررسی تعریف جوهر و عرض و مقصود از حلول در تعریف آنها (صفحه 209-213, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=209)  +, مقصود از ( حلول ) در تعبیرات شیخ در کتاب های شفا و نجات در باب تعریف جوهر و عرض (صفحه 210, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=210)  +, بحثی پیرامون حلول عرض در جوهر و امکان حلول جوهر در جوهر (صفحه 212-213, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=212)  +, معنای جوهر و اقسام آن (صفحه 214-216, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=214)  +, نحوه تقسیم موجود به جوهر و عرض از دیدگاه شیخ در نجات (صفحه 214-215, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=214)  +, نحوه تقسیم جوهر به هیولی , صورت , جسم , عقل و نفس (صفحه 215, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=215)  +, اشکالی در مورد اعتبار جسم (مجموع صورت و ماده ) به عنوان یک جوهر مستقل (صفحه 215-216, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=215)  +, تقسیم موجود به جوهر و عرض و اقسام پنجگانه جوهر (صفحه 220, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=220)  +, پاسخ استاد مطهری به پرسشی در زمینه دیدگاه شیخ اشراق در مورد جوهر ( پاورقی کتاب ) (صفحه 224, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=224)  +, تعریف حکماء از جوهر جسمانی (صفحه 229, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=229)  +, بیان تفاوت میان کمیت جوهری و کمیت عرضی در قالب چند مثال (صفحه 231, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=231)  +, بررسی تفاوت کمیت جوهری و کمیت عرضی در جسم (صفحه 231-232, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=231)  +, اولویت جواهر به وجود در مقایسه به اعراض (صفحه 305-312, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=305)  +, شرح فرازهایی از کتاب نجات شیخ در مورد اولویت جوهر به وجود نسبت به اعراض و جواهر غیر جسم نسبت به جواهر جسمانی (صفحه 314-324, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=314)  +
مقالات فلسفی/جلد یک +اقسام جواهر از نظر حکما (صفحه 167-168, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=1&p=167)  +