ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "حدوث وقدم"

نمایش نتایج:12 صفحه.

آ

آشنایی با علوم اسلامی/جلد یک +تحقیقی پیرامون حادث و قدیم ( حدوث و قدم ) در فلسفه و کلام (صفحه 203-207, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1287&v=1&p=203)  +, اختلاف نظر فلاسفه با متکلمان درباره حدوث و قدم عالم و ادله آنها (صفحه 203-207, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1287&v=1&p=203)  +

ا

اسلام و مقتضیات زمان/جلد یک +نظر فلاسفه در مورد چگونگی ربط میان متغییر و ثابت و حادث و قدیم (صفحه 13-14, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1293&v=1&p=13)  +
اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد سه +نقد و بررسی نظریه متکلمین در مورد اختصاص مناط نیاز به علت در موجودات حادث (نظریه حدوثی) (صفحه 199-200, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=199)  +, دلیل حکماء بر رد نظریه متکلمین در باب حدوث و قانون علیت و معلولیت (صفحه 205, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=205)  +, نقد و بررسی نظریه حکماء و متکلمین در رابطه با مناط احتیاج معلول به علت (صفحه 207-211, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=207)  +, شبهه ای در مورد ازلیت و ابدیت حوادث جهان (صفحه 239, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=3&p=239)  +
اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد پنج +نقد برهان فلاسفه درباره قدم عالم (صفحه 190-191, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=5&p=190)  +
اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد چهار +پاسخ به شبهه منکرین اتصال امکان و فعلیت (قوه و فعل) و ابتناء آن بر مسئله حدوث و فناء (صفحه 41-43, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=41)  +, بحثی پیرامون رابطه حادث به قدیم از طریق طبیعت فلکیه از دیدگاه ملاصدرا (صفحه 192, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=192)  +, بررسی مسبوقیت زمانی حدوث و قدم نسبت به شی آخر و اقسام آن (صفحه 265-266, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=265)  +, بررسی کیفیت حدوث جهان طبیعت (صفحه 267-269, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=267)  +, معنا و رابطه حدوث و قدم با تقدم و تاخر از دیدگاه حکما (صفحه 271, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=271)  +, تاریخ و زمان ورود عنوان قدم و حدوث در بحث تقدم و تاخر در میان فلاسفه (صفحه 272, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=272)  +, تعریف حدوث و قدم عرفی از دیدگاه علامه طباطبائی و ملاصدرا (صفحه 272-273, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=272)  +, مناط احتیاج به علت در بحث حدوث و امکان از دیدگاه فلاسفه (صفحه 274, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=274)  +, بررسی رابطه حدوث و قدم با تقدم و تاخر از دیدگاه حکما و متکلمین (صفحه 274-275, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=274)  +

ت

توحید +بررسی اختلاف نظر حکما و متکلمین و دلایل آنها در مورد تلازم اعتقاد به خدا با حدوث عالم (صفحه 158-160, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=158)  +, دیدگاه ابوعلی سینا, فارابی, خواجه نصیرالدین طوسی و ملاصدرا پیرامون عدم تلازم بین اعتقاد به خدا و حدوث عالم (صفحه 160, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=160)  +, نقد دیدگاه اروپائیها در زمینه تلازم میان اعتقاد به خدا و اعتقاد به حدوث عالم (صفحه 161, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=161)  +, نقد دیدگاه توده ایها مبنی بر تردید بوعلی سینا در وجود خداوند بخاطر اعتقاد وی به قدم عالم (صفحه 161, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=161)  +, نظر قرآن در باب حدوث عالم (صفحه 161-162, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=161)  +, دیدگاه حکمای الهی در مورد حدوث ذاتی اشیاء و عدم منافات اعتقاد به خدا با اعتقاد به قدم عالم (صفحه 175-176, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=175)  +, بحثی پیرامون منافات نظریه خلقت و حدوث زمانی اشیاء با نظریه لاوازیه در مورد اثبات توحید (صفحه 176, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=176)  +

ح

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد دو +بررسی حدوث ذاتی و زمانی هستی از نظر فلاسفه و متکلمین (صفحه 277-294, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=277)  +, معنای حدوث زمانی عالم از دیدگاه متکلمین و نقد و بررسی آن (صفحه 280-282, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=280)  +, تشریح نظر غزالی و برهان وی بر حدوث زمان و عالم (صفحه 282-283, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=282)  +, برهان انی و لمی فلاسفه بر حدوث ذاتی عالم و رد نظریه حدوث زمانی متکلمین (صفحه 286-289, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=286)  +, نظر فلاسفه در مورد قدم ماده عالم و ماده و صورت افلاک (صفحه 287, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=287)  +, رابطه نظریه حرکت جوهری با قبول حدوث دائم عالم و عدم پذیرش قدمت ماده عالم (صفحه 287-288, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=287)  +, برهان ملاصدرا در اسفار و بوعلی در شفا بر رد نظریه حدوث زمان و حدوث زمانی عالم از متکلمین (صفحه 289-294, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=289)  +, بررسی خلط میان امکان ذاتی و امکان استعدادی در برهان فلاسفه بر رد حدوث زمانی عالم (صفحه 294-295, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=294)  +, براهین فلاسفه بر ضرورت وجود رابط بین حادث و قدیم (برهان تسلسل و برهان لزوم انفکاک علت از معلول) (صفحه 297-298, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=297)  +
حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد یک +بیان سه نظریه در تبیین و توجیه حدوث اشیاء ( نظریه قدماء از حکماء و عرفاء ) (صفحه 189-190, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=189)  +, اثبات ضرورت سبق حوادث زمانی به قوه ( امکان ) و به ماده حامل آن امکان قبل از حدوث حوادث از دیدگاه حکمای اسلامی (صفحه 189-221, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=189)  +, نظریه پارمنیدس از فلاسفه ایلیایی در باره حدوث و قدم اشیا و حرکت (صفحه 190, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=190)  +, برهان بوعلی سینا در اثبات وجود امکان و ماده قبل از حادث زمانی در کتاب اشارات و اشکالی بر آن (صفحه 192-195, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=192)  +, اشکال و پاسخی در مورد دوام فیض الهی و عدم انقطاع سلسله حادثهای زمانی از نظر فلاسفه (صفحه 194, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=194)  +, دیدگاههای مختلف پیرامون حدوث اشیاء ( پدید آمدن , موجود و معدوم شدن اشیاء ) (صفحه 196, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=196)  +, نظر فلاسفه ایلیایی در مورد حدوث و قدم اشیا و تطبیق این نظر بر نظریه ذیمقراطیس (صفحه 196, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=196)  +, نظریه ارسطو در مورد حدوث موجودات از طریق برهان قوه و فعل (صفحه 196-197, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=196)  +, نظر متکلمان اسلامی در مورد حدوث و آفرینش موجودات زمانی (صفحه 197, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=197)  +, بررسی چگونگی حدوث ماده و رابطه آن با صورت از دیدگاه فلاسفه (صفحه 203-210, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=203)  +, توضیحی در مورد اعتقاد بوعلی سینا به ابداع ماده اولی و حدوث صورت و پاسخ به شبهه ای پیرامون آن (صفحه 203-207, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=203)  +, تقسیم مخلوقات به مبدئات و کائنات در بینش حکمای قدیم ( ابن سینا و ... ) در مورد حدوث وقدم آنها (صفحه 204-206, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=204)  +, نقش اعتقاد به قدم ماده در اتهامات وارده بر عقاید دینی ارسطو و بوعلی و ملاصدرا (صفحه 204-205, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=204)  +, پرسش و پاسخهایی در مورد کیفیت حدوث و قدم صورت و ماده (صفحه 206-207, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=206)  +, اثبات حدوث عالم و عدم صحت تقسیم آن به مبدئات و کائنات از نظر ملاصدرا (صفحه 208-210, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=208)  +, بطلان تبادل صور و برهان فصل و وصل در مورد اثبات بقاء ماده بدون صورت (صفحه 208-209, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=208)  +, اثبات هیولی از طریق حرکت جوهری به نظر علامه طباطبایی (صفحه 209, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=209)  +, اثبات حدوث ماده اولی و امکان استعدادی از نظر ملاصدرا (صفحه 216, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=216)  +, اشاره ای به مبحث ربط حادث به قدیم و لزوم تسلسل در صورت حدوث علت حادث (صفحه 261-262, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=261)  +

ش

شرح مبسوط منظومه/جلد چهار +شرح و تفصیل مفهوم قدم و حدوث و انواع آن (صفحه 9-16, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=9)  +, توضیح مفهوم حدوث و قدم از دیدگاه فلاسفه (صفحه 12-13, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=12)  +, دیدگاه صدرالمتألهین پیرامون حدوث دهوی (صفحه 15-16, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=15)  +, نگاهی به مفهوم حدوث ذاتی و حدوث زمانی (صفحه 15, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=15)  +, دیدگاه ارسطو پیرامون قدمت ماده وحدوث صورتهای موجود در عالم و پیرامون واجب الوجود (صفحه 20-21, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=20)  +, نظری بر دیدگاه متکلمین پیرامون حدوث و قدم (صفحه 23-25, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=23)  +, بحثی پیرامون حدوث و قدم عالم ازدیدگاه متکلمان (صفحه 25, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=25)  +, پرسش و پاسخی پیرامون ارتباط فاعل مختار و فاعل مجبور با بحث حدوث و قدم (صفحه 29-31, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=29)  +, پرسش و پاسخ پیرامون رابطه زمان با مسأله حدوث (صفحه 33-37, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=33)  +, نگاهی به دیدگاه حکماء در مورد حدوث و قدم (صفحه 90, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=90)  +, اشکالات میرداماد بر فلاسفه پیرامون حدوث (صفحه 92, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=92)  +, مراتب و مراحل سلوک از دیدگاه عرفا و ارتباط آن با مسأله حدوث (صفحه 95-100, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=95)  +, بررسی حدوث عالم از دیدگاه فلاسفه (صفحه 103-105, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=103)  +, اثبات قدمت عالم از طریق برهان انی و لمی (صفحه 104, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=104)  +, نظریه صدرالمتالهین درباره حدوث وقدم عالم و حدوث جوهری (صفحه 105-112, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=105)  +, بحثی درمورد حدوث و قدم عالم , و حدوث ذاتی و... (صفحه 106-115, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=106)  +, اشکالی بر متکلمین در مورد خلق و حدوث عالم (صفحه 108, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=108)  +, دیدگاه کانت نسبت به حدوث و قدم (صفحه 113-114, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=113)  +, نگاهی به مفهوم حدوث و قدم عالم (صفحه 116-117, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=116)  +, بحثی پیرامون حدوث عالم از نظر متکلمین (صفحه 117-118, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=117)  +, بررسی مبانی نظریه فلاسفه در مورد حدوث و قدم عالم (صفحه 118-119, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=118)  +, بررسی نظریه میرداماد و صدرالمتالهین در مورد حدوث و قدم عالم (صفحه 119-121, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=119)  +, تفاوت دیدگاه صدرالمتالهین و متکلمین در مورد حدوث و قدم عالم (صفحه 128-129, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=128)  +, اشاره ای به معنای زمان و حرکت و ارتباط آن با بحث مربوط به حدوث و قدم (صفحه 130-132, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=130)  +, دیدگاه فلاسفه در مورد چگونگی دلالت عدم انفکاک عالم از ذات باری بر قدم عالم (صفحه 133-134, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=133)  +, نگاهی به تفاوت دیدگاه فلاسفه و متکلمین در مورد حدوث و قدم عالم (صفحه 133-134, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=133)  +, ایراد فلاسفه علیه متکلمین در مورد رابطه قدمت ذات باری با قدمت عالم (صفحه 134-135, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=134)  +, دیدگاه کعبی یکی از متکلمین در مورد رابطه زمان با بحث مرجح حدوث زمان در لایزال (صفحه 135, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=135)  +, رد فلاسفه بر قول کعبی در مورد رابطه زمان با ترجیح حدوث عالم در لایزال (صفحه 136, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=136)  +, دیدگاه معتزله در مورد حدوث عالم در لایزال (صفحه 136-137, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=136)  +, رد قول معتزله پیرامون حدوث و قدم عالم از سوی حکماء (صفحه 137-138, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=137)  +, دیدگاه اشاعره در مورد حدوث عالم در لایزال (صفحه 137-139, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=137)  +, بحثی در زمینه مرجح بودن علم ذات باری در حدوث عالم (صفحه 139-142, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=139)  +, ارتباط قدمت عالم با قدمت ذات باری تعالی از دیدگاه فلاسفه و اشکال وارده بر آن دیدگاه (صفحه 143-146, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=143)  +, تشریح دیدگاه متکلمین و فلاسفه در مورد جایگاه و مراتب زمان در بحث مربوط به حدوث و قدم عالم (صفحه 148-149, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=148)  +, تفصیل نظریه کعبی در طرح زمان به عنوان مرجح حدوث عالم (صفحه 155-156, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=155)  +, سؤالاتی در زمینه مفهوم قبل و بعد در کان و زمان در مورد حدوث و قدم عالم (پاورقی) (صفحه 156-157, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=156)  +, آشنایی با مسلک صدرالمتالهین در مورد حدوث و قدم عالم (صفحه 164-165, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=164)  +, ایرادی بر متکلمین در مورد انفکاک معلول از علت تامه در بحث مربوط به حدوث و قدم عالم (صفحه 168-169, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=168)  +, تشریح دیدگاه غزالی در مورد حدوث عالم و ارتباط آن با بحث ثناهی مکانی و زمانی عالم (صفحه 172-175, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=172)  +, پرسش و پاسخ در زمینه حدوث عالم و ارتباط آن با زمان(پاورقی) (صفحه 173-175, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=173)  +, بررسی رابطه زمان با حدوث پدیده ها در عالم بنا بر حرکت جوهریه (صفحه 184-186, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=184)  +, نظری بر تفاوت حدوث دهری و حدوث زمانی (صفحه 208-209, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=208)  +
شرح منظومه/جلد یک +نظر متکلمین درباره نقش حدوث در ملاک نیازمندی اشیا (صفحه 254, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=254)  +, نظر ملاصدرا در مورد حدوث و قدم زمانی عالم بر اساس مبنای حرکت جوهری (صفحه 257, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=257)  +, شرح اشعار منظومه حاجی سبزواری پیرامون مباحث حدوث و قدم (صفحه 261-274, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=261)  +, تعریف حدوث و قدم و بیان انواع آن (صفحه 261-267, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=261)  +, تببین مراد ازمسبوقیت وجود شیئی به عدم عدم ماخوذ در تعریف حدوث و منشا تنوع حدوث (صفحه 272-274, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=272)  +

م

مقالات فلسفی/جلد سه +معنی و اقسام حدوث (صفحه 61-62, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=61)  +, تشریح نظریه حدوث دهری میرداماد (صفحه 61-65, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=61)  +, تعریف و مراحل عقلی حدوث (صفحه 61-63, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=61)  +, بررسی اختلاف نظر حکما و متکلمان در مورد حدوث عالم (صفحه 63-64, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=63)  +, نگارش رساله فی مذهب ارسطاطالیس توسط میرداماد درباره صنع و ابداع , نظریه حکما درباره قدم ماده و حل اختلافات افلاطون و (صفحه 69, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=69)  +, اختلاف نظر متکلمین و فلاسفه در مورد حدوث زمانی عالم و دلایل هر یک از آنها (صفحه 95-96, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=95)  +, تکفیر ابن سینا توسط غزالی به خاطر اعتقاد وی به عدم حدوث زمانی عالم (صفحه 95, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=95)  +
مقالات فلسفی/جلد یک +توجیه خالقیت خداوند بر فرض قدم زمانی جهان (صفحه 129-130, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=1&p=129)  +, حدوث و قدم عالم ماده از نظر متکلمین اسلامی (صفحه 131-132, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=1&p=131)  +, دلیل بر حدوث عالم و نیاز حقیقت حادث به علت ماورایی (صفحه 272-274, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=1&p=272)  +