ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "حرکت اینی"

نمایش نتایج:4 صفحه.

ت

توحید +بحثی پیرامون مفهوم مکان و حرکت و حرکت جوهری عالم (صفحه 169-171, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=169)  +

ح

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد دو +اثبات توقف حرکت کمی بر حرکت اینی توسط ملاصدرا (صفحه 166-169, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=166)  +, توقف حرکات کیفی بر حرکات اینی از نظر ملاصدرا (صفحه 169, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=169)  +, توقف حرکات مکانی بر حرکت وضعی از نظر ملاصدرا (صفحه 169-170, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=169)  +
حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد یک +تشبیه حرکت در حرکت به مساله حرکت زمین (صفحه 382-383, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=382)  +, اقامه برهان بر وجود حرکت وضعی و مغایرت آن با حرکت انتقالی (صفحه 404-408, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=404)  +

م

مقالات فلسفی/جلد سه +ویژگی حرکت مکانی در میان انواع حرکتها (صفحه 297-300, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=297)  +, اثبات عدم حرکت مکانی اجسام در صورت حرکت همه اشیا (صفحه 297-302, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=297)  +