ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "حرکت توسطی"

نمایش نتایج:5 صفحه.

ا

اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد چهار +حرکت توسطیه و قطعیه از دیدگاه فلاسفه (صفحه 56-58, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=56)  +

ح

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد دو +رابطه حرکت جوهری با حرکت قطعیه و توسطیه (صفحه 62, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=62)  +, توضیحی پیرامون کلمه صورت ما در تعابیر ملاصدرا و تطبیق آن بر حرکت توسطی (پاورقی) (صفحه 138-139, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=138)  +, توضیح کلمه سیال در اسفار ملاصدرا در مباحث زمان و تطبیق آن بر زمان سیال بعنوان ظرف حرکت توسطی (صفحه 303-304, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=303)  +
حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد یک +تعریف حرکت توسطیه و حرکت قطعیه (صفحه 29-31, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=29)  +, رد و توجیه نظرات مرحوم ابن سینا در مورد حرکت توسطیه و قطعیه از سوی مرحوم آخوند ملاصدرا (صفحه 42-58, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=42)  +, نوع وجود حرکت (ممتد یا بسیط) از نظر بوعلی سینا (صفحه 42-44, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=42)  +, نظر بوعلی درباره حدوث دفعی حرکت (حرکت توسطیه یا وجود نقطه ای حرکت ) (صفحه 44-45, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=44)  +, توجیهات بو علی سینا بر وقوع حرکت توسطیه در زمان و زمانی بودن حرکت توسطیه (صفحه 45-46, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=45)  +, رد توجیهات نادرست بوعلی از زمانی بودن حرکت توسطیه از سوی ملاصدرا (صفحه 46-69, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=46)  +, نقض ملا صدرا بر بوعلی در باب حرکت توسطیه و توجیه زمانی آن از طریق عدم استمرار کلی طبیعی با تبدل افراد (صفحه 54-57, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=54)  +, نقدی بر مرحوم ملاصدرا در توجیه کلام شیخ در باب حرکت توسطیه مبنی بر امکان بقاء شخص حرکت توسطیه و عدم کلیت آن (صفحه 57-61, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=57)  +, جمع بندی نظرات فلاسفه اسلامی درباره نحوه وجود حرکت توسطیه و حرکت قعطعیه (صفحه 61, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=61)  +, گفتاری از مرحوم علامه طباطبائی مبنی بر وجود حرکت قطعیه و توسطیه از طریق اعتبار وحدت و کثرت و نقد آن (صفحه 61-64, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=61)  +, تشبیه نظریه علامه طباطبایی در باب حرکت توسطیه و قطعیه با نظریه آیت الله بروجردی در باب ماهیت لابشرط و بشرط لا (صفحه 63, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=63)  +, توضیح مراد از حرکت توسطیه و قطعیه توسط حاجی سبزواری (صفحه 63-64, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=63)  +, توضیحی پیرامون حرکت توسطیه و قطعیه و دیدگاه ملاصدرا در این باب (صفحه 250, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=250)  +, معنای حرکت قطعی و حرکت توسطی و رابطه میان آن دو از دیدگاه ملا صدرا (صفحه 423-426, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=423)  +

ش

شرح مبسوط منظومه/جلد یک +توضیحی در مورد حرکت قطعی و حرکت توسطی و چگونگی تصور ثبات در موضوع حرکت (پاورقی) (صفحه 135-140, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=135)  +

م

مقالات فلسفی/جلد سه +دیدگاه میرداماد در مورد اعتباری بودن حرکت توسطیه و حقیقی بودن حرکت قطعیه (صفحه 52, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=52)  +, تقسیم حرکت به توسطیه و قطعیه و تعریف آنها (صفحه 66, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=66)  +