ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "حرکت جوهری"

نمایش نتایج:14 صفحه.

آ

آشنایی با علوم اسلامی/جلد یک +تاثیر اثبات حرکت جوهری از سوی صدر المتالهین در بحث ثبات و تغییر در جهان هستی (صفحه 210-216, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1287&v=1&p=210)  +, تاثیر اثبات مسئله حرکت جوهری در مباحث فلسفه (صفحه 211-213, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1287&v=1&p=211)  +

ا

اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد چهار +نظریاتی پیرامون تحولات جوهری طبیعت (صفحه 51-52, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=51)  +, تغییرات کیفی, کمی, وضعی و جوهری اجسام (صفحه 61-62, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=61)  +, توقف اثبات حرکت جوهری بر ابطال نظریه کون و فساد و ابطال نظریه تغییرات بی ارتباط در جهان (صفحه 194-196, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=194)  +
اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد یک +موضوع حرکت فلکی از دیدگاه قائلین به حرکت جوهری (پیروان صدرالمتالهین) (صفحه 77, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=77)  +
الهیات شفا/جلد دو +اختلاف نظر بوعلی و ملاصدرا درباره حرکت در جوهر (صفحه 47-48, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=47)  +, نقد توجیه ابن سینا در مورد بیان ارسطو از علت مادی به لزوم پذیرش حرکت در جوهر بنابر این توجیه (صفحه 82-85, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=82)  +, نقش پذیرش حرکت جوهری در قبول کمالات و غایات جوهری برای طبیعت (صفحه 93-96, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1295&v=2&p=93)  +
امدادهای غیبی در زندگی بشر +حرکت جوهری جهان ماده از دیدگاه صدر المتالهین واشعاری در این مورد (صفحه 65-67, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1297&p=65)  +

ت

توحید +تشریح نظریه حرکت جوهری صدرالمتالهین در باب پیدایش عالم (صفحه 167-168, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=167)  +, بحثی پیرامون مفهوم مکان و حرکت و حرکت جوهری عالم (صفحه 169-171, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=169)  +

ح

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد دو +بررسی راه حلهای بقاء موضوع در حرکت کمی و جوهری (صفحه 11-54, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=11)  +, نقض ابن سینا بر حرکت جوهری به عدم بقاء موضوع در این حرکت با وجود ضرورت استمرار موضوع در حرکات (صفحه 11-13, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=11)  +, راه حلهای علامه طباطبایی و ملاصدرا برای مشکل حفظ وحدت موضوع در حرکت جوهریه در پاسخ ابن سینا (صفحه 13-18, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=13)  +, نقش مبنای اصالت الوجود ملاصدرا در حل مشکل حفظ وحدت موضوع در حرکت جوهری (صفحه 14-16, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=14)  +, جواب نقضی ملا صدرا به ابوعلی سینا در مساله بقاء موضوع در حرکت جوهری از راه بقاء موضوع در کون و فساد (صفحه 16-18, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=16)  +, نقش قبول مبنای مثل افلاطونی در حل مشکل بقاء و وحدت موضوع در حرکت جوهری (صفحه 44, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=44)  +, مشابهت موضوع در حرکت عرضی و جوهری (صفحه 48-50, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=48)  +, اثبات عدم نیاز حرکت جوهری به موضوع بدلیل وحدت متحرک و حرکت در این نوع حرکت توسط علامه طباطبایی (ره) در شرح کلمات ملاصدرا (صفحه 50-54, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=50)  +, توضیح مقایسه رابطه حرکت جوهری با حرکت عرضی و رابطه زمان با دهر به رابطه روح با جسد از سوی ملاصدرا (صفحه 54-55, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=54)  +, رابطه حرکت جوهری با حرکت قطعیه و توسطیه (صفحه 62, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=62)  +, مبنای ملاصدرا در مورد رابطه نفس و طبیعت بدن بر اساس حرکت جوهری و تقسیم بدن به بدن طبیعی و مثالی (صفحه 65-67, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=65)  +, بخشی از متن عربی اسفار ملاصدرا پیرامون توضیح حرکت کمی و حرکت جوهری و حرکت در صور جسمانی و رابطه نفس و بدن (صفحه 71-77, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=71)  +, حرکت جوهری و براهین و نقض و ابرام های پیرامون آن در اسفار ملاصدرا (صفحه 81-161, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=81)  +, برهان ربط متغیر به ثابت در اثبات حرکت جوهری (صفحه 88-89, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=88)  +, جمعبندی براهین حرکت جوهری بر مبنای رابطه عرض و جوهر (صفحه 88-90, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=88)  +, نفی دوگانگی عرض و جوهر در براهین حرکت جوهری ملاصدرا (صفحه 94, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=94)  +, رد نظریه کون و فساد بوعلی توسط ملاصدرا بدلیل عدم امکان حرکت دفعی اشیا از قوه به فعل و اثبات حرکت جوهری بدلیل تدریج در این حرکت (صفحه 101-103, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=101)  +, اثبات حرکت جوهری از طریق حرکت تدریجی اشیاء از قوه به فعل توسط ملاصدرا و تاکید علامه طباطبایی بر این برهان (صفحه 101-103, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=101)  +, اثبات حرکت جوهری از طریق بداهت وجود تغییر در جواهر و عدم امکان تبادل صورت و بطلان نظریه کون و فساد (صفحه 106-109, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=106)  +, دلیل ملاصدرا در اثبات حرکت جوهری از طریق ابطال کون و فساد (صفحه 109, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=109)  +, اثبات حرکت جوهری و ابطال نظریه کون و فساد به دلیل فعلیت نسبت حال و آینده در حرکت از قوه به فعل (برهان امکان و قوه) توسط علامه طباطبایی (صفحه 110-111, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=110)  +, اثبات حرکت جوهری از طریق رابطه موجودات با زمان و اتحاد زمان با مقدار حرکت توسط ملاصدرا (صفحه 111-113, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=111)  +, اثبات حرکت جوهری از طریق ضرورت غایت برای طبیعت (صفحه 113-116, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=113)  +, بخشی از متن عربی اسفار ملاصدرا در براهین تکمیلی بر حرکت جوهری و تنبیهی پیرامون مثل افلاطونی (صفحه 119-122, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=119)  +, اشکال ابن سینا بر حرکت جوهری به لزوم تتالی آنات و عدم بقا نوع در این حرکت و جواب ملاصدرا به نقض در حرکات عرضی و بقا موضوع بنا بر اصالت وجود (صفحه 125-132, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=125)  +, اشکال بر حرکت جوهری به لزوم تضاد در این حرکت و جواب ابن سینا به رفع اشکال از تضاد به معنای اعم در جواهر (صفحه 132-134, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=132)  +, بخشی از متن عربی اسفار ملاصدرا پیرامون اشکالات ابن سینا بر حرکت جوهری و پاسخهای آن اشکالات (صفحه 135-139, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=135)  +, پاسخ شبهه ای در مورد حرکت جوهری به لزوم ایجاد قول ثالث در باب موجود غیر قار الذات بودن طبیعت و پاسخ ملاصدرا در این زمینه (صفحه 143-153, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=143)  +, استشهاد ملاصدرا به آیات 87 نمل و 20 نباء و 5 قارعه در اثبات حرکت جوهری و رد منکرین آن (صفحه 150-152, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=150)  +, استشهاد ملاصدرا به کلمات ارسطو و زنون اکبر و محیی الدین عربی در اثبات عدم تفرد او در نظریه حرکت جوهری ونقد این استشهاد (صفحه 152-153, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=152)  +, بخشی از اسفار ملاصدرا در رد اشکال تفرد مولف در نظریه حرکت جوهری از راه تفسیر کلام قدما و بر شماری قائلین و استناد به قرآن (صفحه 154-161, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=154)  +, استدلال ملاصدرا به آیه 15 سوره ق و 61 انعام برای اثبات حرکت جوهری (صفحه 157-159, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=157)  +, استنباط حرکت جوهری توسط ملاصدرا از کلمات ابن سینا در باب حرکات افلاک (صفحه 228-229, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=228)  +, نقدی بر استنباط حرکت جوهری توسط ملاصدرا از کلام ابن سینا در مورد غایت تدریجی الوجود حرکت فلکی (صفحه 236-239, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=236)  +, استدلال ملاصدرا به نظر ابن سینا در مورد تغییر اوضاع طبیعت و فلک بر عدم ثبات ذات طبیعت و فلک و تطبیق بر حرکت جوهری (صفحه 239-240, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=239)  +, نفض ملاصدرا بر ابن سینا به تلازم قبول حرکات اعراض جسم (جوهر) و اعتقاد به حرکت جوهری بر اساس اتحاد جوهر و عرض (صفحه 246-247, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=246)  +, نقض ملاصدرا بر ابن سینا در مورد تلازم قبول طبیعی بودن اوضاع فلک با قبول حرکت جوهری (صفحه 270-271, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=270)  +, رابطه نظریه حرکت جوهری با قبول حدوث دائم عالم و عدم پذیرش قدمت ماده عالم (صفحه 287-288, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=287)  +
حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد یک +نقش مبنای حرکت جوهریه در ضرورت تجدد در صورت جسمیه و عدم قبول استمرار و بقاء این صورت (صفحه 49-50, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=49)  +, تفاوت نسبت حرکت به متحرک و نیاز حرکت به قابل بنابر نظریه حرکت جوهری صدرایی با قول قدمای فلاسفه (صفحه 101-103, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=101)  +, رابطه و معنی ذاتیت حرکت نسبت به متحرک و اثبات نیاز به محرک و علت در حرکتهای ذاتی (صفحه 103-104, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=103)  +, نیاز به محرک در حرکت جوهری بنا بر نظر ملا صدرا (صفحه 103-104, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=103)  +, اثبات غیریت متحرک و محرک از راه امتناع سکون در صورت ذاتیت حرکت برای اشیاء (صفحه 114, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=114)  +, اثبات عدم تمامیت برهان محرک اول بر مبنای ارسطو و بوعلی و ٹٹٹ ( تمامیت آن بر مبنای حرکت جوهری ملاصدرا ) (صفحه 156-157, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=156)  +, حرکت جوهری از دیدگاه ابن سینا و ارسطو (صفحه 175, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=175)  +, اثبات هیولی از طریق حرکت جوهری به نظر علامه طباطبایی (صفحه 209, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=209)  +, اثبات قاعده عله المتغیر متغیر و پاسخ اشکالی بر آن در مورد حرکت طبیعت بر اساس حرکت جوهری (صفحه 262-266, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=262)  +, تبیین حرکت عرضی و حرکت ذاتی در رابطه با موضوع حرکت و رابطه بین آن دو (صفحه 270-279, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=270)  +, نقد میرزا ابوالحسن جلوه در رساله ربط الحادث بالقدیم بر ملا صدرا در مورد اختصاص حرکت ذاتی به بعضی متحرکها (صفحه 273, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=273)  +, بررسی نیاز حرکت جوهری به فاعل و قابل (علت و موضوع) (صفحه 276-279, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=276)  +, اثبات هیولی به عنوان موضوع (قابل) حرت جوهری از نظر ملا صدرا (صفحه 278-279, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=278)  +, تبدل هیولی به تبع صورت در حرکت جوهری از دیدگاه ملا صدرا و و توجیه مرحوم سبزواری پیرامون آن (صفحه 279-281, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=279)  +, متن عبارت اسفار در قاعده علة المتغیر متغیر و ارتباط آن با حرکت جوهری و موضوع آن (صفحه 282-285, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=282)  +, نظر ملاصدرا و علامه طباطبایی درباره تحرک جسم و طبیعت و اعراض جواهر به تبع جوهر بر مبنای حرکت جوهری (صفحه 284-285, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=284)  +, بخشی از متن عربی اسفار ملا صدرا درباره ترکب موضوع حرکت جوهری از قوه و فعل (صفحه 285-287, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=285)  +, اختلاف نظر بوعلی و ملا صدرا در عرضیت و ذاتیت حرکات طبیعت (صفحه 304-305, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=304)  +, توضیحی در مورد حرکت ذاتی و حرکت عارضی و تفاوت بین آن دو (صفحه 312-318, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=312)  +, تحقیق صدر المتالهین پیرامون رابطه متغیر بالذات با علت آن و امکان اثبات علت متغییر بالذات (صفحه 313-317, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=313)  +, دلیل ابن سینا بر رد حرکت جوهری و جواب ملاصدرا (صفحه 330, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=330)  +, بررسی رابطه جنس و نوع با حرکت , بر اساس حرکت جوهری و عدم ثبات ماهیت (صفحه 335-337, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=335)  +, عدم ثبات نوع در انسان بر اساس حرکت جوهری و انتزاعیت ماهیت انسان از نظر ملا صدرا (صفحه 335-336, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=335)  +, تحقیق و بررسی در مورد وقوع حرکت در پنج مقوله این , وضع , کیف , کم و جوهر (صفحه 403-470, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=403)  +, برهان ابن سینا بر امتناع حرکت جوهری و نقد ملا صدر بر آن (صفحه 443-447, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=443)  +, اشکال عدم بقای موضوع در حرکت جوهری و پاسخ آن (صفحه 447-457, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=447)  +, بررسی تهافت کلمات صدر المتالهین (ره) در باب موضوع حرکت در جوهر (صفحه 447-457, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=447)  +, حافظ وحدت مراتب حرکت جوهری از دیدگاه ملاصدرا (صفحه 447-451, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=447)  +, نظر علامه طباطبایی در باب موضوع حرکت جوهری و نقد این نظر (صفحه 450, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=450)  +, اقوال مختلف ملاصدرا در باب موضوع حرکت جوهریه و رفع تهافت از آن کلمات (صفحه 457-460, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=457)  +

ش

شرح مبسوط منظومه/جلد چهار +بررسی رابطه زمان با حدوث پدیده ها در عالم بنا بر حرکت جوهریه (صفحه 184-186, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=4&p=184)  +
شرح منظومه/جلد یک +نظر ملاصدرا در مورد حدوث و قدم زمانی عالم بر اساس مبنای حرکت جوهری (صفحه 257, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1323&v=1&p=257)  +

ف

فلسفه اخلاق +اشعاری از ملای رومی پیرامون حرکت جوهری در موجودات و اثبات وجود حقیقی (صفحه 204, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1329&p=204)  +

م

مقالات فلسفی/جلد سه +اثبات حرکت جوهری توسط ملا صدرا و تاثیر آن در تحول فلسفه (صفحه 99-106, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=99)  +, بحثی راجع به حرکت جوهریه ملاصدرا و براهین وی بر آن (صفحه 103-104, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=103)  +, بررسی نظریه حرکت جوهری ملاصدرا (صفحه 111-115, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=111)  +, معنی دارشدن تکامل و اقعی انسان و جهان بر اساس حرکت جوهری و تکاملی ملا صدرا (صفحه 115, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=115)  +, تکامل موجودات بر مبنای حرکت جوهری ملاصدرا (صفحه 116, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=116)  +, صحت نظریه خلق جدید عرفا بر مبنای حرکت جوهری ملاصدرا (صفحه 132-134, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=132)  +, استشهاد ملاصدرا در اسفار به عباراتی از ابن عربی در فتوحات مکیه جهت تایید حرکت جوهری (صفحه 135-136, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=135)  +, تفاوت تقریر برهان قوه و فعل در اثبات ماده اولی بر مبنای حرکت جوهری و عدم قول به آن (صفحه 267-268, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=267)  +, تشریح مساله تشکیک در وجود وارتباط آن با حرکت جوهری (صفحه 313-314, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=313)  +
مقالات فلسفی/جلد یک +تاثیر حرکت جوهری ملا صدرا بر حرکتهای ظاهری و محسوس و رابطه قانون حرکت با جسم و روح (صفحه 15-17, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=1&p=15)  +, علت انکار حرکت جوهری از سوی ابن سینا (صفحه 155-156, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=1&p=155)  +, نظر ابن سینا در رابطه با اتحاد عاقل ومعقول و حرکت در جوهر (صفحه 188-191, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=1&p=188)  +, سابقه تاریخی حرکت جوهری و ابتکار صدر المتالهین در این زمینه (صفحه 189, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=1&p=189)  +, نظریه صدر المتالهین پیرامون حرکت (حرکت جوهری) (صفحه 266-269, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=1&p=266)  +, تفاوت نظریه ارسطو , بوعلی و صدرالمتالهین در مورد حرکت جوهر و عرض و ماده و صورت (صفحه 266-267, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=1&p=266)  +, استناد صدرالمتالهین به آیاتی از قرآن کریم در اثبات حرکت جوهری (صفحه 267, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=1&p=267)  +

ن

نقدی بر مارکسیسم +عینیت بودن وشدن بر مبنای حرکت جوهری در فلسفه ملاصدرا (صفحه 159, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=159)  +, نظر ملاصدرا پیرامون عوامل مرگ و پیری بر اساس حرکت جوهری (پانوشت ) (صفحه 318-319, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=318)  +, نظریه ملاصدرا در باب اصل حرکت و حرکت در مقولات بر مبنای حرکت جوهری (صفحه 324-325, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1342&p=324)  +