ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "حرکت عرضی"

نمایش نتایج:2 صفحه.

ح

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد دو +مشابهت موضوع در حرکت عرضی و جوهری (صفحه 48-50, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=48)  +, توضیح مقایسه رابطه حرکت جوهری با حرکت عرضی و رابطه زمان با دهر به رابطه روح با جسد از سوی ملاصدرا (صفحه 54-55, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=54)  +, نفی علیت طبیعت برای حرکات عرضی خود توسط ملاصدرا بدلیل لزوم نفی شرایط فاعل و قابل و رفع نیاز طبیعت به ماده و اعتراض حاجی به این نظر (صفحه 82-87, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=82)  +, اثبات حرکت وضعی مستدیره به عنوان اتم و اقدم و اشرف حرکات عرضی در مقولات قابل حرکت (کیف , این و کم) (صفحه 165-174, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=165)  +, بخشی از اسفار ملاصدرا پیرامون اقدمیت و ادومیت و اتمیت و اشرفیت حرکت وضعی مستدیر نسبت به تمام حرکات عرضی (صفحه 175-178, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=175)  +, نفض ملاصدرا بر ابن سینا به تلازم قبول حرکات اعراض جسم (جوهر) و اعتقاد به حرکت جوهری بر اساس اتحاد جوهر و عرض (صفحه 246-247, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=246)  +
حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد یک +تبیین حرکت عرضی و حرکت ذاتی در رابطه با موضوع حرکت و رابطه بین آن دو (صفحه 270-279, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=270)  +, اختلاف نظر بوعلی و ملا صدرا در عرضیت و ذاتیت حرکات طبیعت (صفحه 304-305, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=304)  +, جواب ملاصدرا به مرحوم جلوه در مورد احتمال منشایت حکومت فلک برای حرکات عرضی به تفاوت تجدد و متجدد در باب حرکات (صفحه 308, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=308)  +, توضیحی در مورد حرکت ذاتی و حرکت عارضی و تفاوت بین آن دو (صفحه 312-318, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=312)  +