ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "حرکت قطعی"

نمایش نتایج:5 صفحه.

ا

اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد چهار +حرکت توسطیه و قطعیه از دیدگاه فلاسفه (صفحه 56-58, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=4&p=56)  +

ح

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد دو +رابطه حرکت جوهری با حرکت قطعیه و توسطیه (صفحه 62, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=62)  +
حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد یک +تعریف حرکت توسطیه و حرکت قطعیه (صفحه 29-31, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=29)  +, اثبات ذهنی بودن حرکت قطعیه ازنظر بوعلی سینا (صفحه 42-44, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=42)  +, رد و توجیه نظرات مرحوم ابن سینا در مورد حرکت توسطیه و قطعیه از سوی مرحوم آخوند ملاصدرا (صفحه 42-58, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=42)  +, نوع وجود حرکت (ممتد یا بسیط) از نظر بوعلی سینا (صفحه 42-44, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=42)  +, تصویر صحیح از حرکت قطعیه (صفحه 50-51, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=50)  +, توجیه نظر بوعلی در باره حرکت قطعیه مبنی بر رد وجود قار برای حرکت (صفحه 50-51, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=50)  +, نقد ملا صدرا بر بوعلی سینا در رد حرکت قطعیه با وجود قبول وجود واقعی برای زمان و تعریف زمان به مقدار حرکت (صفحه 51-53, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=51)  +, جمع بندی نظرات فلاسفه اسلامی درباره نحوه وجود حرکت توسطیه و حرکت قعطعیه (صفحه 61, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=61)  +, گفتاری از مرحوم علامه طباطبائی مبنی بر وجود حرکت قطعیه و توسطیه از طریق اعتبار وحدت و کثرت و نقد آن (صفحه 61-64, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=61)  +, توضیح مراد از حرکت توسطیه و قطعیه توسط حاجی سبزواری (صفحه 63-64, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=63)  +, پاسخ ملا صدرا از اشکال علوم بر وجود حرکت قطعیه (صفحه 65-69, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=65)  +, تاثیر برداشت صحیح از مبحث وجود و عدم رابطه زمان ماضی و مستقبل در اثبات حرکت قطعیه (صفحه 68-69, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=68)  +, توضیحی پیرامون حرکت توسطیه و قطعیه و دیدگاه ملاصدرا در این باب (صفحه 250, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=250)  +, معنای حرکت قطعی و حرکت توسطی و رابطه میان آن دو از دیدگاه ملا صدرا (صفحه 423-426, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=423)  +

ش

شرح مبسوط منظومه/جلد یک +توضیحی در مورد حرکت قطعی و حرکت توسطی و چگونگی تصور ثبات در موضوع حرکت (پاورقی) (صفحه 135-140, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1322&v=1&p=135)  +

م

مقالات فلسفی/جلد سه +دیدگاه میرداماد در مورد اعتباری بودن حرکت توسطیه و حقیقی بودن حرکت قطعیه (صفحه 52, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=52)  +, اثبات حرکت قطعی توسط میرداماد و تاثیر آن در حکمای بعد از او (صفحه 66, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=66)  +, تقسیم حرکت به توسطیه و قطعیه و تعریف آنها (صفحه 66, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=66)  +, پاسخ میرداماد به تشکیک فخررازی در مورد خروج تدریجی شیی از قوه به فعل با اثبات حرکت قطعی و اثبات هویت تدریجی زمان درخارج (صفحه 66-68, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=3&p=66)  +